CGE

El Govern sol·licita al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen sobre la llei estatal del Tercer Sector d'Acció Social

query_builder   3 novembre 2015 15:03

event_note Nota de premsa

El Govern sol·licita al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen sobre la llei estatal del Tercer Sector d'Acció Social

  • El Govern estima que la nova regulació espanyola envaeix competències de la Generalitat i discrimina les entitats que actuen només a Catalunya
El Govern ha aprovat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen previ a la interposició d’un possible recurs d’inconstitucionalitat de la Llei 43/2015, del Tercer Sector d’Acció Social. En concret, l’Executiu català considera que els articles 6 i 7 i les disposicions addicional sisena i transitòria única de la Llei vulneren les competències de la Generalitat i plantegen un tracte discriminatori cap a totes les entitats que no siguin d’àmbit estatal, com les que actuen exclusivament a Catalunya.
 
La normativa espanyola aprovada aquest octubre estableix una regulació marc de les entitats del Tercer Sector i defineix les mesures de foment que els poders públics podran adoptar a favor de les que tinguin àmbit estatal i actuen en més d’una comunitat autònoma. Tanmateix, el text només preveu l’acció de foment de l’Estat i sembla excloure tota intervenció autonòmica en l’aplicació de les mesures de foment. L’article 7, per exemple, confereix a l’Estat la potestat d’aprovar un programa d’impuls de les entitats del Tercer Sector que reflecteixi el finançament públic d’aquestes entitats i la potenciació dels mecanismes de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat i les entitats del Tercer Sector, pel desenvolupament de programes d’inclusió social de persones o grups vulnerables en risc d’exclusió i d’atenció a les persones amb discapacitat o en situació de dependència, amb especial atenció a l’ús de concerts i de convenis.
 
Així doncs, en la mesura que aquest article no fa cap esment a la participació de les comunitats autònomes, sembla conferir a l’Administració de l’Estat una habilitació per actuar en l’àmbit de l’assistència social al marge i sense cap participació de la Generalitat ni de les altres comunitats autònomes que han assumit la competència exclusiva en aquesta matèria.
 
D’altra banda, la redacció del text admet que les entitats d’àmbit estatal i que actuen en més d’un territori són les úniques que tenen la possibilitat d’acollir-se a les mesures de liquiditat previstes per les obligacions de pagament pendents respecte dels proveïdors de les comunitats autònomes i ens locals. Restarien excloses, doncs, les que només actuen a Catalunya, un fet que el Govern català considera un tracte discriminatori i totalment injustificat.
 
Finalment, la Llei concedeix a trenta-set entitats del Tercer Sector d’Acció Social subvencions directes per al sosteniment de les seves estructures centrals, cinc mesos després que la Sentència del Tribunal Suprem 2421/2015, de 21 de maig, hagi reconegut de nou la competència de la Generalitat de Catalunya per concedir-les i hagi declarat la il·legalitat i nul·litat del Reial decret 535/2013, de 12 de juliol, que havia establert les bases reguladores d’aquestes subvencions.
 
Aquesta sentència confirma la reiterada doctrina dels tribunals sobre les subvencions estatals en matèries que no són de la seva competència. La doctrina constitucional deixa clar que en aquells assumptes que són competència de les comunitats autònomes com ara els serveis socials preval la distribució territorial dels fons perquè siguin les comunitats les que regulin i duguin a terme les convocatòries.