·       Treballarà per impulsar un desenvolupament equilibrat i sostenible del territori a través de la posada en valor del patrimoni arquitectònic, arqueològic, immaterial i etnològic, així com el paisatge, els espais naturals, la biodiversitat i el patrimoni natural
 
El Govern ha aprovat establir un marc de col·laboració entre els departaments de Cultura, d’Empresa i Coneixement i de Territori i Sostenibilitat per desenvolupar actuacions de millora i de projecció del patrimoni cultural, paisatgístic i natural.
 
Aquesta col·laboració fixa els objectius següents:
 
·       L’impuls d’un desenvolupament equilibrat i sostenible del territori a través de la posada en valor del patrimoni arquitectònic, arqueològic, immaterial i etnològic, així com el paisatge, els espais naturals, la biodiversitat i el patrimoni natural.
 
·       La promoció d’iniciatives de foment que combinin paisatge i patrimoni cultural.
 
·       La interacció dels béns patrimonials amb l'entorn, el territori i el paisatge a través de l’establiment de criteris i recomanacions adequades a la seva tipologia.
 
·       El foment de plans directors i programes de turisme cultural i natural que incloguin propostes transversals i multidisciplinàries per relacionar els espais naturals,  monuments, jaciments arqueològics i paleontològics, centres de dipòsit cultural i tradició, i construir un relat integrador.
 
·       La promoció de nous productes turístics i noves experiències a partir dels elements patrimonials protegits, amb especial atenció als inscrits a la Llista del Patrimoni Mundial i a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. 
 
·       La difusió de l’experiència de les institucions i grups d'interès en l’àmbit del turisme cultural en relació amb les bones pràctiques i el desenvolupament sostenible.
 
·       L’increment de la presència d’informació a les xarxes socials sobre el patrimoni cultural i natural a nivell nacional i internacional.
 
·       L’harmonització de la senyalització dels elements patrimonials protegits, que en completi la seva informació i en faciliti la interpretació.  
 
Per materialitzar aquestes fites, els tres departaments  articularan estratègies per tal que la protecció, el manteniment  i la promoció dels béns culturals, materials i immaterials, paisatgístics i naturals esdevinguin instruments de progrés i factors clau per al desenvolupament d’una economia més competitiva, qualificada i cohesionada. Alhora, es definiran les accions i activitats necessàries per assolir els objectius establerts i fer-ne el seguiment i avaluació, així com per incorporar-les en els plans que desenvolupin els tres departaments.
 
El patrimoni cultural inclou tant la protecció de béns materials (mobles i immobles) com de béns immaterials, ja que, tal com s’ha establert des d’organismes d’àmbit mundial, no resta limitat a monuments i col·leccions d’objectes, sinó que també ho són els usos, les representacions, les expressions, els coneixements i les tècniques –juntament amb els instruments, els objectes, els artefactes i els espais culturals que els són inherents– que les comunitats, els grups i, en alguns casos, els individus reconeguin com a part integrant del seu patrimoni cultural.
 
El patrimoni natural, cultural i paisatgístic és clau per a la sostenibilitat territorial. Aquest patrimoni constitueix un capital important per al territori, per la qual cosa es considera estratègic l’impuls de polítiques de desenvolupament sostenible basades en un turisme respectuós, de qualitat, no massificat i curós que n’afavoreixi la conservació i l’acreixement i, en conseqüència, aporti beneficis per a les comarques del país.
 
El Pla de Govern 2018-2021 preveu un projecte transversal per a la promoció del turisme cultural i per a la protecció i el foment de l’ús sostenible del patrimoni cultural que es troba als espais naturals protegits, a través d’un programa de govern, amb visió eminentment territorial, que inclogui tant el patrimoni cultural (material i immaterial), com el patrimoni natural, així com altres elements tradicionals, com ara la cuina i els productes propis, o els paisatges dels diferents àmbits territorials del país. Per aconseguir-ho, els departaments de Cultura, de Territori i Sostenibilitat i d’Empresa i Coneixement volen reforçar les accions que ja porten a terme i impulsar-ne de noves de forma coordinada.