• El pagament es farà per grups de 35.000 persones de manera que els diners es rebran abans del 31 de desembre

 

  • Demà el DOGC publicarà la convocatòria de l’ordre de bases. Dimecres el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies farà pública la resolució de totes les sol·licituds

 

  • Després de l’actualització i la revisió de les dades, la xifra final de registrats amb dret a l’ajuda és de 132.000 persones i per tant, el Govern hi destinarà finalment 264 milions d’euros

El Govern de la Generalitat començarà aquesta setmana a pagar l’ajut únic de 2.000 euros a les persones autònomes que hi tenen dret i que van registrar la sol·licitud dins del període que va finalitzar el passat dilluns dia 7 de desembre.

El pagament d’aquest ajust extraordinari i d’emergència es farà en grups de 35.000 persones de manera que totes les persones autònomes sol·licitants hauran rebut els 2.000 euros abans del 31 de desembre.

Després de la revisió i actualització dels primers anàlisis de dades realitzats, la xifra final de registrats en aquesta convocatòria que compleixen els requisits per rebre l'ajuda supera les 132.000 persones i la partida destinada serà de 264 milions d’euros. El govern ja tenia prevista aquesta possibilitat d'augment de les dades definitives, motiu pel qual havia fet una reserva de 300 milions.

Demà mateix el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicarà la convocatòria de l’ordre de bases amb l’import que es destinarà a aquesta ajuda. Dimecres, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies farà pública la resolució dels atorgaments corresponents a les sol·licituds registrades per les persones autònomes a l’e-TAULER.

 

Condicions d’accés

A finals de novembre, el Govern de la Generalitat va aprovar un procediment excepcional de sol·licitud d’ajuts públics –consistent en l’alta prèvia en un registre– per tal de simplificar la tramitació d’aquells ajuts derivats de situacions d’emergència i amb un nombre potencial de beneficiaris molt elevat.

Amb aquest objectiu, el dilluns 30 de novembre es va obrir el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront la covid-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa. Per inscriure-s’hi, calia complir el següents requisits (els mateixos que per a l’ajut convocat el 9 de novembre passat):

 

  • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  • Estar en situació d'alta al RETA, o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l’1 d’octubre de 2020.
  • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 €, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
  • El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125 €. 

Aquests ajuts se sumen als 10.000 beneficiaris inicials de l’ajut d’autònoms del mes de novembre per import de 20 milions d’euros i que ja han rebut els diners.

 

 

Dilluns, 14 de desembre de 2020