• L’objectiu és impulsar l’activitat econòmica a través del principi “Only Once” pel qual empreses i emprenedors només hauran d’aportar una vegada les seves dades en tots els seus tràmits amb totes les administracions
 • La futura llei crearà una “autopista administrativa” per a projectes empresarials “estratègics”, afavorint la implantació d’empreses amb valor afegit i presència tecnològica, especialment els que impliquin inversions productives preferentment en l’àmbit industrial i logístic
 • El projecte —que dona continuïtat a la Finestreta Única Empresarial (FUE)— preveu mesures per reduir les càrregues burocràtiques; serveis proactius a l’empresa; i un nou model de relació entre l’empresa i les administracions, és fruit d’un treball col·laboratiu del Departament d’Empresa i Coneixement amb representants dels diferents actors econòmics implicats
 • La futura llei beneficiarà 564.000 empreses i 362.000 autònoms, i suposarà un estalvi de més de 38 milions d’euros anuals als agents empresarials

El Consell Executiu ha aprovat el Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica, establint els criteris i instruments per fer més àgil i eficient la relació entre les administracions catalanes i les empreses i emprenedors. Es tracta d’una regulació pionera a Europa en l’àmbit de l’activitat econòmica, ja que farà possible l’aplicació del principi “Only Once” que impulsen les directrius de la Unió Europea integrant els tres nivells d’administració (català, local i estatal). Aquesta normativa —sense precedents en matèria de facilitació— beneficiarà 564.000 empreses i  362.000 autònoms (el 89% de les empreses i el 91% dels autònoms) i suposarà un estalvi de 38,4 milions d’euros anuals per als agents empresarials beneficiats.

Una altra de les novetats de la futura llei és la creació d’una “autopista administrativa” per a projectes empresarials “estratègics”, afavorint la implantació d’empreses amb valor afegit i presència tecnològica, especialment els que impliquin inversions productives preferentment en l’àmbit industrial i logístic.

El text, que iniciarà ara la seva tramitació parlamentària, preveu mesures per reduir les càrregues burocràtiques, minimitzant la intervenció administrativa; ofereix serveis proactius a l’empresa, basats en la gestió i l’anàlisi de les seves dades; i estableix un nou model de relació entre l’empresa i les administracions. Aquest nou model de relació es fonamenta en la confiança mútua, la relació digital per defecte, l’aportació de dades una única vegada, l’eliminació de les càrregues administratives innecessàries, l’estandardització dels procediments, la celeritat en la tramitació, i la transparència.

El projecte —que dona continuïtat a la Finestreta Única Empresarial (FUE)— és fruit d’un treball col·laboratiu del Govern, a través del Departament d‘Empresa i Coneixement amb representants dels diferents agents econòmics implicats.  En els darrers dos anys, en un procés liderat per l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), s’han fet sessions de treball, comunitats de pràctiques, jornades, seminaris, i reunions tècniques amb organitzacions empresarials i sindicals, cambres de Comerç, col·legis professionals, gremis, empresaris i autònoms, i amb representants del món local.

Principals novetats: una “autopista” per a projectes empresarials estratègics i aportació de les dades una única vegada “Only Once”

 1. Impuls de projectes empresarials estratègics: Per primer cop, s’estableix a nivell normatiu la tramitació d’urgència de projectes empresarials considerats estratègics, amb la voluntat d’oferir una “autopista administrativa” que faciliti la implantació de projectes empresarials amb valor afegit. Amb aquesta finalitat, el Govern establirà els mecanismes per designar un projecte empresarial com a “estratègic”, per tal d’impulsar un procés ordenat i equilibrat de transició cap a nous models de negoci, de major valor afegit i presència tecnològica, que consolidin el teixit productiu i generin ocupació. 

Seran considerats estratègics els projectes empresarials que aportin valor afegit en  desenvolupament tecnològic i innovació, desenvolupament i vertebració territorial, reindustrialització, generació d’ocupació, recuperació i foment de sectors tradicionals, protecció mediambiental, promoció de la diversitat, inclusió social, igualtat, no discriminació i conciliació en l’àmbit laboral o corresponsabilitat. El text menciona també els projectes que fusionin petites empreses, incorporin startups per guanyar dimensió o incrementin el nombre de grans empreses a Catalunya i incideix especialment en els que impliquin inversions productives preferentment en l’àmbit industrial i logístic.

Reglamentàriament s’establirà el procediment per designar un projecte com a estratègic i de forma periòdica, el Govern, a proposta de la Comissió per a la  Facilitació de l’Activitat Econòmica, aprovarà els criteris de classificació.

