foto

  • Des de 2009 ha baixat la mitjana en 10 punts d’alumnes situats en la franja baixa en els resultats de les proves d’avaluació de 6è de primària, excepte en anglès, en què s’ha reduït a la meitat
  • Les escoles que han participat en les auditories pedagògiques han millorat els resultats entre 8,2 i 13,6 punts en dos any
  • La puntuació mitjana en les competències avaluades està al voltant dels 75 punts, que indica l’assoliment òptim de la competència
  • Irene Rigau ha expressat que “la Lomce és una llei políticament fràgil”, i ha anunciat que ha iniciat contactes amb les comunitats no governades pel PP per convocar el juliol la Conferència Sectorial per abordar l’aplicació de la llei el curs que ve
 
La consellera d’Ensenyament ha destacat que des de 2009 fins el 2015, la diferència de resultats entre alumnes situats al nivell baix d’assoliment de competències bàsiques s’ha reduït en 10 punts o més. D’aquesta manera, es posa de manifest que ha millorat l’equitat en les franges baixes dels alumnes de sisè de primària. Així ho ha assegurat la consellera d’Ensenyament aquesta tarda en roda de premsa en què ha presentat els resultats de la prova d’avaluació de sisè d’educació primària.
 
Així doncs aquest objectiu de tenir un màxim del 15% d’alumnes en la franja baixa s’ha assolit i consolidat en totes les àrees avaluades excepte en la d’anglès (un 16,4%). Entre el 2009 i el 2015, el decrement de la puntuació de l’alumnat que es troba en la franja baixa ha estat de 9,6 punts en llengua castellana (de 24,4% s’ha passat a 14,8%), de 14,5 en castellana (de 28,7% a 14,2%), de 19,1 en llengua anglesa (de 35,5% a 16,4%) i de 10 en matemàtiques (de 24,2% a 14,2%).
 
Irene Rigau ha explicat que aquests resultats s’han aconseguit amb la posada en marxa de diferents accions d’acord amb les necessitats de cada centre perquè cadascun avanci en el seu procés de millora. Amb mesures i suports intensius, com les auditories pedagògiques i la redefinició de centres; amb mesures i suports addicionals, com les orientacions per als centres per al seguiment del Suport Escolar Personalitzat (SEP) i el Programa Intensiu de Millora (PIM); la 6a hora en centres d’alta complexitat i ZER i els projectes escoles Tàndem i Magnet; i amb mesures i suports universals, com els documents de competències bàsiques, formació, xarxa de competències bàsiques, el pla de l’Impuls de la Lectura, i diferents programes de millora. La consellera ha exposat que han incidit positivament “les mesures i suports que s’han afegit al funcionament general del centre i que han permès que determinats col·lectius passin de la franja baixa a la franja mitja, i de la franja mitja a l’alta”.
 
La consellera d’Ensenyament ha expressat que les proves de sisè permeten valorar l’estat d’un sistema educatiu i que són un estímul per als alumnes, les famílies i els centres. I ha remarcat que el Departament vol seguir mantenint en un futur, malgrat l’existència de les revàlides que proposa la Lomce. Respecte la Lomce, Irene Rigau ha exposat que expressat que “és una llei políticament fràgil”, i ha anunciat que ha iniciat contactes amb les comunitats no governades pel PP per convocar el juliol la Conferència Sectorial d’Educació per abordar l’aplicació de la llei el curs que ve.
 
Millora en els centres de les auditories pedagògiques
 
Pel que fa a les escoles que han participat en les auditories pedagògiques, realitzades en centres d’alta complexitat situats en entorns socioeconòmics desafavorits, han millorat les puntuacions entre 8,2 i 13,6 punts en els dos anys d’aplicació.  Concretament, en llengua catalana han millorat 10,1 punts (de 53,1 el 2013 a 63,2 el 2015), en castellana 8,2 (de 57,9 a 66,1), en matemàtiques 13,7 (de 58,9 a 72,6) i sobretot en anglès 11 (de 52,1 a 63,1).
 
Irene Rigau ha destacat que les auditories han suposat un suport intensiu a determinats centres, amb l’acompanyament i formació corresponent, i amb una redefinició dels centres participants: “Han millorat els centres, un centenar, en cada una de les matèries. El sistema en general ha millorat, i a les escoles de les auditories hi ha hagut una evolució del voltant de 10 punts en positiu”.
 
Catalunya consolida el nivell òptim en competències bàsiques
 
La puntuació mitjana de les competències bàsiques avaluades ha estat la següent: 74,5 en llengua catalana, 75,7 en castellana, 80 en matemàtiques i 74,5 en llengua anglesa. Tal com a explicat la titular d’Ensenyament, les mitjanes amb puntuacions inferiors a 50 punts indiquen insuficiència, per sobre dels 50 és un nivell correcte, als 75 punts s’assoleix el nivell òptim i l’excel·lència arriba per sobre del 85%. Per tant, “estem per sobre del correcte i el que veiem és com es van consolidant els nivells de correcció. L’objectiu és situar-nos en el nivell òptim al 2018, amb un bon nivell d’assoliment de les competències que s’avaluen. En català i llengua anglesa estem en un nivell correcte i en castellà i matemàtiques en nivell òptim. Això es un treball que s’aconsegueix centre a centre i matèria a matèria”, ha valorat.
 
Rigau ha expressat que l’objectiu del Departament d'Ensenyament és tenir una bona taxa de graduació a l’educació secundària, per tal que la majoria de la població accedeixi a la postobligatòria. Per això ha posat l’exemple dels districtes de la ciutat de Barcelona : “Del curs 2010-2011 al 2013-2014 hi ha districtes amb un gran salt com Ciutat Vella, Nou Barris, o Sant Martí. Tots han millorat, però el rellevant és veure com en els centres d’aquests districtes -on l’educació és clau per l’ascensor social i per llimar les desigualtats-, les estratègies han estat útils i el pla de treball ha donat els seus fruits. Hem de continuar treballant per mantenir aquesta tendència de millora. La secundària està donant els seus fruits”. I ha afegit que “el col·lectiu que ens preocupa i ens ocupa és el que es queda a la banda baixa, i aquesta lluita simultània pel graduat a l’ESO ens fa possible pensar que els objectius del 2018 s’estan complint”.
 
Reforç de l’expressió escrita
 
La consellera Rigau ha exposat que els resultats d’enguany evidencien la millora en l’àmbit de la competència lectora, tant en llengua catalana com en llengua castellana. Aquest fet, ha expressat, reflecteix la tasca feta a través del programa d’Impuls a la Lectura dut a terme des del Departament d'Ensenyament. Però per contra les proves han permès detectar que la millora no es reflecteix a l’expressió escrita. Per aquest motiu, Rigau ha avançat que properament Ensenyament presentarà el programa Ara escric per reforçar aquesta àrea lingüística. “Vam posar molt interès en l’Impuls a la lectura com a porta del coneixement. Progressem cada any en competència lectora, però no en canvi en expressió escrita i per això properament presentarem un programa que es diu Ara escric, perquè després del llegir ve l’escriure”, i ha afegit que “està pensat per primària i secundària, i creiem que tindrà un impacte molt positiu, tant en català com en castellà”.
 
La prova permet als centres tenir informació dels seus punts forts i febles, i a les famílies dels alumnes conèixer quin és el grau d’assoliment de les competències bàsiques en acabar l’etapa obligatòria. L'objectiu final és millorar els resultats de l'alumnat i afavorir el seu pas a l'educació secundària.
 
 
15 de juny de 2015

1  

Vídeos

Tall de vídeo

1  

Fitxers adjunts

Presentació

Presentació
PDF | 1930