Esqui

S'aprova impulsar la modificació de la Llei de l'esport de Catalunya per crear i reconèixer les federacions esportives araneses

query_builder   11 març 2019 13:00

event_note Nota de premsa

S'aprova impulsar la modificació de la Llei de l'esport de Catalunya per crear i reconèixer les federacions esportives araneses

  • Amb aquesta reforma, les institucions pròpies d’Aran podran comptar amb un instrument necessari per al ple exercici de les seves competències sobre l’impuls, la coordinació i el foment de l’esport a Aran
 
El Govern ha aprovat impulsar la modificació de la Llei de l’esport de Catalunya per crear i reconèixer les federacions esportives araneses. Aquesta modificació està impulsada des del Departament de la Presidència, a través de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, i en col·laboració amb el Conselh Generau d’Aran. Es durà a terme en l’actual Llei de l’Esport de Catalunya, però es podria incorporar en la nova legislació esportiva de Catalunya que actualment estan treballant conjuntament el Govern i els promotors de la Iniciativa Legislativa Popular per una nova legislació esportiva catalana.
 
Donat que les institucions pròpies d’Aran tenen, en virtut de l’article 57 de la Llei de règim especial d’Aran, competències d’impuls, coordinació i foment de la pràctica esportiva al seu territori, i que aquest territori té unes característiques peculiars i una llarga tradició desenvolupada en relació amb els esports a la natura, el Govern considera adient establir una regulació específica que permeti l’existència de federacions esportives pròpies d’Aran.
 
Aquesta opció exigeix introduir una excepció al principi de federació única per a cada modalitat esportiva, previst a l’article 18 de la Llei de l’esport, cosa que permetrà l’existència de federacions d’Aran d’esports per als quals ja existeix una federació catalana.
 
Amb aquesta reforma, les institucions pròpies d’Aran podran comptar amb un instrument necessari per al ple exercici de les seves competències sobre impuls, coordinació i foment de l’esport a Aran, assumint totes les facultats que la Llei de l’Esport atribueix al Govern de la Generalitat en relació amb les federacions esportives catalanes.
 
Amb tot, les federacions araneses tindran el mateix estatut vigent de les federacions catalanes, amb dues úniques diferències. D’una banda, i partint del principi de federació única, les federacions esportives catalanes conservaran les funcions previstes en aquesta Llei relatives a la representació en institucions i competicions estatals i internacionals, i les corresponents a les seleccions catalanes. I de l’altra, s’aplicarà un règim específic per a la constitució de les federacions d’Aran quan ja existeixi una federació esportiva catalana, atès que, en aquest cas, no resulta necessari valorar de nou els extrems referits a les condicions del corresponent esport, sinó únicament les especifiques d’Aran.
A partir de la modificació de la llei, les federacions catalanes i les araneses establiran convenis per garantir als esportistes i les institucions esportives d’Aran l’accés als mateixos drets de què gaudeixen la resta d’esportistes de Catalunya i per regular la seva participació en competicions estatals i internacionals i en les seleccions catalanes.
 
El canvis legislatius que el govern impulsa avui impliquen, en primer lloc, la modificació de l’apartat primer de l’article 18, incloent un incís final, que queda de la següent manera:
 
“Només es pot reconèixer, dins l'àmbit territorial de Catalunya, una federació esportiva per a cada esport, modalitat esportiva o conjunt de modalitats esportives que deriven d'un concepte o un objecte principal o hi estan connectats. Se n'exceptuen les federacions poliesportives dedicades al foment, l'organització i la pràctica de distintes modalitats en les quals s'integren únicament esportistes amb disminucions o discapacitats físiques, psíquiques, sensorials o mixtes, així com les federacions esportives d’Aran, d’acord amb el règim previst a la DA -- d’aquesta Llei.”
 
I en segon lloc, hi ha el propòsit d’incorporar a la Llei de l’Esport una nova disposició addicional específica sobre les federacions esportives d’Aran que, en els diversos apartats, estableix que les federacions araneses disposen de personalitat jurídica pròpia, plena capacitat i autonomia, i es regeixen per la regulació de les federacions esportives catalanes; que correspon a les federacions pròpies d’Aran les facultats de cooperació amb les federacions espanyoles i les institucions de la Generalitat en l’exercici de les seves funcions d’impuls i desenvolupament de l’activitat esportiva al territori d’Aran, incloent les relacions financeres, i que la federació catalana i la respectiva federació aranesa fixaran mitjançant conveni les quanties i un possible finançament pels serveis addicionals oferts per la federació catalana a les entitats i esportistes federades a Aran.
 
Aquesta disposició addicional determina, a més, que les facultats administratives d’intervenció sobre les federacions esportives corresponen, en el cas de les federacions pròpies d’Aran, al Conselh Generau d’Aran. Els acords de traspàs determinaran les funcions, les actuacions de cooperació amb les federacions i els necessaris recursos econòmics que, en aquest últim cas, s’integraran en el Fons per al finançament del Consell General previst a l’article 89 de la Llei del règim especial d’Aran.
Eth Govèrn apròve dar pos era modificacion dera Lei der espòrt de Catalonha tà crear e arreconéisher es federacions esportives araneses
 
  • Damb aguesta reforma, es institucions pròpries d’Aran poderàn compdar damb ua airina de besonh entath plen exercici des sues competéncies sus er impuls, era coordinacion e eth foment der espòrt en Aran
 
Eth Govèrn a aprovat dar pos ara modificacion dera Lei der espòrt de Catalonha tà crear e arreconéisher es federacions esportives araneses. Aguesta modificacion ei promoiguda peth Departament dera Presidéncia, a trauès dera Secretaria Generau der Espòrt e dera Activitat Fisica, e en collaboracion damb eth Conselh Generau d’Aran. S’amiarà a tèrme ena actuau Lei der Espòrt de Catalonha, mès se poderie incorporar ena naua legislacion esportiva de Catalonha qu’actuaument trabalhen amassa eth Govèrn e es promotors dera Iniciativa Legislativa Populara tà ua naua legislacion esportiva catalana.
 
Per çò qu’es institucions pròpries d’Aran an, en vertut der article 57 dera Lei de regim especiau d’Aran, competéncies d’impuls, coordinacion e foment dera practica esportiva en sòn territòri, e qu’aguest territòri a ues caracteristiques peculiares e ua longa tradicion desvolopada en relacion damb es espòrts ena natura, eth Govèrn considère avient establir ua regulacion especifica que permete era existéncia de federacions esportives pròpries d’Aran.
 
Aguesta opcion exigís introdusir ua excepcion ath principi de federacion unica entà cada modalitat esportiva, previst en article 18 dera Lei der espòrt, çò que permeterà era existéncia de federacions d’Aran d’espòrts entàs quaus ja existís ua federacion catalana.
 
Damb aguesta reforma, es institucions pròpries d’Aran poderàn compdar damb ua airina de besonh entath plen exercici des sues competéncies sus impuls, coordinacion e foment der espòrt en Aran, en tot assumir totes es facultats qu’era Lei der Espòrt atribuís ath Govèrn dera Generalitat en relacion damb es federacions esportives catalanes.
 
Damb tot, es federacions araneses auràn eth madeish estatut en vigor des federacions catalanes, damb dues uniques diferéncies. D’un costat, e partint deth principi de federacion unica, es federacions esportives catalanes conservaràn es foncions previstes en aguesta Lei relatives ara representacion en institucions e competicions estataus e internacionaus, e es corresponentes as seleccions catalanes. E der aute, s’aplicarà un regim especific entara constitucion des federacions d’Aran quan ja existisque ua federacion esportiva catalana, per çò que, en aguest cas, non ei de besonh avalorar de nau es extrèms referidi as condicions deth corresponent espòrt, senon unicament es especifiques d’Aran.
A compdar dera modificacion dera lei, es federacions catalanes e es araneses establiràn convencions tà garantir as esportius e as institucions esportives d’Aran er accès as madeishi drets de qué gaudissen era rèsta d’esportius de Catalonha e tà regular era sua participacion en competicions estataus e internacionaus e enes seleccions catalanes.
 
Es cambiaments legislatius qu’eth govèrn promò aué entraïnen, en prumèr lòc, era modificacion der apartat prumèr der article 18, en tot includir un incís finau, que demore dera següenta manèra:
 
“Sonque se pòt arreconéisher, laguens der encastre territoriau de Catalonha, ua federacion esportiva entà cada espòrt, modalitat esportiva o ensems de modalitats esportives que deriven d'un concèpte o un objècte principau o i son connectadi. Se n’exceptuen es federacions poliesportives dedicades ath foment, era organizacion e era practica de distintes modalitats enes quaus s’intègren unicament esportius damb diminucions o impediments fisics, psiquics, sensoriaus o mixtes, e tanben es federacions esportives d’Aran, cossent damb eth regim previst ena DA-- d’aguesta Lei.”
 
E en dusau lòc, i a era intencion d’incorporar ena Lei der Espòrt ua naua disposicion addicionau especifica sus es federacions esportives d’Aran que, enes diuèrsi apartats, establís qu’es federacions araneses dispausen de personalitat juridica pròpria, plea capacitat e autonomia, e se regissen pera regulacion des federacions esportives catalanes; que correspon as federacions pròpries d’Aran es facultats de cooperacion damb es federacions espanhòles e es institucions dera Generalitat en exercici des sues foncions d’impuls e desvolopament dera activitat esportiva en territòri d’Aran, en tot includir es relacions financères, e qu’era federacion catalana e era respectiva federacion aranesa fixaràn per mejan de convencion es montants e un possible finançament pes servicis addicionaus aufridi pera federacion catalana tàs entitats e esportius federadi en Aran.
 
Aguesta disposicion addicionau determine, ath delà, qu’es facultats administratives d’intervencion sus es federacions esportives corresponen, en cas des federacions pròpries d’Aran, ath Conselh Generau d’Aran. Es acòrds de transferiment determinaràn es foncions, es accions de cooperacion damb es federacions e es recorsi economics de besonh que, en aguest darrèr cas, s’integraràn ath hons entath finançament deth Conselh Generau previst en article 89 dera Lei deth regim especiau d’Aran.