Igualtat

El Govern impulsa la igualtat efectiva de dones i homes a través de la contractació pública

Aprova la Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics per promoure la perspectiva de gènere en la contractació pública

query_builder   12 setembre 2018 14:32

event_note Nota de premsa

El Govern impulsa la igualtat efectiva de dones i homes a través de la contractació pública

Aprova la Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics per promoure la perspectiva de gènere en la contractació pública

El Govern ha aprovat avui la Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics per promoure la integració de la perspectiva de gènere en la contractació pública i facilitar als òrgans de contractació les pautes per fer-ho.
 
La incorporació de la perspectiva de gènere en la contractació pública consisteix en tenir en compte, mitjançant diagnòstics de gènere, els possibles desequilibris existents entre les dones i els homes, i incorporar clàusules per erradicar-los i evitar la generació de noves desigualtats. Una contractació aparentment amb resultat neutral per a les persones pot desencadenar efectes diversos sobre les dones i els homes, raó per la qual cal incloure la perspectiva de gènere i determinar les clàusules d’igualtat i en quin moment de la contractació es poden incloure.
 
La Guia contribueix a:
 
 • Erradicar possibles discriminacions o desigualtats per raó de sexe.
 • Impulsar una major i millor ocupació laboral de les dones, sobretot aquelles que tenen dificultats d’inserció laboral.
 • Facilitar la conciliació entre la vida familiar, personal i professional de dones i homes, i promoure la distribució corresponsable d’aquests espais.
 • Promoure la responsabilitat empresarial en matèria d’igualtat; entorns laborals lliures de violències masclistes i accions positives en aquelles empreses amb plantilles masculinitzades.
 
Aquesta nova eina que impulsa la igualtat efectiva des de l’Administració facilita exemples de clàusules d’igualtat de gènere en les diferents fases del procés de contractació: en la definició de l’objecte del contracte, en la fase de selecció de les empreses licitadores, en els criteris d’adjudicació, en els criteris de desempat, en la fase d’execució, en la subcontractació i en el control del compliment de les clàusules de perspectiva de gènere.
 
Alguns exemples de criteris d’adjudicació són el compromís de l’empresa licitadora per:
 
 • Aplicar accions específiques relacionades amb la igualtat entre dones i homes (formació, selecció, atenció, promoció, conciliació, representació, etc.).
 • Contractar per a l’execució del contracte un nombre determinat de dones.
 • Incorporar la perspectiva de gènere en el pla de prevenció de riscos laborals.
 • Contractar per executar la prestació un nombre de dones amb especials dificultats d’inserció laboral (víctimes de violència masclista, que encapçalen famílies monoparentals, amb discapacitats, aturades de llarga durada, etc.).
 • Contractar per executar la prestació un nombre determinat de dones en llocs de gerència, qualificats i de responsabilitat.
 • Contractar per executar la prestació un nombre determinat de dones en aquells grups professionals on estiguin infrarepresentades.
 • Aplicar mesures de conciliació entre la vida personal i laboral a la plantilla que executi el contracte (xecs de serveis, menjadors, guarderies, millores en reduccions de jornades, excedències, llicències, flexibilitat horària, etc.).
 
Aquest document s’adreça als poders adjudicadors de Catalunya i ha estat elaborat per la Direcció General de Contractació Pública i l’Institut Català de les Dones, amb la col·laboració de l’Administració local i els agents econòmics i socials.
 
La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, recull com a principi d’actuació de tots els poders públics la transversalitat de la perspectiva de gènere i de les polítiques d’igualtat de gènere en totes llurs polítiques i actuacions. En aquest sentit, entre els mecanismes per garantir el dret a la igualtat efectiva de dones i homes en el sector públic, l’article 10 d’aquest text legal, estableix que les administracions públiques han de promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes en el mercat laboral, mitjançant la incorporació de clàusules socials en les bases de la contractació.
undefined
undefined
undefined
undefined