Altres acords de Govern

query_builder   17 octubre 2017 16:38

event_note Nota de premsa

Altres acords de Govern

 
 
Aprovada la consulta pública prèvia al decret de modificació del control d’accés als salons de joc
 
El Govern ha aprovat realitzar una consulta pública prèvia a la posterior elaboració del projecte de decret pel qual es vol modificar el control d’accés als salons de joc dels ciutadans inscrits en el Registre de persones que hi tenen prohibida l’entrada. La consulta va dirigida als agents implicats del sector. La iniciativa pretén ampliar la protecció de les persones que tenen problemes de ludopatia, que de forma majoritàriament voluntària es troben inscrites en el Registre esmentat. L’objectiu principal és poder assegurar l’èxit del seu procés de rehabilitació.
 
Actualment, el control d’accés permet la lliure entrada de les persones amb risc als salons de joc, llevat de la zona on es troben instal·lades les màquines recreatives. Amb el nou decret, la Direcció General de Tributs i Joc planteja prohibir l’accés als salons de joc des de la mateixa entrada al local, com ja es fa amb els casinos i les sales de bingo. 
 
La restricció d’accés a les persones que formen el Registre es troba recollida en el Decret 37/2010, de 16 de març, que aprova el reglament de salons de joc,  i el Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es regulen determinades prohibicions d’accés. Per això, per seguretat tècnica i jurídica, la modificació d’aquesta normativa s’haurà de fer per una norma d’igual rang, és a dir, un decret del Govern. 
 
 
El Govern aprova el Decret  sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya
 
El Consell Executiu ha aprovat el Decret sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. La norma, sota el criteri  de simplificació administrativa i normativa, estableix les vies de gestió dels residus que es produeixen o gestionen a Catalunya i que substitueixen les previstes en el Decret 34/1996, de 9 de gener. L’objectiu és recollir l’experiència assolida en l’aplicació del Catàleg de residus de Catalunya, les normatives posteriors i els avenços en la gestió de residus derivats de l’estat de la tècnica, a la vegada que vetlla i preserva el compliment de la jerarquia de gestió establerta a les diferents normatives.
 
Aquesta norma determina en quines condicions les operacions d’incineració o coincineració es consideren operacions de valorització, prioritzant-les sobre la disposició del rebuig. Alhora, revisa la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya i determina els que han de considerar-se com a perillosos. Finalment, estableix el termini d’un any per desenvolupar una guia tècnica que detallarà les operacions de gestió admeses per a cada residu.
 
Amb l’aprovació de la Llei reguladora de residus, l’any 1993, Catalunya ja va preveure que la llavors Junta de Residus havia de mantenir al dia un codi d'identificació dels residus industrials produïts, i que s'havia de regularitzar una llista al més àmplia possible dels materials i de les substàncies que eren objecte d'ampliació en la normativa vigent. Per aquest motiu va néixer, el 1996, el primer Catàleg de residus que s’avançava a nivell de tot l’Estat. El Catàleg es va convertir en una peça essencial per al sector de la gestió de residus, recollint l’experiència a nivell europeu.
 
Regulats els requisits exigibles a les entitats de control de qualitat de l’edificació i als laboratoris d’assaigs a Catalunya
El Govern ha aprovat avui el Decret que regula els requisits exigibles a les entitats de control de qualitat de l’edificació, així com als laboratoris d’assaigs, per a l’exercici amb domicili social, professional o físic a Catalunya, amb l’aplicació de criteris de simplificació administrativa. Per proporcionar la màxima transparència, també s’estableix la creació dels registres generals respectius, adscrits a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 
Aquest Decret estableix, entre altres, els requisits i les obligacions que han de complir tant les entitats de control com els laboratoris d’assaig; l’obligatorietat d’elaborar informes dels resultats de verificació dels resultats de les activitats que realitzin o actes dels resultats d’assaig; la necessitat de disposar d’un llibre de registre de les actuacions de verificació; o el sistema per subcontractar de les actuacions de verificació. També s’estableix la presentació d’una declaració responsable que permetrà a les entitats de control de qualitat de l’edificació l’exercici de la seva activitat a tot el territori de l’Estat, amb caràcter indefinit, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció de l’òrgan competent.
 
El Decret aprovat també crea un registre general de les entitats de control de qualitat i dels laboratoris d’assaigs, que serà de caràcter públic i estarà disponible al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. S’hi inscriuen d’ofici les entitats i laboratoris que hagin presentat una declaració responsable.
 
Igualment, la normativa estableix un règim de control per assegurar la qualitat dels serveis que ofereixen, un sistema d’inspecció per part de l’Administració de les entitats i els laboratoris per verificar el seu correcte funcionament, i un règim sancionador en cas d’incompliment que preveu el cessament o la suspensió cautelar de la seva activitat.

 
El Govern actualitza els requisits i les garanties tècniques i sanitàries dels centres i serveis de salut de Catalunya
 
El Govern ha aprovat el Decret pel qual s’estableixen els nous requisits i garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris de Catalunya, així com també els procediments per a la seva autorització i registre.
En concret, aquest text fa una revisió integral de la normativa vigent en la matèria a Catalunya i actualitza les condicions mínimes comunes que han de complir els centres i serveis sanitaris per obtenir l’autorització prèvia d’instal·lació, de funcionament, de modificació i de tancament, així com també regula el Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de Catalunya.
 
Com a novetat, aquest Decret inclou aspectes com el concepte de renovació de l’autorització -que permetrà disposar d’un registre real i actualitzat dels recursos sanitaris del nostre país-, el reconeixement de conceptes, com l’existència de centres integrats i no integrats.
 
 
Atorgada la concessió definitiva de l’emissora de freqüència modulada a l’Ajuntament de Vila-sacra
 
El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Vila-sacra la concessió definitiva per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà substituïda per un règim de gestió directa amb el dret d’utilitzar l’espai radioelèctric corresponent i subjecta al compliment de les previsions contingudes al títol III de la Llei 22/2005, de 29 de desembre.
 
El 30 de juny de 1993, l’Ajuntament de Vila-sacra va sol·licitar la concessió per a la instal·lació i funcionament d’una emissora de freqüència modulada, a l’empara del Decret 263/1990, de 23 d’octubre, de regulació del procés de concessió de la gestió indirecta per part de les corporacions locals del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència. El Govern de la Generalitat li va atorgar l’adjudicació provisional el juny de 1994.
 
L’acord de Govern resol aquesta concessió, que fins ara restava en situació de provisionalitat, atenent que correspon al Govern de la Generalitat atorgar aquestes concessions, i que les instal·lacions de l'emissora esmentada s'adiuen al projecte aprovat al seu dia, a les especificacions tècniques d'aplicació, han superat la inspecció preceptiva i han obtingut de l’administració competent l’autorització de la posada en servei.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined