• El document, el primer que es fa d'acord amb la nova planificació quadriennal del Pla Director 2015-2018, prioritza la defensa, protecció i garantia dels drets humans de les dones i dels drets col·lectius dels pobles
 
  • Entre les actuacions previstes per al 2015 destaca la convocatòria pública de subvencions amb un pressupost de 3,4 milions d’euros, amb activitats i sessions formatives destinades als professionals i als diferents actors de la cooperació catalana (ens locals i les ONG) perquè puguin implementar el Pla de manera efectiva
 
  • En total el Govern preveu destinar enguany 16,3 milions d'euros a l’Ajut Oficial al Desenvolupament, un 14% més que el 2014
 
El Consell Executiu ha aprovat el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2015, el principal instrument programàtic i d’orientació política del Govern que permet desplegar en accions concretes els compromisos del nou Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2015-2018, aprovat pel Parlament de Catalunya el 22 d’abril passat. El document aposta per la defensa, protecció i garantia dels drets humans de les dones i dels drets col·lectius dels pobles com a elements específics de la cooperació catalana. Es tracta del primer Pla de la nova planificació quadriennal, que incorpora replantejaments i canvis substancials pel que fa a l’anàlisi de la realitat, amb un nou enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans, i pel que fa a la metodologia d’implementació de les actuacions.
 
L’enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans (EGiBDH) incorpora una perspectiva que busca materialitzar els drets humans per a totes les persones, col·lectius i pobles, especialment per als més vulnerables, i prioritza les dones, que pateixen una discriminació estructural que requereix mesures específiques. Aquest enfocament també vol transformar les relacions desiguals de poder en tots els àmbits, inclosa l'esfera privada, per contribuir a reduir les desigualtats, generar processos de canvi i apoderar les persones perquè puguin prendre decisions i exercir els seus drets de manera lliure i autònoma.

 
D'entre les actuacions previstes al Pla anual de cooperació per a aquest 2015 destaquen les següents:
 
-          La convocatòria pública de subvencions de la cooperació catalana. Amb una dotació pressupostària de 3,4 milions d'euros, s’han organitzat activitats i sessions formatives específiques destinades als professionals del sector i als diferents actors de la cooperació catalana, especialment els ens locals i les ONG. L’objectiu és facilitar-los les eines necessàries perquè puguin incorporar i implementar el nou enfocament del Pla de forma correcta.
 
-          L’impuls a la coordinació i la coherència de polítiques públiques per al desenvolupament que tenen un impacte internacional, especialment als països socis de la cooperació catalana.
 
-          La promoció de l’Educació per al Desenvolupament per contribuir a formar una societat més responsable i compromesa, tant al nord com al sud; la recerca sobre desenvolupament, la incidència política i la comunicació; la transparència i la rendició de comptes, i la gestió del coneixement, el seguiment i l’avaluació per millorar l’eficàcia de l’ajut. 
 
D’acord amb el Pla director 2015-2018, el document estableix 13 països prioritaris per a la cooperació catalana: Bolívia, Colòmbia, El Salvador, L’Equador, Gàmbia, Guatemala, el Marroc, Moçambic, Nicaragua, Palestina, el Sàhara Occidental, el Senegal i Tunísia.
 
La proposta del Pla anual de cooperació al desenvolupament 2015 ha estat informada favorablement pel Consell de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals i la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament. Un cop aprovat pel Consell Executiu, el document es presentarà al Parlament de Catalunya per al debat corresponent.
 
Pel que fa al pressupost, el Govern preveu destinar 16.248.645 euros per a l’Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) aquest 2015, una xifra que suposa un increment del 14% respecte de l’any 2014. L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, principal òrgan executor d’aquesta política, aporta 8.610.545 euros. De la seva banda, els departaments i organismes de la Generalitat preveuen destinar 7.638.100 euros a actuacions de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional.