Imatge virtual del futur Pediàtric Càncer Center

Aprovada la modificació de planejament que ha de permetre construir el Pediàtric Càncer Center a l'Hospital Sant Joan de Déu

query_builder   7 octubre 2020 08:41

event_note Nota de premsa

Aprovada la modificació de planejament que ha de permetre construir el Pediàtric Càncer Center a l'Hospital Sant Joan de Déu

  • La Comissió territorial d’urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona aprova també el planejament per desenvolupar un nou sector d’habitatges, equipaments i espais lliures a Sant Just Desvern

 

  • Llum verda a la millora de l’ordenació de l’illa de Can Coll, a Molins de Rei, per fer-la més permeable i millorar-ne l’accessibilitat

 

  • La Comissió territorial d’urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona aprova el nou planejament municipal de Vallgorguina

La Comissió territorial d’urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, presidida pel secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, ha aprovat modificacions o nou planejament per fer possible, entre d’altres, la construcció d’un nou centre d’atenció i recerca en càncer infantil; el desenvolupament d’un sector de ciutat de Sant Just Desvern i la millora i esponjament de l’ordenació de l’illa de Can Coll, a Molins de Rei.

 

En primer lloc, la Comissió ha aprovat definitivament una modificació del Pla General Metropolità (PGM) en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Déu que possibilitarà la ubicació del nou Pediàtric Càncer Center. En concret, el nou equipament oferirà 49 llits per a infants amb càncer, 30 places d’hospital de dia i 20 sales de consulta.

Imatge virtual del futur Pediàtric Càncer Center

El parc sanitari es troba situat entre dos termes municipals, Barcelona i Esplugues de Llobregat, i està format pels edificis Hospital Sant Joan de Déu, Edifici Psiquiatria (Itaka) i l’antic Edifici Docent. Aquesta darrera construcció, que actualment es destina als departaments d’investigació i a dependències de l’Ordre Hospitalari propietat del conjunt, és la que servirà de base per al nou Pediàtric Càncer Center.

 

Els canvis aprovats consisteixen en el canvi de qualificació d’una part de la parcel·la de l’Edifici docent de serveis tècnics a sistema d’equipament comunitari, l’increment d’edificabilitat a tot el conjunt hospitalari i a la unificació d’algunes parcel·les perquè la futura tramitació de qualsevol llicència sigui unitària.

 

Cal tenir present que l’ampliació de l’Edifici Docent per a nous espais dedicats a la investigació del càncer infantil ja està aprovada en el planejament vigent, de 2017. Amb la modificació aprovada avui, però, s’incrementa més l’edificabilitat en la parcel·la i l’ocupació, tant sobre com sota rasant.

 

En conjunt, es proposa un increment de sostre de tot el parc sanitari de 1.908 m2, dels quals 1.570 m2 seran per ampliar l’Edifici Docent. També es reaprofitaran els espais que han quedat lliures pel trasllat de l’Escola d’Infermeria a altres edificis. Així, el nou Pediàtric Càncer Center disposarà de 8.192 m2 construïts, sumant els espais reaprofitats i els procedents de l’increment de sostre.

 

El centre estarà connectat amb l’Hospital mitjançant una passera coberta elevada sobre un vial públic i coberta, per tal d’agilitar els desplaçaments i evitar trasllats en ambulància entre edificis.

 

Cal tenir en compte, però, que el document aprovat afecta exclusivament el terme municipal d’Esplugues de Llobregat. L’aprovació de la modificació del PGM al terme municipal de Barcelona està encara en fase de tramitació municipal i resulta igualment necessària per tirar endavant la iniciativa.

 

Impuls a un nou sector a Sant Just Desvern

 

A més, la Comissió ha aprovat també definitivament un Pla de millora urbana que permetrà desenvolupar l’anomenat sector 1 de la modificació del Pla General Metropolità (PGM) a Sant Just Desvern (Baix Llobregat). Aquest sector fa front amb la carretera Reial, entre Blasco de Garay i l’avinguda de la Riera, i abasta 29.869 m2 de sòl.

 

Així, es proposa concretar l’ordenació de tot l’àmbit, transformant els usos d’industrials a residencials i terciaris, amb els següents objectius:

 

  • Ordenar el front edificat de la carretera Reial
  • Establir una estructura permeable entre els espais lliures i la ciutat
  • Garantir la connectivitat entre la carretera Reial i l’avinguda de la Riera
  • Reciclar els sòls urbans amb uns usos poc adequats a l’entorn actual
  • Equilibrar la relació entre habitatge i activitat econòmica
  • Dotar la zona d’espais lliures col·lectius i equipaments
Imatge virtual del nou sector de Sant Just Desvern

Del total del sòl de l’àmbit, 21.593 m2 es destinaran a espais lliures, equipaments i carrers, mentre que 8.276 m2 seran d’aprofitament privat. D’aquesta manera, 49.454 m2 de sostre acolliran un màxim de 586 habitatges plurifamiliars, dels quals el 30% seran protegits. Altres 5.000 m2 de sostre seran per a activitat econòmica en les plantes baixes dels edificis.

 

Pel que fa a l’ordenació, el Pla dibuixa un front edificat a la carretera Reial i un altre a l’avinguda de la Riera. Tindrà un gran espai lliure central i un equipament integrat en aquest espai lliure, al que s’hi afegiran 500 m2 més d’equipament en la planta baixa d’un dels nous edificis de l’avinguda de la Riera.

 

Millora de l’ordenació a l’illa de Can Coll, Molins de Rei

 

A Molins de Rei ha quedat aprovada la modificació puntual del PGM a l’illa de Can Coll, per millorar la seva ordenació, esponjant-la i fent-la més permeable. L’illa, de 9.502 m2 de sòl, està delimitada per l’avinguda de Barcelona, el carrer del Canal de la Infanta i el carrer de Josep Folqué. Està parcialment ocupada per edificacions industrials, blocs d’habitatges plurifamiliars de diferents alçades i habitatges unifamiliars situats entre mitgeres. També hi ha solars buits i edificis protegits.

 

El planejament vigent preveu edificar completament l’illa, el que crearia una important barrera urbana i donaria lloc a tipologies d’habitatges amb condicions de ventilació i d’assolellament poc convenients. Per evitar això, l’Ajuntament proposa una ordenació alternativa de tota l’illa.

Imatge virtual de la nova ordenació de l'illa de Can Coll

Per millorar la permeabilitat, es creen dos passos transversals per facilitar el trànsit entre l’avinguda Barcelona i el carrer del Canal de la Infanta. Un d’aquests passos és el carrer de la Raseta, que ja existia abans del GM i que ara es reconeix i s’amplia fins als 10 metres en el tram on es troba amb el carrer Canal de la Infanta, que també s’amplia. El carrer Canal de la Infanta és un eix cívic principal per a la ciutat, atès que connecta el parc del Canal de la Infanta i el parc de la Mariona, i s’uneix al Passeig de Terraplè. A més, l’interior de l’illa de Can Coll es qualifica com a parc i jardí urbà.

 

Finalment, s’incrementa la densitat d’habitatges en 73, fins als 274, per obtenir pisos de 80 m2, més demandats, sense incrementar el sostre màxim de l’illa.

 

Nou POUM per a Vallgorguina

 

D’altra banda, la Comissió territorial d’urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona ha aprovat definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vallgorguina (Vallès Oriental).

 

Vallgorguina està situat a la vessant nord de la serralada litoral, entre els massissos del Montnegre i el Corredor. Té una superfície de 21,95 Km² i 2.640 habitants. El municipi, amb gran part del territori amb pendents superiors al 20%, està format per un total de 7 nuclis residencials diferenciats i un polígon industrial. L’assentament principal és el nucli històric, situat a banda i banda de la riera de Vallgorguina i travessat per la carretera C-61. Can Puigdemir, Canadà Parc, Baronia del Montseny i Collsacreu són urbanitzacions d’habitatges unifamiliars aïllats situades a diferents àmbits del terme municipal i, per últim, can Pujades i Pocafarina són veïnats amb un nombre d’habitants menor que les urbanitzacions. Gairebé el 60% de la població viu en alguna d’aquestes urbanitzacions.

 

El POUM preveu pocs creixements, tots ells a l’entorn del nucli històric, reforçant la concentració de la població a l’àmbit central del municipi, on es troba la major part dels serveis. Preveu un nombre considerable de polígons d’actuació urbanística, amb l’objectiu de finalitzar obres i millorar serveis o reordenar àmbits centrals, tant del nucli històric com d’algunes de les urbanitzacions esmentades.

 

 

 

3  

Imatges

Imatge del Pediàtric Càncer Center

Imatge del Pediàtric Càncer Center 86

Imatge de Sant Just Desvern

Imatge de Sant Just Desvern 187

Imatge de Molins de Rei

Imatge de Molins de Rei 182

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 222