Aprovat plantejar un conflicte jurisdiccional al jutjat d’Osca per evitar el trasllat al Monestir de Sixena dels béns adquirits per la Generalitat i el MNAC
 
El Consell Executiu ha acordat plantejar conflicte jurisdiccional davant del jutjat de primera instància número 1 d’Osca, que ha declarat nul·la la compravenda dels frescos murals originaris del Monestir de Sixena per part de la Generalitat i el Museu Nacional d’Art de Catalunya i que ordena traslladar els béns al Monestir.
 
El 12 de juny ha estat notificada la interlocutòria dictada pel jutjat, que conté l’ordre general d’execució provisional contra la Generalitat i el MNAC perquè procedeixin a traslladar els béns al Monestir de Sixena.
 
La Generalitat considera que tant la sentència com la interlocutòria s’han dictat obviant les competències que té atribuïdes estatutàriament la Generalitat en matèria de patrimoni cultural. Davant d’això, a banda del recurs d’apel·lació que es presentarà a l’execució de la sentència, el Consell Executiu ha acordat plantejar un conflicte jurisdiccional, formulant el requeriment previ d’inhibició, que el Govern considera imprescindible per garantir els interessos de la Generalitat.
 
Aprovades dues solucions d’identificació digital perquè ciutadans, empreses i entitats es relacionin electrònicament amb l’Administració
 
El Consell Executiu ha aprovat dues solucions d’identificació digital amb plena validesa jurídica per relacionar-se amb l’Administració. Es tracta, d’una banda, del Validador de credencials d’identitat VALid, una plataforma d’ús comú per a les administracions, i el servei idCAT-SMS, un sistema d’identificació d’usuaris. L’objectiu és acreditar d’una manera segura la ciutadania, les empreses i les entitats que es relacionen amb l’Administració i oferir-los una alternativa a la certificació digital, el sistema emprat fins ara i que no ha tingut un ús intensiu per part de la ciutadania.
 
El Validador de credencials d’identitat (VALid) és un servei comú de confiança en el qual les administracions catalanes poden delegar els processos d’autenticació de ciutadans, empreses o entitats que s’hi vulguin relacionar per via telemàtica, per exemple, per iniciar un tràmit electrònicament. VALid actua com a pont entre les administracions i els diferents proveïdors d’identitat quan un usuari hagi d’acreditar-se davant seu.
 
El servei idCAT-SMS és un sistema d’identificació orientat al ciutadà que s’integra a la plataforma VALid i que es basa en l’enviament de codis d’un sol ús al telèfon mòbil. Es tracta, per tant, d’un sistema no criptogràfic d’identificació adreçat a ciutadans, que ofereix un nivell mitjà de garanties d’acord amb el que estableix l’Esquema Nacional de Seguretat. Les identificacions fetes amb el sistema idCAT-SMS es poden vincular a documents electrònics. En queda garantida la integritat i serveix com a mecanisme de signatura electrònica.
 
Per donar garanties, el ciutadà s’haurà d’haver donat d’alta prèviament al servei per validar la seva identitat i haurà d’informar de les seves dades identificatives i de contacte electrònic. El Validador de credencials d’identitat (VALid) i l’idCAT-SMS s’adequaran al protocol d’identificació i signatura electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Formalitzada la cessió al SOC del terreny del centre de formació professional integrada en el sector de l’automoció, a Martorell
 
El Consell ha aprovat formalitzar la cessió gratuïta, a favor del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), del terreny que allotja el Centre de formació professional integrada en el sector de l’automòbil, perquè el destini a centre de formació durant 30 anys, a partir de la data que se signi el conveni de cessió entre la Generalitat i l’Ajuntament de Martorell. La finca està situada al polígon industrial de SEAT a Martorell i va ser cedida a la Generalitat per l’Ajuntament del municipi l’any 2009.
 
El SOC, organisme autònom i amb personalitat jurídica pròpia, és l’encarregat de gestionar i integrar el conjunt d’actuacions i serveis ocupacionals adreçats a mantenir i fomentar l’ocupació estable i de qualitat, i de garantir la formació per a l’ocupació de treballadors aturats o en actiu.
 
El Consell Executiu també ha autoritzat la constitució d’un dret real de superfície gratuït a favor de la Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), per un període de 30 anys. Es tracta d’una parcel·la del Parc Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels, on hi ha construït un edifici de l’extingit Institut de Geomàtica, l’activitat del qual ha assumit el CTTC. Per aquest motiu, l’edifici és idoni per mantenir l’activitat del centre de recerca, sense necessitat de fer-hi cap adaptació.
 
El CTTC ha esdevingut un centre de referència internacional en el desenvolupament de la recerca en les diferents branques de les tecnologies de les telecomunicacions. L’impuls de la seva localització dins del Parc Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels pot esdevenir un factor clau per consolidar el campus i tot el sistema català d’R+D, que es coordina des del Govern de la Generalitat.