govern

Altres Acords de Govern

query_builder   16 octubre 2018 14:38

event_note Nota de premsa

Altres Acords de Govern


 
Creada la marca SmartCatalonia
 
El Govern ha aprovat avui la creació de la marca SmartCatalonia per tal que la ciutadania pugui identificar els projectes que es desenvolupen en el marc de l’estratègia SmartCAT. Aquesta estratègia té per objectiu convertir Catalunya en un territori intel·ligent de referència internacional que aprofiti l’ús de la tecnologia i la informació digital per innovar els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora.
 
Oberta la consulta pública per a l’actualització de la normativa que regula l’ACTIC
 
El Govern obrirà un procés de consulta pública previ a l’elaboració d’un projecte de decret per actualitzar el procés d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC). La reforma pretén adaptar-lo a les necessitats socials actuals, als marcs internacionals de competències digitals i actualitzar i agilitzar el model d’acreditació. S’abordarà la flexibilització, competències i nivells així com la revisió del procediment d’autorització dels centres col·laboradors.
 
Aprovada la dissolució i liquidació del Consorci Institut Català del Suro (ICSURO)
 
La dissolució del Consorci Institut Català del Suro (ICSURO), a càrrec del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, respon a un acord de Govern de l’any 2011 sobre mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic amb l’objectiu de guanyar en eficiència i austeritat. El sector surer a Catalunya s’estructura en petites i mitjanes empreses. La fabricació de productes surers, les actuacions i activitats del sector s’escauen en l’àmbit del sector privat i, en conseqüència, no es considera necessari promoure el sector mitjançant un ens públic. Així, amb l’acord d’avui es proposa la venda d’actius i passius del Consorci a una entitat sense finalitat de lucre que doni continuïtat a l’activitat. El Consorci té com a finalitat essencial promoure i desenvolupar el sector surer en les seves vessants de producció, transformació i comercialització mitjançant l’estudi, la investigació, l’assessorament i l’assistència als organismes, les associacions, les empreses i les persones relacionades amb el sector.
 
 
 
 
 
Activada la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica i el seu consell assessor
 
El Govern ha aprovat el decret que regula la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica i el seu consell assessor, destinats a controlar, avaluar i simplificar els tràmits administratius que afecten l’activitat econòmica, evitar-ne les possibles contradiccions i identificar millores a introduir en la intervenció administrativa. La creació de la Comissió i del Consell Assessor estava inclosa en la Llei 16/2015, de simplificació administrativa.
 
La Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica serà l’òrgan en què la Generalitat i les administracions locals seguiran i avaluaran la implantació de les mesures establertes en la Llei de Simplificació Administrativa, i en què es fixaran mecanismes de col·laboració entre elles. D’aquesta manera, la Comissió servirà per unificar criteris en l’aplicació de les normes o en l’execució d’actes administratius i, d’aquesta manera, incrementar la seguretat jurídica per als operadors econòmics. Així, l’actuació de la Comissió i del seu consell assessor ha de contribuir a facilitar l’accés i l’exercici de les activitats econòmiques i també a una gestió més eficient dels recursos de les administracions públiques.
La Comissió estarà formada per deu representants de la Generalitat, un dels quals en serà el president, i deu representants de l’Administració local, un dels quals en serà el vicepresident.
 
Per la seva banda, el consell assessor serà un òrgan independent que haurà de formular propostes a la Comissió en àmbits com la identificació de disposicions o actes de les administracions que obstaculitzin l’activitat econòmica, traslladar propostes d’actuació per a una intervenció més eficaç de l’Administració en l’economia, o realitzar estudis sobre aspectes que aprofundeixin en la simplificació administrativa, entre d’altres. El consell assessor estarà format per sis representants de les organitzacions empresarials, sis representants de les cambres de comerç, sis representants de les organitzacions sindicals i sis representants dels col·legis professionals.