• Mitjançant noves accions normatives, tècniques i organitzatives, es vol garantir que l’any 2020 els procediments administratius es tramitin íntegrament per mitjans electrònics
 
El Govern ha aprovat un paquet de mesures per a l’impuls de la gestió de documents i dades en el marc de l'administració digital de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, d’una banda, impulsarà accions normatives, tècniques i organitzatives en matèria de gestió de documents i dades públiques de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. D’altra banda, intensifica les seves actuacions perquè l’any 2020 els procediments administratius es tramitin íntegrament per mitjans electrònics.
 
Amb totes aquestes mesures, el Govern vol afrontar el període de transició a un entorn completament digital en la tramitació dels processos de l’Administració de la Generalitat. Així, ha encarregat al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència; al Departament de Cultura i al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública que, tenint present les necessitats derivades de la transparència i l’ús de les dades per cadascun dels departaments i ens de la Generalitat, proposin una política corporativa que els faciliti la identificació i preservació a llarg termini.
 
El Govern també ha acordat que el Departament de Cultura iniciarà els tràmits per modificar la normativa vigent en matèria d’arxius i gestió de documents per tal que estableixi la promoció de l’Arxiu Electrònic Segur i Tramitació Administrativa (ARESTA) com a solució integral de gestió documental i arxiu electrònic de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. Per tal de fer efectiva la implementació d’ARESTA, el Departament de Cultura i el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública elaboraran un pla d’impuls dels grups de treball multidisciplinaris. Així mateix, vetllaran perquè els diferents departaments, organismes i òrgans transversals escometin l'estudi de quins sistemes d'informació i gestió corporatius i verticals cal que s'integrin amb ARESTA, i n'estableixin la planificació temporal i el pressupost perquè això sigui possible.  
 
El Govern també ha encarregat al Departament de Cultura i al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública la realització d’un estudi de dimensionament de recursos humans de la gestió documental en els departaments i sector públic de la Generalitat, que serveixi de punt de partida per definir les funcions dels equips de gestió documental i arxiu en el nou context i, si escau, implementar canvis organitzatius. 
 
Finalment, l’Executiu ha encarregat al Departament de Cultura dur a terme les accions següents:
 
·       Implantar, a nivell corporatiu, el programari GEAC (Gestió d’Expedients de l’Arxiu Central), de descripció i gestió d’arxius físics.
 
·       Impulsar la integració GEAC-ARESTA, amb la finalitat que esdevingui un sistema d’informació de la gestió de documents i arxiu.
 
·       Crear una aplicació per a la gestió dels instruments tècnics d’ARESTA i altres instruments del Sistema d’Arxius de Catalunya (esquema de metadades, tipologies documentals, quadres de classificació, taules d’accés i avaluació documental, etc.).
 
·       Establir els requeriments i la solució tecnològica per tractar la continuïtat en la gestió dels documents emmagatzemats en unitats de xarxa. 
 
·       Establir els criteris necessaris per a la gestió d’expedients híbrids.