L'objectiu és reduir el dèficit públic a l'1,1% el 2013 d'acord amb el Pacte d'estabilitat i Creixement de la UE

El Govern aprova un nou paquet de mesures per reduir el dèficit de la Generalitat en 1.670 milions el 2010

Es reprogramaran temporalment inversions en obra pública per valor de 532 milions d'euros

query_builder   1 juny 2010 14:08

event_note Nota de premsa

L'objectiu és reduir el dèficit públic a l'1,1% el 2013 d'acord amb el Pacte d'estabilitat i Creixement de la UE

El Govern aprova un nou paquet de mesures per reduir el dèficit de la Generalitat en 1.670 milions el 2010

Es reprogramaran temporalment inversions en obra pública per valor de 532 milions d'euros

 
  • El Govern no cobrirà les baixes per jubilació, reduirà la partida per a personal substitut i de reforç, i disminuirà un 5% els alts càrrecs
  • Desapareixeran 63 entitats del sector públic amb l’objectiu d’estalviar i ser més eficients
  • Es creen dos nous trams en la part autonòmica de l’IRPF per a les rendes més altes: s’incrementen entre 2 i 4 punts els tipus per a les rendes superiors a 120.000 euros, un 0,5% dels contribuents
 
El Govern ha aprovat avui un conjunt d’acords que tenen per objectiu la contenció de la despesa i, per tant, la reducció del dèficit públic. Aquests acords afecten àmbits com el personal, les inversions públiques, la programació de la prestació de serveis i la simplificació de l’administració pública. Les iniciatives aprovades complementen el decret de mesures urgents aprovat el dissabte passat, que incloïa una disminució de les retribucions del personal del sector públic, la reducció dels concerts sanitaris i educatius en la part proporcional a la seva despesa de personal i la modificació de figures tributàries.
 
En total, aquest conjunt de mesures suposarà un estalvi de 1.670 milions d’euros en els comptes de l’any 2010, i ha de fer compatible la reducció del dèficit públic amb la consolidació de les prestacions de l’Estat del benestar que són competència de la Generalitat de Catalunya. Igualment, suposa un primer pas en el compliment del Programa d’Estabilitat 2009-2013 que ha de permetre que les comunitats autònomes redueixin el seu dèficit fins a l’1,1% l’últim any i que s’insereix en el marc del Pacte d’Estabilitat i Creixement de la Unió Europea.
 
El desglossament de l’estalvi que s’assolirà per al 2010 amb aquestes mesures és el següent:
 
Resum impacte pressupostari ajust 2010 (M€)
 
 
Decret Llei- Despeses personal i concerts
364,7
Altres despeses de personal
43,8
 
 
Inversions
531,1
Altres mesures Estat: Salut i Dependència
316,1
Retenció romanents entitats
150,0
Despeses financeres
90,0
Resta despeses
73,6
 
 
Decret Llei- Ingressos
100,7
 
 
Total ajust      
1.670,0
 
 
Reducció de despeses de funcionament
 
En aquest àmbit, s’hi inclouen aquelles mesures de racionalització de la despesa ja existent derivades dels criteris aprovats pel Govern de l’Estat pel que fa, per exemple, a les prestacions vinculades a la Llei de la Dependència o a la despesa farmacèutica. D’altra banda, també s’endarrerirà sis mesos l’inici de totes aquelles noves mesures que generin despesa. Per reduir les despeses de funcionament, el Govern també ha acordat diverses actuacions relacionades amb la gestió financera de les empreses públiques.
 
També s’ha decidit retenir un 5% totes les transferències i subvencions del conjunt de la Generalitat i el sector públic a empreses privades. La mesura preserva, doncs, les partides econòmiques que l’administració destina tant a institucions sense ànim de lucre com a les famílies. Addicionalment, es declararà la no disponibilitat de transferències de la Generalitat a aquelles entitats del sector públic que disposin de romanents de tresoreria procedents de l’exercici 2009.
 
El Govern també aconseguirà un estalvi de 90 milions d’euros derivat de la reducció del dèficit, que comportarà haver de satisfer el pagament de menys interessos (despeses financeres).
 
 
Endarreriment temporal d’inversions
 
En l’àmbit de l’obra pública, el Govern ha acordat un endarreriment temporal de les inversions de Gisa, Ifercat i ICF-Equipaments, així com la ralentització de la resta d’inversions per valor del 10% del seu valor pressupostat enguany. En aquest mateix terreny també s’ha acordat restringir la tramitació de compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, i aplicar una restricció del 5% del crèdit inicial a totes les transferències del sector públic cap al sector privat destinades a inversions. En total, l’estalvi en les partides relacionades amb la inversió ascendirà a 531,1 milions d’euros.   
 
 
Estalvi complementari en les despeses de personal i ajustos de plantilla
 
Les mesures del decret que afecten les retribucions del personal del sector públic, que representen un estalvi de 364,7 milions d’euros, es veuran complementades amb d’altres actuacions addicionals. Es reduirà un 10% la partida pressupostària destinada a finançar el personal substitut, de reforç i les hores extraordinàries. S’exceptuen, en aquest capítol, les substitucions i els reforços dels mestres i del personal sanitari, entre d’altres.
 
També s’ha acordat que només es cobriran el 50% de les jubilacions que es produeixin entre el personal docent, sanitari, d’emergències i del SOC; és a dir, de cada dos funcionaris que es jubilin només se’n substituirà un. Per a la resta de personal de l’administració, la taxa de reposició per a les jubilacions serà només del 10%: de cada 10 funcionaris que es jubilin, se’n reposarà un. Tampoc es cobriran les places que quedin vacants i es restringiran les ampliacions de plantilla.
 
Finalment, el Govern ha acordat reduir un 5% el nombre d’alts càrrecs i directius de les empreses públiques. En aquest àmbit, també es reduiran un 10% les dietes per assistència a consells d’administració d’entitats del sector públic. 
 
 
Racionalització de l’administració: desapareixen 63 entitats
 
El Govern també ha aprovat reduir el nombre d’entitats del sector públic (empreses, fundacions consorcis, instituts, etc.) a partir del Pla de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic. D’una total de 247 entitats, en desapareixeran 63 per integrar-se en d’altres, fusionar-se o dissoldre’s.
 
En concret, es veuran afectades per aquesta mesura 5 entitats autònomes administratives, 6 entitats de dret públic, 23 societats mercantils, 11 fundacions i 18 consorcis. La tipologia d’operacions que es preveuen és diversa: se’n dissoldran un 24% i s’integraran en altres organismes un 25%.
 
L’acord aprovat avui també preveu que abans del mes de setembre els departaments hauran de presentar al departament d’Economia i Finances un pla individualitzat d’estalvis addicionals en què hauran d’identificar aquelles despeses que generen menys valor públic i que són menys prioritàries en el context actual.
 
 
Canvis en el tram autonòmic de l’IRPF per a un 0,5% dels contribuents
 
El Govern, a proposta del conseller d’Economia i Finances, ha concretat diversos canvis en el tram autonòmic de l’IRPF amb l’objectiu que les rendes més altes contribueixen en major mesura a la reducció del dèficit públic. La modificació d’aquest tribut preveu crear dos nous trams: un, per a les rendes superiors a 120.000 euros, que veuran augmentat el tipus en dos punts (del 21,5% al 23,5%); un segon tram per a les rendes que superin els 175.000 euros anuals, que es gravaran amb 4 punts addicionals (del 21,5% al 25,5%). Els canvis afectaran aproximadament 20.000 contribuents, un 0,5% dels declarants d’aquest impost.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined