DGC

Dilluns 30 de novembre s'obre la inscripció al registre per accedir als ajuts per a persones treballadores autònomes

query_builder   27 novembre 2020 06:45

event_note Nota de premsa

Dilluns 30 de novembre s'obre la inscripció al registre per accedir als ajuts per a persones treballadores autònomes

El termini d’inscripció estarà obert fins al dia 7 de desembre de 2020 a les 15 hores i l’ordre d’inscripció no determinarà en cap cas la preferència en l’atorgament de l’ajut

 

Un cop tancat el registre, el Govern convocarà el Consell Català del Treball Autònom per analitzar conjuntament l’univers de persones beneficiàries i de quina manera s’atendran totes les sol·licituds, en el marc de concertació del treball autònom de Catalunya

El DOGC publica avui l’ordre per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la covid-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa, de qualsevol sector d’activitat.

 

Segons l’ordre, que ha estat acordada amb els agents econòmics i socials que formen part del Consell Català del Treball Autònom, el proper dilluns 30 de novembre a les 9 hores s’obrirà la inscripció per a tots aquells treballadors autònoms que vulguin accedir a la nova convocatòria de l’ajut del Govern, sempre que complexin amb els requisits.

 

El termini d’inscripció restarà obert fins al dia 7 de desembre a les 15 hores i l’ordre d’inscripció no determinarà la preferència en l’atorgament de l’ajut.

 

La inscripció al registre és prèvia a la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria de l’ajut. Un cop tancat el registre, el Govern convocarà el Consell Català del Treball Autònom per analitzar conjuntament de quina manera es poden atendre totes les sol·licituds rebudes tenint en compte les disponibilitats pressupostàries de 2020 i 2021.  

 

Un cop publicada la convocatòria de l’ajut extraordinari, la presentació del formulari d’inscripció prèvia produirà els efectes de sol·licitud de l’ajut, sense necessitat de cap altre tràmit per part de la persona interessada.

 

L’ajut serà compatible amb d’altres de la Generalitat, a excepció de la convocatòria del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del 9 de novembre de la qual se’n van beneficiar 10.000 persones treballadores autònomes, i de la convocatòria també del mateix Departament per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020.

 

Els Departaments de Vicepresidència, Economia i Hisenda, Presidència, Treball, Afers Socials i Famílies i Polítiques Digitals i Administració Pública segueixen treballant per agilitzar el procés de resolució i poder donar la concreció de les ajudes i determinar la quantia final tan bon punt finalitzi la inscripció al registre.

 

Finalitats i requisits de l’ajut extraordinari 

  

De la mateixa manera que l’ajut convocat pel Departament el passat 9 de novembre, es tracta d’una prestació econòmica que té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes (persona física) i de les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la covid-19 i de les derivades de la declaració d'estat d'alarma.

 

L’import de l’ajut es determinarà a la convocatòria i a les bases reguladores. 

  

La inscripció prèvia  la poden realitzar les persones interessades següents:   

  

  • Les persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte aliè de la unitat de negoci nopot sersuperior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria. 

 

  • Les persones treballadores autònomes donades d'alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu.El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per comptealiè de la unitat de negoci  no pot  ser superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.

 

  • Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis. El nombre de socis no pot ser superior a tres, prenent com a referència la mitjana de socis de l'any anterior de la convocatòria. El sumatori de persones sòcies i persones treballadores per compte aliè no pot ser superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.

 

  • Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres socis, d'acord amb la mitjana de socis de l'any anterior de la convocatòria. El sumatori de persones sòcies i persones treballadores no sòcies no pot ser superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria. 

 

  

Les persones interessades han de complir els requisits següents per accedir a la inscripció (que són els mateixos que per a l’ajut convocat el passat 9 de novembre):

 

  • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  • Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l’1 d’octubre de 2020.
  • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
  • El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125 euros. 

 

 

Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits han d’omplir el formulari disponible al portal de tramitació Canal Empresa:

 

http://canalempresa.gencat.cat.

  

 

Divendres, 27 de novembre de 2020