·       S’emmarquen en el Programa Operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca i contribueixen a implementar l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030
 
El Govern ha ampliat fins a 5.723.529 euros la convocatòria d’ajuts per a l’aplicació de les estratègies de desenvolupament local participatives portades a terme pels Grups d’Acció Locals Pesquers (GALP). Aquests ajuts s’emmarquen en el Programa Operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) 2014-2020.
 
Inicialment el Govern havia aprovat una dotació de dues anualitats destinant 2 milions d’euros a aquestes actuacions, però avui s’ha acordat ampliar-ho per un import de 3.723.529 euros i cobrir, així, el període de programació del FEMP fins a l’any 2022. A més, s’ha incrementat la dotació prevista per al 2019 per donar resposta a les iniciatives que s’estan identificant en el territori.
 
Els ajuts tenen caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les inversions que generen activitat econòmica i cohesió social en l’aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GALP i aprovades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
 
Any
Imports autoritzats Govern 06/06/2017
Modificació proposada
Total resultant
2018
1.000.000,00 €
0,00 €
1.000.000,00 €
2019
1.000.000,00 €
723.529,42 €
1.723.529,42 €
2020
0,00 €
1.000.000,00 €
1.000.000,00 €
2021
0,00 €
1.000.000,00 €
1.000.000,00 €
2022
0,00 €
1.000.000,00 €
1.000.000,00 €
TOTAL
2.000.000,00 €
3.723.529,42 €
5.723.529,42 €
 
El Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) 2014-2020 obre una oportunitat per al desenvolupament local participatiu mitjançant la creació de Grups d’Acció Locals Pesquers (GALP). Els GALP són els encarregats del disseny i el desenvolupament d’estratègies per a la gestió dels ajuts del FEMP en el seu àmbit territorial, de manera que la gestió sigui de baix a dalt, tot permetent centrar les actuacions i els recursos en les prioritats definides pel territori mateix.
 
Les estratègies de desenvolupament local pesquer s’adreçaran a:
·       la creació de llocs de treball del sector pesquer,
·       l’augment del valor afegit dels productes de la pesca i l’aqüicultura,
·       la diversificació de l’activitat pesquera (amb una important incidència en el turisme pesquer i la pesca turisme),
·       el foment de l’economia blava,
·       la protecció del medi ambient territorial,
·       la protecció i recuperació del patrimoni cultural dels municipis pesquers, el foment de la cohesió social (amb una important incidència sobre la incorporació de la dona i del jovent, i la formació i capacitació dels professionals del sector pesquer), i
·       l’impuls en les comunitats locals de mecanismes de participació local i nous models de governança.
 
Aquests ajuts contribueixen a implementar l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030 (EMC), amb iniciatives i projectes que connecten les línies estratègiques d’actuació (LEAS) de l’EMC amb els ciutadans i el territori, fomentant un desenvolupament sostenible i respectuós amb l'ús de la mar, la creació i el manteniment d'ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i un marc de governança innovador que en garanteixi l'operativitat.