estadistica

El Govern aprova el Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei d'estadística de Catalunya

query_builder   5 abril 2016 14:57

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei d'estadística de Catalunya

·         Un dels objectius és incrementar l’ús de la informació estadística amb finalitats científiques i d’avaluació de polítiques públiques
 
·         La norma proposa fixar en quatre anys el càrrec de director de l’Idescat, amb possibilitat de renovació per a un mandat més
El Govern ha donat avui el vistiplau al Pla estadístic 2017-2020. Aquest Pla és l’instrument d’ordenació i de planificació de l’estadística d’interès de la Generalitat per als propers quatre anys, i el sisè que es tramita al Parlament de Catalunya. Com a novetat, el Projecte de llei introdueix el model de producció i difusió estadística que ja s’està produint en els països més desenvolupats del nostre entorn. Això significa, per exemple, aprofitar la informació administrativa per a la producció estadística o l’ús d’aquesta informació amb finalitats científiques i per a l’avaluació de polítiques públiques. En aquest sentit, s’inspira en els diferents reglaments europeus relatius a l’estadística i adopta la totalitat dels principis del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees.
 
Els objectius generals del Pla són els següents: 
·       Consolidar i ampliar la informació estadística disponible en el Sistema estadístic de Catalunya.
·       Potenciar la integració de la informació estadística de Catalunya.
·       Promoure l’augment de l’ús de la informació estadística amb finalitats d’investigació científica, recerca i avaluació de polítiques públiques.
·       Millorar la coordinació del sistema estadístic de Catalunya, tant en la producció com en la difusió estadística, especialment atenent a la gestió de la qualitat dels processos i dels productes estadístics.
 
Aquests objectius es vinculen a la millora de l’eficiència i l’eficàcia en la producció d’estadística i a l’obtenció del màxim aprofitament d’aquest tipus d’informació, tot respectant la legislació sobre protecció de dades i secret estadístic.
D’altra banda, en el Projecte de llei es proposa la modificació d’alguns preceptes de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya. L’objectiu és adaptar-la als canvis normatius que han tingut lloc aquests darrers anys en l’àmbit de les estadístiques europees, relatius a l’aprofitament de la informació administrativa i a l’ús de la informació estadística amb finalitats científiques i d’avaluació de polítiques públiques, així com la preservació de la independència professional de l’autoritat estadística.
 
El Projecte de llei aprovat pel Govern també fixa, seguint la recomanació feta pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), un període de mandat del director/a de l’Idescat, de quatre anys, susceptible de renovació per una única vegada per a un segon mandat.
 
Amb l’aprovació d’aquest Projecte, el Govern de la Generalitat dóna compliment als tràmits necessaris per presentar el Projecte de llei per al seu debat i aprovació al Parlament.  
 
Un nou tràmit parlamentari
El Govern de la Generalitat ja va aprovar el Projecte de llei del Pla estadístic 2016-2019 el passat 21 d’abril de 2015. Un Pla que va ser admès a tràmit per la Mesa del Parlament, però que no va poder ser aprovat en ser dissolta la Cambra per la convocatòria d’eleccions. Davant d’aquesta situació, es va produir la pròrroga automàtica del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.
 
Un cop endegada l’onzena legislatura, el Govern ha considerat oportú aprovar de nou el Projecte de llei, preservant el text anterior i incorporant com a únic canvi l’adequació del període de vigència del 2016-2019 al 2017-2020.