IOC

L'Executiu aprova un pla per fomentar la llengua i la cultura araneses a través de l'IOC

query_builder   11 març 2019 13:00

event_note Nota de premsa

L'Executiu aprova un pla per fomentar la llengua i la cultura araneses a través de l'IOC

  • L’actuació, que s’engega aquest any, preveu la concreció de l’oferta educativa a l’IOC, la creació d’un espai en xarxa per als professors i reprendre la publicació definitiva dels currículums oficials en ensenyaments de l’aranès
 
El Govern ha aprovat l’acord corresponent al Pla d’actuació per al foment de la llengua, tradicions i cultura de l’occità, aranès a l’Aran, a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) del Departament d’Educació. El Govern considera necessari impulsar aquest pla atès que l’aranès és la llengua pròpia d'Aran i llengua oficial, i esdevé un dels pilars i un dels trets fonamentals que configuren la identitat aranesa. És per això, que serà present en l'oferta educativa a Catalunya mitjançant l’IOC.
 
Aquesta actuació, que s’engega aquest any, preveu com es concretarà l’oferta a l’IOC, la creació d’un espai en xarxa com a repositori d’ús compartit pels professors i el fet de poder reprendre la publicació definitiva dels currículums oficials en ensenyaments de l’aranès en els diferents nivells d’ensenyament. Pel que fa a la concreció de l’oferta, es durà a terme una convocatòria d’una jornada de participació, amb experts en la matèria per definir l’oferta més ajustada per contribuir a la difusió  de la llengua i cultura occitanes arreu del territori, se’n definiran els continguts i es concretarà el perfil dels professionals que podran impartir la formació.
 
Pel que fa a la creació de l’espai en xarxa com a repositori d’ús compartit, que serà d’accés per a tots els experts assistents a la jornada, comptarà amb aportacions d’articles, presentacions, unitats didàctiques i formatives, i altres materials que ajudin a la preparació dels materials curriculars vinculats a l’oferta formativa. També es crearà i gestionarà un espai virtual per al coneixement, documentació i aprofitament pedagògic del patrimoni arquitectònic i cultural de l'Aran, que serà obert a tots els centres educatius de Catalunya, disponible de cara al curs 2019-2020, amb oferta dels materials i de les propostes didàctiques elaborades per professorat especialista.
 
Finalment, l’acord contempla que durant el segon trimestre de 2019 la publicació definitiva dels currículums oficials en ensenyaments de l’aranès en els diferents nivells d’ensenyament per donar una referència normativa que contextualitzi la implementació de l’oferta formativa d’aranès que es durà a terme a través de l’IOC.
 
Antecedents
 
En els darrers cursos, el Departament d’Educació ha promogut diverses accions a favor de la llengua occitana, per al conjunt del territori, com l’elaboració de materials didàctics i de recursos per al professorat, altres materials per treballar la intercomprensió, i la creació d’una pàgina de recursos pedagògics per a l’ensenyament i l’aprenentatge de l’occità per als docents de Catalunya. També, com a formació de mestres i professors, s’han organitzat  jornades de formació sobre els mètodes d’intercomprensió de llengües romàniques i s’han ofert cursos d’introducció a la llengua i la cultura occitanes en línia organitzats pel Departament  des del curs 2015-2016. També s’han publicat recursos al portal dels estudiants del sistema educatiu.

Eth Govèrn apròve un plan tà promòir era lengua e era cultura araneses a trauès der IOC
 
  • Era accion, que se met en marcha ongan, preve era concrecion dera ofèrta educativa en IOC, era creacion d’un espaci en hilat entàs professors e repréner era publicacion definitiva des curriculums oficiaus en ensenhaments der aranés
 
Eth Govèrn a aprovat er acòrd corresponent ath Plan d’accion entath foment dera lengua, tradicions e cultura der occitan, aranés en Aran, a trauès der Institut Dubèrt de Catalonha (IOC) deth Departament d’Educacion. Eth Govèrn considère de besonh dar pos ad aguest plan per çò qu’er Aranés ei era lengua pròpria d’Aran e lengua oficiau, e deven un des pilars e un des trèts fondamentaus que configuren era identitat aranesa. Ei per açò, que serà present ena ofèrta educativa en Catalonha per mejan der IOC.
 
Aguesta accion, que se met en marcha ongan, preve com se concretarà era ofèrta en IOC, era creacion d’un espaci en hilat coma repositòri d’usatge compartit pes professors e eth hèt de poder repréner era publicacion definitiva des curriculums oficiaus en ensenhaments der aranés enes diferenti nivèus d’ensenhament. Per çò qu’ei dera concrecion dera ofèrta, s’amiarà a tèrme ua convocacion d’ua jornada de participacion, damb expèrts ena matèria tà definir era ofèrta mès ajustada tà contribuïr ara difusion dera lengua e cultura occitanes pertot deth territòri, se ne definiràn es contenguts e se concretarà eth perfil des professionaus que poderàn dar era formacion.
 
Per çò qu’ei dera creacion der espaci en hilat coma repositòri d’usatge compartit, que serà d’accès entà toti es expèrts assistents ara jornada, compdarà damb apòrts d’articles, presentacions, unitats didactiques e formatives, e auti materiaus qu’ajuden ara preparacion des materiaus curriculars vinculadi ara ofèrta formativa. Tanben se crearà e gerirà un espaci virtuau entath coneishement, documentacion e profitament pedagogic deth patrimòni arquitectonic e culturau d’Aran, que serà dubèrt a toti es centres educatius de Catalonha, disponible de cara ath cors 2019-2020, damb ofèrta des materiaus e des prepauses didactiques elaborades per professorat especialista.
 
Fin finau, er acòrd prevé repréner pendent eth dusau trimèstre de 2019 era publicacion definitiva des curriculums oficiaus en ensenhaments der aranés enes diferenti nivèus d’ensenhament tà dar ua referéncia normativa que contextualize era metuda en plaça dera ofèrta formativa d’aranés que s’amiarà a tèrme per mejan der IOC.
 
Antecedents
 
Enes darrèri corsi, eth Departament d’Educacion a promoigut diuèrses accions a favor dera lengua occitana, entar ensems deth territòri, coma era elaboracion de materiaus didactics e de recorsi entath professorat, auti materiaus tà trabalhar era intercompreneson, e era creacion d’ua pagina de recorsi pedagogics entar ensenhament e er aprendissatge der occitan entàs professors de Catalonha. Tanben, coma formacion de mèstres e professors, s’an organizat  jornades de formacion sus es metòdes d’intercompreneson de lengües romaniques e s’an aufrit corsi d’introduccion ara lengua e era cultura occitanes en linha organizadi peth Departament a compdar deth cors 2015-2016. Tanben s’an publicat recorsi en portau des estudiants deth sistèma educatiu.