El Govern aprova el nou reglament de l'Impost sobre les estades en establiments turístics

El Govern aprova el nou reglament de l'Impost sobre les estades en establiments turístics

L'Impost s'haurà de liquidar semestralment, i no trimestralment com es feia fins ara

query_builder   19 setembre 2017 15:32

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el nou reglament de l'Impost sobre les estades en establiments turístics

L'Impost s'haurà de liquidar semestralment, i no trimestralment com es feia fins ara


 
·       El text regula i desenvolupa les novetats introduïdes amb l’actualització del tribut com la figura de “l’assistent en la recaptació” o els nous supòsits d’exempció per causa de força major i per motius de salut
 

 
El Govern ha donat aquest dimarts llum verda al nou reglament de l’Impost sobre estades en establiments turístics que va ser aprovat pel Parlament el passat 28 de març i que grava l’estada de les persones físiques en els establiments turístics de Catalunya (hotels, apartaments, càmpings, cases rurals, creuers, etc.).
 
El tribut, creat l’any 2012, va ser modificat pel Govern en la Llei 5/2017, del 28 de març, després de quatre anys d’aplicació. L’objectiu de la revisió ha estat actualitzar-lo per donar resposta als canvis que s’han produït durant els darrers temps en el sector turístic, millorar-ne la gestió i situar-lo en la línia del que ja tenen les principals ciutats del món.
 
El nou reglament aprovat avui, i que substitueix al fins ara vigent (Decret 129/2012, de 9 d’octubre), regula les novetats introduïdes i complementa tots aquells aspectes de caràcter més tècnic o procedimental de la Llei 5/2017. La finalitat és millorar l’eficiència de la gestió, simplificar i reduir les càrregues administratives i incrementar la seguretat jurídica per a tots els agents afectats.
 
Així per exemple, el nou text desenvolupa, com a obligat tributari, la nova figura de “l’assistent en la recaptació” per a aquelles empreses o operadors de plataformes tecnològiques que fan d’intermediaris entre  el titular de l’establiment i la persona que s’allotja. D’acord amb el reglament, el director de l’ATC serà l’encarregat d’habilitar als “assistents” mitjançant una resolució i després d’haver aprovat una auditoria prèvia que avali el procés d’assistència. Un cop superat aquests tràmits, els assistents signaran un conveni amb l’ATC que els permetrà actuar com a “assistents en la recaptació” per un període de 4 anys, prorrogables fins a un màxim de 4 exercicis addicionals.  
 
També es concreten els dos nous supòsits d’exempció de l’impost previstos en la Llei i que venen referits a les estades efectuades per causes de força major, és a dir, per catàstrofes naturals o actes violents que així ho declari l’administració corresponent; i les estades realitzades per motius de salut, en què el contribuent haurà d’aportar una declaració responsable i un certificat del centre mèdic.
 
Pel que fa als creuers turístics, el reglament estableix que les autoritats portuàries de Catalunya han de remetre a l’ATC, per via telemàtica, la relació d’embarcacions de creuer turístic que ha amarrat durant l’any anterior en el port del qual tenen encarregada la gestió, amb el detall del nombre de passatgers en trànsit així com les dates d’inici i final d’amarratge.
 
Autoliquidació agregada: el pagament en un sol tràmit
 
Respecte a les novetats sobre la liquidació de l’impost, destaca l’anomenada “autoliquidació agregada”, és a dir, la possibilitat que s’ofereix als operadors d’efectuar el pagament en un sol tràmit de les quotes meritades del tribut referides a cadascun dels seus establiments o equipaments turístics. D’aquesta manera el Govern dona resposta a una demanda del sector turístic de facilitar i simplificar els tràmits de l’impost.
 
Finalment, el text també recull les modificacions ja aprovades pel Govern el passat mes de juny que afecten al calendari de la liquidació del tribut, que ha passat de ser trimestral, a haver-se de liquidar dos cops a l’any: de l’1 d’abril al 30 de setembre del mateix any; i de l’1 d’octubre al 31 de març de l’any següent. Així mateix es fixen els terminis de la presentació i l’ingrés de l’autoliquidació entre els dies 1 i 20 d’octubre per al primer període de l’any; i entre l’1 i el 20 d’abril, per al segon.
 
Aquest nou Decret, que deroga el Decret 129/2012, de 9 d’octubre, i el Decret 60/2017, de 13 de juny, consta d’un article únic, una disposició derogatòria i una disposició final i entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined