El Govern aprova la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei del transport de viatgers en vehicles de fins a nou places

El Govern aprova la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei del transport de viatgers en vehicles de fins a nou places

query_builder   2 abril 2019 15:50

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei del transport de viatgers en vehicles de fins a nou places

·       L’objectiu de la nova norma és regular de forma integral els serveis de taxi i de lloguer de vehicles amb conductor, els VTC
 
·       La futura llei haurà d’abordar tant les diferències operatives de cadascun dels serveis així com les condicions de prestació d’aquestes activitats
 
El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places, amb l’objectiu de regular de forma integral les diferents modalitats d’aquest tipus de transport, és a dir, taxi i VTC. La nova normativa que en resulti ha d’afrontar el futur d’aquestes activitats, amb especial atenció a aspectes com la implantació de les noves tecnologies, el respecte al medi ambient i la sostenibilitat d’aquests modes de transport i, per sobre de tot, la garantia del dret dels ciutadans a comptar amb una oferta de mobilitat, en aquest cas mitjançant vehicles de turisme, que atengui adequadament les seves necessitats.
 
La nova llei abordarà la modernització i adaptació dels serveis de taxi i de VTC a les noves realitats, amb una visió a llarg termini per articular un nou escenari de gestió i regulació de les activitats. En aquest sentit, la coexistència d’aquestes dues modalitats de servei planteja dues exigències. En primer lloc, la necessitat de determinar amb claredat les diferències operatives. En segon lloc, la necessitat també de determinar un règim jurídic diferenciat que estableixi la necessària igualtat o equivalència pel que fa a les condicions d’exercici, de forma que cap d’elles resulti en una posició d’avantatge competitiu injustificat respecte a l’altra.
 
Modernització del taxi
 
Per tot això, la memòria preliminar apunta un seguit de mesures per a la regulació i flexibilització del taxi, que haurien d’abordar els següents aspectes:
 
·       Règim jurídic de les llicències.
·       Taxi compartit i cobrament individual.
·       Flexibilització tarifària.
·       Àmbit territorial d’actuació.
·       Incorporació de noves tecnologies.
·       Actualització dels drets dels usuaris.
 
 
 
Regulació dels VTC
 
Pel que fa als serveis de vehicles amb conductor, a diferència del taxi, cal tenir en compte que poden respondre a diferents tipologies: la tradicional i la basada en la contractació mitjançant plataformes electròniques. En aquest sentit, les mesures que es plantegen per a la regulació de les activitats de VTC aborden els següents àmbits:
 
·       Condicions exigibles als vehicles.
·       Requisits de formació i aptituds dels conductors.
·       Fixació de torns i períodes de descans.
·       Condicions relatives a la contractació del servei.
·       Normes per a l’execució del servei.
·       Règim específic aplicable a aeroports i ports.
·       Preus del servei.
·       Plataformes de contractació.
 
Un segon pas per adaptar el sector a les noves realitats
 
Fora ja del marc regulador de la futura llei, el text recomana impulsar mesures per fomentar l’ambientalització de flotes, per contribuir a reduir l’impacte que té aquest tipus de mobilitat sobre la qualitat de l’aire, especialment als àmbits urbans i metropolitans, així com també per al desenvolupament de noves tecnologies amb l’objectiu de fer més accessible per als usuaris la contractació d’aquests serveis.
 
El Govern ja va aprovar el gener passat el Decret llei 4/2019 per abordar els aspectes urgents per diferenciar el servei de taxi del de transport de viatgers amb vehicles de fins a nou places en la modalitat de lloguer de vehicles amb conductor. Tanmateix, aquell era un primer pas d’una ordenació estructural del sector, que s’assolirà amb la futura llei.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined