FOTO WEB
Un moment de la reunió.
 
I ha contribuït a la creació de 4.200 llocs de treball
 
 
El director general de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, va presidir, divendres, a Barcelona, la reunió del Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya (PDR) 2007-2013.
 
Aquest Comitè té com a missió examinar periòdicament els resultats de l’aplicació del Programa en relació al compliment dels seus objectius sobre la base dels documents presentats per l’Autoritat de gestió del Programa, Direcció General de Desenvolupament Rural.
 
En aquest sentit, s’ha aprovat l’Informe Intermedi Anual 2014, que inclou una anàlisi detallada de l’execució general del PDR i de les mesures que el composen per tal d’informar sobre els avenços del programa en la seva fase final.
 
Així, a data 31 de maig de 2014, el PDR de Catalunya ha executat el 94% dels 942 milions d’euros programats, és a dir, més de 887 milions d’euros, de manera que queda garantida la no pèrdua de fons comunitaris per a l’any 2015 ja que es compleix la norma n+2, tal com s’ha vingut produint durant tots els anys de vida d’aquest programa.
 
Cal subratllar que les mesures que han suposat una major despesa són les que es troben dins de l’eix prioritari d’augment de la competitivitat agrària (99%), seguit de les que figuren en l’eix de millora mediambiental de les terres agrícoles i forestals (90%) i en l’eix de millora de la qualitat de vida i diversificació de l’economia en les zones rurals (82%). En concret, destaca l’execució de les mesures dirigides a crear i millorar l’estructura de les explotacions agràries, infraestructures (eficiència dels regadius, concentració parcel·lària, i xarxa rural viària), l’augment del valor afegit dels productes agrícoles,  i la instal·lació de joves agricultors.
 
Pel que fa als indicadors de seguiment, a data 31 de desembre de 2014, en finalitzar l’exercici 2014, el volum d’inversió generada era de 1.184 MEUR, més de 4.200 llocs creats, i més de 27.000 contractes agroambientals i altres actuacions de gestió sostenible.
 
A banda de l’anàlisi del ritme d’execució del Programa, es va informar sobre els propers passos per al seu tancament pressupostari, que serà el 30 de desembre de 2015, i sobre l’estat d’execució de l’avaluació a posteriori realitzada per una empresa independent.
 
En relació al PDR 2014-2020, es va informar sobre l’estat de la negociació amb la Comissió Europea (CE), en la que el passat 11 de maig es va donar per tancada la negociació informal i es va enviar una nova versió de PDR.cat2020, reprenent, així, la tramitació interna en el sí de la CE. En aquest sentit, es va donar detalls sobre els principals punts crítics d’aquesta negociació informal.
 
Finalment, es va facilitar informació sobre els propers passos a seguir per a la implementació del Programa, un cop s’hagi aprovat, entre els que es troba la creació del Comitè de Seguiment i les convocatòries d’ajut publicades i les previstes durant aquest any 2015.
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.
 

1  

Fitxers adjunts

Imatge de la reunió.

Imatge de la reunió.
JPG | 115