El Govern inicia el procés per elaborar una única llei que doni efectivitat a disposicions anul·lades o suspeses pel Tribunal Constitucional

Es posa en marxa el procés per elaborar una única llei que doni efectivitat a disposicions anul·lades o suspeses pel Tribunal Constitucional

query_builder   8 gener 2019 15:58

event_note Nota de premsa

Es posa en marxa el procés per elaborar una única llei que doni efectivitat a disposicions anul·lades o suspeses pel Tribunal Constitucional


 
  • L’Executiu aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei per endegar alternatives legals que donin efectivitat a diverses disposicions que van ser anul·lades o es troben suspeses
  • Les lleis que el Govern vol recuperar en aquest primer bloc de mesures són la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes; la Llei del canvi climàtic; la Llei de les associacions de consumidors de cànnabis; i la Llei de l’Agència Catalana de Protecció Social
  • La seva suspensió o anul·lació ha fet que no puguin ser efectives a Catalunya aspectes com la qualificació com a discriminació directa per raó de sexe de l’assetjament sexual en el treball; la no concessió de permisos d'exploració per a l'obtenció de gas i petroli mitjançant la tècnica del fracking; o que el sector públic de la Generalitat no pugui comptar amb organismes avui ja imprescindibles com les agències de protecció social
 
El Govern ha iniciat el procés per elaborar una única llei que aglutini diverses disposicions que van ser anul·lades o que es troben suspeses pel Tribunal Constitucional (TC), i els doni efectivitat.
 
En aquest sentit, ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei per endegar alternatives legals que donin efectivitat a aquestes disposicions anul·lades o que es troben suspeses.
 
A través d’aquest recurs legal, l’Executiu vol recuperar les següents lleis aprovades pel Parlament de Catalunya i que van ser objecte d’un recurs d’inconstitucionalitat plantejat pel president del govern de l’Estat:
 
·       Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: el recurs d’inconstitucionalitat va provocar la suspensió, des del dia 25 de abril de 2016 dels arts. 33, 36 (apartats 1 a 4), 39, 40, 41, 44 y 59 a 64 de la Llei.  Posteriorment, la Sentencia del TC 159/2016, de 22 de setembre, va declarar la inconstitucionalitat i nul·litat dels arts. 33; 36.1, 3 i 4; 39.1, 2 i 3; 40; 41.2, 3 i 4 y 44, mentre que va desestimar la impugnació de la resta de preceptes.  Per tant, des d’aleshores aquests preceptes declarats inconstitucionals i nuls, en haver estat expulsats de l’ordenament jurídic, no han tingut efectivitat.
 
·       Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic: el recurs d’inconstitucionalitat va provocar la suspensió, des del dia 3 de novembre de 2017 dels arts. 2.2. e) [(que per la seva ubicació sistemàtica hauria de ser el 2.2.i)], 4.e), 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16.3, 19, 21.4, 24.3, 24.4, 40 a 50, 51 (incís final de l’apartat 1 i lletres a) i b) del apartat 3), 52.1, 52.3; les disposicions addicionals primera, segona, tercera i setena; disposició transitòria tercera; i les disposicions finals cinquena i sisena. Però posteriorment, la Interlocutòria del TC de 21 de març de 2018 va acordar mantenir la suspensió de l’art. 19.4 i aixecar la suspensió de la resta de preceptes impugnats.
 
Per tant, en l’actualitat es troba suspès l’esmentat art. 19.4, que preveia que el Govern de la Generalitat no ha de concedir permisos d'exploració per a l'obtenció de gas i petroli d'esquist per fracturació hidràulica horitzontal (fracking), incloent-hi la relacionada amb l'obtenció de gas metà de capes de carbó amb utilització de fracturació induïda.
 
·       Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis: el recurs d’inconstitucionalitat va provocar la suspensió, des del dia 13 d’octubre de 2017, de la integritat de la llei. Posteriorment, la Interlocutòria del TC 33/2018, de 21 de març, va mantenir la suspensió, i la Sentència del TC 100/2018, de 19 de setembre, n’ha declarat la inconstitucionalitat i nul·litat.
 
Aquesta llei va ser fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), per tant, el compromís del Govern és de treballar conjuntament amb les entitats promotores de la ILP per intentar cercar un redactat que pugui fer guanyar vigència a la llei recentment anul·lada, en la línia d’altres textos legals existents.
 
·       Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l’Agència Catalana de Protecció Social: el recurs d’inconstitucionalitat va provocar la suspensió, des del dia 3 d’octubre de 2017, de la totalitat de la llei. Posteriorment, la Interlocutòria del TC  32/2018, de 21 de març, va mantenir la suspensió de l’art. 3.1, apartats c) –segon incís–, d) i h), i va aixecar la suspensió de la resta de preceptes de la llei.
 
Pel que fa a la Llei de l’Agència Catalana de Protecció Social, aquests preceptes que encara es troben en l’actualitat suspesos, conferien a l’Agència de Protecció Social de Catalunya les funcions de gestionar els recursos que en un futur li siguin atribuïts, relacionar-se amb organismes equivalents i altres administracions públiques per a la col·laboració mútua i gestionar les prestacions en què calgui tenir en compte canvis de residència o períodes de carència o d'acreditació transcorreguts en altres contrades, així com recaptar, tant per la via ordinària com executiva, tota mena de contribucions, recursos, quotes o altres quantitats que hagin d'ésser pagades per conceptes relacionats amb la protecció social en el marc de les competències que té atribuïdes en aquesta matèria la Generalitat, sens perjudici que es puguin establir convenis de col·laboració o participar amb altres ens per a fer més eficients els processos administratius de recaptació, en especial els relatius a la via executiva.
 
L’anul·lació d’alguns preceptes va determinar que no puguin ser efectives a Catalunya algunes prescripcions com ara:
 
·        la qualificació com a discriminació directa per raó de sexe de l’assetjament sexual en el treball;
·       que els plans d’igualtat en les empreses han d’incloure actuacions de racionalització d’horaris que facilitin la conciliació amb la vida personal i familiar dels treballadors;
·       l’existència d’una o un responsable sindical d’igualtat de dones i homes en els centres de treball;
·       la representació paritària de dones i homes en els òrgans de negociació col·lectiva;
·       la incorporació de la perspectiva de gènere en els expedients de regulació d'ocupació;
·       la no concessió de permisos d'exploració per a l'obtenció de gas i petroli mitjançant la tècnica del fracking;
·       i que el sector públic de la Generalitat no pugui comptar amb organismes avui ja imprescindibles com les agències de protecció social.
 
Es tracta de recuperar determinats preceptes que contemplaven uns instruments que el Govern considera imprescindibles i que afecten el dia a dia dels ciutadans i ciutadanes, i demostrar que el govern de l’Estat, encapçalat per Mariano Rajoy, va fer un ús pervers de la impugnació de lleis al Tribunal Constitucional i del mecanisme de suspensió automàtica.
 
En les properes setmanes s’iniciarà la tramitació d’altres lleis impugnades, suspeses i/o anul·lades.