 1. Les administracions passaran de gestionar formularis a gestionar dades (Only Once). Per fer possible aquest canvi en gestió administrativa, s’implementaran mecanismes de facilitació com l’estandardització de les dades (mitjançant un diccionari interoperable, que integrarà totes les dades estandarditzades en el termini de 2 anys), l’identificador únic d’establiment (que permeti la identificació inequívoca de l’emplaçament on es realitza una activitat econòmica, amb independència de l’administració competent que l’hagi registrat), la tramitació unificada (que farà la captura i tractament de les dades aportades per l’empresa o emprenedor una única vegada en successius tràmits), i la proactivitat de l’administració, que oferirà a l’empresari de forma proactiva els serveis disponibles en cada moment.
 2. Consolida la Finstreta Única Empresarial (FUE) com a model de relació entre empreses/professionals i administració responsable per realitzar tots els tràmits necessaris per a la seva activitat des d’un punt únic, el Canal Empresa. L’àrea privada del portal serà l’espai que integrarà totes les relacions de l’empresa amb l’Administració. Les administracions públiques (ajuntaments, consells comarcals...) que emprin plataformes pròpies hauran d’adaptar-les en el termini de dos anys. També es crearà un directori d’empreses, establiments i registres, instrument que oferirà una visió integral i recopilarà la informació que tenen les administracions dels titulars de les activitats econòmiques i dels establiments en què es porten a terme.
 3. La governança d’aquest nou model de relació empresa/administracions pivota sobre la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica, com a òrgan encarregat de fer seguiment i avaluar la implantació de les mesures establertes a la llei i establir mecanismes de col·laboració entre Generalitat i ens locals, i de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), com a unitat responsable de definir l’estratègia per fer efectiva la FUE i coordinar el seu desplegament. Així mateix, es preveu que els organismes encarregats d’oferir les solucions tecnològiques seran el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) per a la Generalitat, i el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) i les diputacions per als ens locals.
 4. A la futura llei es regulen totes les activitats econòmiques, no tan sols les innòcues i de baix risc, a través del règim de comunicació. En aquests casos, únicament caldrà incorporar un certificat tècnic i, en cas que sigui necessari per la dimensió o capacitat dels establiments, s’aportarà també un projecte tècnic amb una descripció tècnica més acurada del compliment normatiu d’aquesta activitat no innòcua o de major risc, per tal de protegir l’interès general.
 5. Va un pas més enllà en la simplificació de la intervenció administrativa, amb una minimització del control administratiu, que serà a posteriori. Com a regla general, la intervenció administrativa exercirà un control posterior, i només excepcionalment s’imposarà el control previ per part de l’Administració. En el cas d’inici d’activitat, les empreses i emprenedors únicament faran una declaració responsable o comunicació i en el cas d’obertura d’un establiment, sols caldrà una comunicació.

 

INTERVENCIÓ ADM (*)

Regla General

Excepció

En l’exercici a l’activitat econòmica

Control posterior (Declaració responsable i comunicació)

Control previ per “raons imperioses d’interès general”

Sobre els establiments

Control posterior (Només comunicació, se suprimeix la declaració responsable)

Intervenció prèvia “en cas d’ocupar el domini públic”

(*) Sens perjudici del compliment de la normativa sectorial aplicable

 1. Pagament de taxes electrònicament: Les administracions facilitaran el pagament electrònic de les taxes associades als procediments relacionats amb l’activitat econòmica a través de les seves seus electròniques i del portal únic per a les empreses, CANAL EMPRESA. (Estarà en vigor en el termini de dos anys).
 2. Per tal que la minimització de la intervenció administrativa no redundi en un compliment de la normativa, s’estableix un sistema de control posterior de les activitats, que s’aplicarà en defecte de normativa sectorial, i que serà proporcional, no discriminatori, transparent, objectiu i vinculat a l’interès general. L’incompliment de la llei podrà comportar multes addicionals de fins a 20.000 euros i la prohibició de comunicar o declarar l’inici d’activitat objecte de sanció entre 6 mesos i 2 anys.

 

govern

Beneficiarà el 89% de les empreses i el 91% dels autònoms, i suposarà un estalvi de més de 38 milions d’euros anuals a empreses i emprenedors

La llei beneficiarà el 89% de les empreses catalanes, que ocupen 2,8 milions de treballadors, el 84% del total. Pel que fa als autònoms, comportarà beneficis per al 91% d’aquests. Així mateix, la reducció dels tràmits, la major transparència, la simplicitat dels procediments i l’eliminació del temps d’espera per iniciar l’activitat empresarial comportaran una reducció estimada de costos de 38,4 milions d’euros l’any.

grafic 2
De forma detallada, la simplificació del règim d’intervenció permetrà estalviar 26 milions d’euros, i l’establiment de la relació digital per defecte, 4,2 milions d’euros gràcies a l’aplicació del principi d’aportació de dades una única vegada, i 8,2 milions d’euros pel fet d’aplicar l’administració digital.

Catalunya, líder europeu en facilitació administrativa

Catalunya ja lidera a nivell europeu altres iniciatives de facilitació administrativa orientades a l’impuls de l’activitat econòmica, com el projecte INTERREG EUROPA-START EASY, que fomenta pràctiques administratives per a la millora de la competitivitat de les startups, dotant d’eines intel·ligents que possibilitin la creació d’empreses de forma fàcil i àgil. Aprofitant l’ecosistema d’startups existent a Catalunya, el projecte es focalitza en aquest tipus d’empresa de base tecnològica, tot i que la intenció és aplicar els resultat al conjunt del sector empresarial català. En la iniciativa, liderada per la Generalitat, hi participen institucions d’Itàlia, França, Bèlgica, Lituània, Polònia, Letònia i Lituània.