allotjaments turistics

La Generalitat regularà les noves modalitats d'allotjament turístic per tal de simplificar i actualitzar la normativa i regularitzar les tipologies d'allotjament existents

query_builder   14 juliol 2015 15:24

event_note Nota de premsa

La Generalitat regularà les noves modalitats d'allotjament turístic per tal de simplificar i actualitzar la normativa i regularitzar les tipologies d'allotjament existents

  • El Govern ha analitzat avui les línies polítiques de la nova regulació dels allotjaments turístics a Catalunya
  • A més de regularitzar els allotjaments turístics, el Govern pretén també racionalitzar i simplificar la normativa turística
  • La Comissió Sectorial d’Ordenació de la Taula de Turisme, formada per representants empresarials, acadèmics, jurídics i municipals, ha estat treballant de forma activa en aquesta nova regulació
El Consell Executiu ha analitzat avui les línies polítiques de la nova regulació dels allotjaments turístics a Catalunya.
Es tracta d’un compromís amb el sector turístic que el conseller Puig va anunciar durant la celebració del Dia Mundial del Turisme del 2014. Aquesta nova regulació s’ha treballat en el marc de la Comissió Sectorial d’Ordenació de la Taula de Turisme, formada per representants empresarials, acadèmics, jurídics i municipals, on s’ha escoltat i dialogat amb totes les parts implicades. Avui és la primera vegada que es fa pública.
Els objectius d’aquesta nova regulació són:
 
1.    Racionalitzar i simplificar la normativa turística, a través d’un reglament únic de turisme que integrarà fins a vuit disposicions normatives de caràcter reglamentari d’aplicació en matèria turística a Catalunya, i suposarà una facilitació dels tràmits amb l’Administració.
2.    Ordenar i regularitzar l’oferta d’allotjament turístic en les seves diferents tipologies, així com possibles modalitats que poden aparèixer en un futur.
3.    Donar compliment al Pla Estratègic de Turisme, en l’àmbit de la modernització i actualització de la normativa turística existent.
 
 
 
Regulació i ordenació de noves modalitats d’allotjaments turístics
El Govern regularitzarà i ordenarà les noves modalitats d’allotjament turístic, que quedaran totes elles subjectes a l’Impost sobre estades en establiments turístics, amb un import mínim de 0,65 euros a Barcelona i 0,45 a la resta de Catalunya. Com a novetats destacades, la nova regulació fa referència a:
·         Àrees d’acollida d’autocaravanes: Són espais de terreny, degudament delimitats, oberts al públic per a l’ocupació exclusiva d’autocaravanes en trànsit, a canvi de contraprestació econòmica. No admeten elements fixos com ara bungalous o mòduls i permeten una estada màxima de 48 hores. Es tracta d’una infraestructura amb una demanda molt alta, sobretot per a turistes que provenen de països del nord i centre d’Europa i d’Itàlia i que viatgen fent ruta. Catalunya fins ara no cobria aquesta necessitat.
·         Habitacions en habitatge compartit: Per tal de poder oferir aquest tipus d’allotjament en habitacions, el titular de l’activitat ha de ser el propietari de l’habitatge, ha d’estar-hi empadronat i ha de pernoctar-hi durant l’estada de l’usuari. El propietari esdevé responsable de les infraccions i incompliment de les obligacions definides a la normativa turística, d’habitatge, de consum, i municipal.
El titular de l’activitat només pot cedir un màxim de dues habitacions, i com a màxim quatre mesos a l’any. El nombre de persones que es poden allotjar en aquestes habitacions no pot superar l’establert a la cèdula d’habitabilitat de l’allotjament. L’habitació es posa a disposició de tercers a canvi d’una contraprestació econòmica en condicions d’immediata disponibilitat, per una estada de temps continu igual o inferior a 31 dies, o temporalment per a d’altres períodes si es comercialitza o promociona en canals d’oferta turística.
Les habitacions han de disposar de ventilació exterior i estar suficientment moblades per a la seva ocupació immediata. El titular ha de permetre l’ús del bany als hostes i només podrà prestar servei d’esmorzar. L’habitatge ha d’estar degudament senyalitzat amb el distintiu o placa identificativa corresponent.
Els ajuntaments, en les seves ordenances, han de preveure aquest tipus de modalitat d’allotjament perquè aquesta es pugui dur a terme en el municipi corresponent.
·         Albergs turístics: Són establiments d’allotjament turístic que presten servei d’allotjament temporal en dormitoris de capacitat múltiple. Els albergs es classifiquen en una categoria única. Les condicions de prestació de servei d’allotjament ha d’incloure en tot cas la neteja periòdica de les instal·lacions comunes i de les unitats d’allotjament, inclosa en el preu.

Modificacions en les modalitats d’allotjament turístics existents
La nova regulació preveu les modificacions següents en modalitats d’allotjaments turístics que ja existeixen:
·         Règim de condomini: Es permet el règim de condomini en la titularitat de l’immoble sobre el qual es constitueix un establiment hoteler o d’apartaments turístics, de manera que es permetrà la propietat horitzontal en aquests establiments. És a dir, si fins ara l’immoble on s’ubicava un hotel o apartament pertanyia a un únic titular, a partir d’ara es podran vendre individualment habitacions o estudis i o apartaments, en règim de propietat horitzontal.
·         Càmpings: S’equipara el concepte de mòbil-home i bungalou, i s’augmenta el percentatge d’aquests elements fixos permesos en un càmping (del 40 al 50%). Així mateix, els càmpings passen a categoritzar-se amb el símbol d’estrelles i aniran de dues a cinc, ja que la categoria d’una estrella estarà destinada a les àrees d’acollida d’autocaravanes.
·         Habitatges d’ús turístic: S’afegeix com a característica definidora de l’activitat que qualsevol habitatge que es comercialitzi o promocioni a través d’una comercialitzadora turística a Internet es considerarà turístic, independentment de la durada de la seva cessió. Així mateix, els ajuntaments podran requerir al propietari de l’habitatge que informi els veïns de la finca de l’obertura de l’habitatge d’ús turístic, prèviament a la seva posada en funcionament.

Inspeccions i sancions
Pel que fa a tot l’àmbit d’inspecció i disciplina turística, es dota a l’Administració de noves eines jurídiques i procediments per perseguir l’activitat turística il·legal.
Per exemple, per primera vegada es crea un marc normatiu específic i propi per al turisme pel que fa als procediments sancionadors amb l’objectiu de guanyar en efectivitat. A més, es dota als ajuntaments de la mateixa capacitat sancionadora que la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, s’obliga a les empreses que presten o faciliten serveis de comercialització i promoció d’allotjaments turístics situats a Catalunya –com per exemple les comercialitzadores a Internet- a atendre les obligacions de la normativa turística, com ara l’obligació de fer constar el número del Registre de Turisme de Catalunya (RTC) en tota publicitat que es faci de l’allotjament turístic, la prohibició de comercialitzar oferta d’allotjament turístic il·legal i respondre a tots els requeriments de la Inspecció Turística.

Simplificació administrativa de la normativa turística
Pel que fa a la simplificació administrativa, la normativa turística s’adequa al nou marc de règim de declaració responsable definit per la llei de simplificació aprovada pel Parlament de Catalunya la setmana passada. Així mateix, s’implanta la finestreta única empresarial (FUE) com a instrument integrat interadministratiu d’interlocució única amb l’empresa per facilitar els tràmits administratius i evitar que s’hagi d’acudir a diferents administracions.
undefined
undefined
undefined
undefined