El Govern aprova la nova estructura del Departament de Salut

El Govern aprova la nova estructura del Departament de Salut

query_builder   19 gener 2016 17:29

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la nova estructura del Departament de Salut


 
·         Reforça les polítiques departamentals en matèria de planificació i incorpora la projecció en matèria de professionals de l’àmbit de la salut
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat el decret de reestructuració parcial del Departament de Salut, signat pel nou conseller, Antoni Comín. Aquesta nova regulació facilita adaptar l’estructura del Departament a les necessitats organitzatives actuals i respon a un parell d’objectius principals.
 
Direcció General de Planificació en Salut
 
En primer lloc, reforçar les polítiques departamentals en matèria de planificació, amb la creació d’una unitat directiva: la Direcció General de Planificació en Salut, que concentrarà les competències sobre diferents instruments (plans, programes, mapes i altres eines) vinculats al Pla de Salut de Catalunya de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut, que se suprimeix. A més, també incorpora la projecció en matèria de professionals de l’àmbit de la salut.
 
A grans trets, les funcions d’aquesta Direcció són les següents:
 
 • Analitzar la salut de la població de Catalunya i els seus determinants, així com les desigualtats en salut, fomentant la difusió dels resultats mitjançant l’Informe de salut, en col·laboració amb la Secretaria de Salut Pública.
 • Dirigir i coordinar el disseny, seguiment i avaluació del Pla de Salut de Catalunya.
 • Dirigir, coordinar i avaluar la planificació estratègica dels plans directors, els plans d’ordenació de serveis, els plans interdepartamentals i els programes de salut.
 • Dirigir el procés d’elaboració, avaluació i actualització del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, i fer-ne el seguiment.
 • Formular els objectius estratègics de la prestació de serveis sanitaris de cobertura pública de Catalunya en el marc del Pla de Salut de Catalunya i avaluar el balanç de resultats.
 • Formular criteris i directrius de planificació per a l’elaboració de la cartera de serveis sanitaris d’utilització pública, inclosa la cartera de salut pública, que ha d’orientar la planificació operativa i la compra de serveis que efectua el Servei Català de la Salut.
 • Establir i dirigir les polítiques en l’àmbit de la planificació de necessitats de professionals, orientant i avaluant la planificació operativa, amb coneixement de l’estructura de recursos humans, de les condicions de treball i el seu impacte en resultats en l’àmbit del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.
 
D’aquesta nova Direcció General en dependran la Subdirecció General de Planificació Sanitària, la Subdirecció General de la Cartera de Serveis i el Mapa Sanitari i la Subdirecció General de Planificació Professional de la Salut.
 
Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària
 
Seguint amb l’objectiu de potenciar la vessant planificadora del Departament, en segon lloc també es volen reforçar les polítiques d’ordenació professional i de formació i desenvolupament professional atribuint-ne la gestió i execució a la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària, nova denominació de l’antiga Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries. Les seves funcions principals són:
 
 • Establir i dirigir les polítiques en l’àmbit de l’ordenació professional, de la formació en matèria de salut i del desenvolupament professional, que assegurin el contínuum educatiu, el manteniment i la millora de les competències professionals i la qualitat del sistema de salut.
 • Exercir les funcions d’autoritat sanitària corresponents a l’acreditació i certificació de professionals sanitaris i de les activitats de formació que aquests desenvolupin.
 • Autoritzar i registrar els centres i serveis sanitaris i fer-ne el seguiment.
 • Definir i promoure el desenvolupament del sistema d'acreditació de centres i serveis sanitaris.
 • Ordenar l'atenció farmacèutica.
 • Dur a terme el control i l'avaluació en matèria farmacèutica, i fomentar i millorar la seguretat i la qualitat dels medicaments, dels productes sanitaris i dels cosmètics.
 • Definir, promoure i avaluar la política en matèria de seguretat dels pacients.
 • Avaluar les activitats de les entitats asseguradores de serveis sanitaris.
 • Exercir, com a autoritat sanitària, les funcions d'ordenació de les activitats d’auditoria, de control, avaluació i inspecció dels recursos sanitaris, públics i privats, i d'investigació del frau, mitjançant la planificació, coordinació i supervisió de les actuacions dels òrgans que fan efectiva la funció inspectora en aquest àmbit de competències.
 • Determinar criteris generals de regulació i ordenació dels serveis sanitaris i sociosanitaris del sistema sanitari públic i privat.
 • Donar suport i assistència al Comitè de Bioètica de Catalunya.
 
La Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària s’estructura en la Subdirecció General d’Ordenació i Qualitat Sanitàries, Farmacèutiques i de Professionals, i en la Subdirecció General d’Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques.
 
En aquesta Direcció s’integren, a més, els òrgans següents: el Comitè de Bioètica de Catalunya, el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, el Consell de la Professió Mèdica de Catalunya, el Consell de la Professió Infermera de Catalunya i la Xarxa de Comissions de Docència i Comissions Assessores dels Centres Sanitaris Acreditats per a la Formació dels Especialistes en Ciències de la Salut a Catalunya.
 
Direcció General de Recerca i Innovació en Salut
 
D’altra banda, el decret també dota d’una identitat pròpia l’activitat de recerca i innovació en salut -fins ara organitzada a nivell d’una subdirecció general en la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut- mitjançant la creació de la nova Direcció General de Recerca i Innovació en Salut, que ha de permetre donar un nou impuls i dimensionament a aquesta branca de l’activitat pública.
 
Els objectius principals d’aquesta nova Direcció són:
 
 • Dirigir i coordinar el disseny, el seguiment i l’avaluació del Pla estratègic de recerca i innovació en salut.
 • Fomentar i planificar la política de recerca i la generació d'innovació, i avaluar l’impacte social de la recerca biomèdica en l’àmbit de la salut, en col·laboració amb el departament competent en matèria de recerca, les universitats, els centres de recerca, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i altres institucions.
 • Exercir les funcions d’autoritat sanitària corresponents a les autoritzacions que regula la Llei 14/2007, de 3 de juliol, de recerca biomèdica.
 
De la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut dependrà la Subdirecció General de Recerca i Innovació en Salut.
 
Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació
Per últim, igualment es canvia la denominació de la Secretaria de Participació Social i Local en Salut, que passa a denominar-se Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació, i que haurà d’impulsar i coordinar la implementació dels objectius estratègics i operatius de la prestació de serveis sanitaris de cobertura pública. A més, en aquesta Secretaria s’integra a partir d’ara el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.
 
A grans trets, les funcions d’aquesta Secretaria són:
 
 • Impulsar i coordinar l’efectiu establiment dels objectius estratègics i operatius de la prestació de serveis sanitaris de cobertura pública de Catalunya.
 • Impulsar i coordinar l’efectiva representació local i ciutadana en el Consell de Salut de Catalunya i en els consells de Participació Territorial de Salut.
 • Impulsar les activitats de col·laboració, cooperació i coordinació entre l’administració sanitària de la Generalitat i els ens locals en el desenvolupament de les polítiques sanitàries i de salut.
 • Promoure la participació social en el sistema sanitari públic.
 • Coordinar les actuacions dels òrgans del Departament en relació amb les funcions d’informació previstes al Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d’òrgans territorials de l’Administració de la Generalitat.
 • Exercir la representació del Departament en la Comissió de Govern Local de Catalunya per designació del conseller o consellera.
 
La Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació s’estructura en la Subdirecció General de Coordinació.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined