patrimoni

El Govern modifica el decret que regula les comissions territorials del patrimoni cultural

query_builder   22 desembre 2020 15:08

event_note Nota de premsa

El Govern modifica el decret que regula les comissions territorials del patrimoni cultural

  • Aquest canvi permetrà, entre d’altres, la constitució de la Comissió de Patrimoni de l’Alt Pirineu

 

El Govern ha aprovat modificar el Decret 276/2005, de 27 de desembre, que regula la composició, les funcions i el funcionament de les comissions territorials del patrimoni cultural.

 

Aquestes comissions estableixen la representació de la Generalitat en els organismes territorials que exerceixen les competències que la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, atribueix a la Generalitat de Catalunya en matèria de protecció i conservació del patrimoni cultural i que es materialitzen a través del Departament de Cultura i els seus representants en les mateixes.

 

El nou Decret modifica la composició de les comissions territorials del patrimoni cultural, tret de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona, a fi d’afavorir el debat i la transversalitat de les sessions d’aquests òrgans. El sub-director general competent en patrimoni cultural passa a exercir la vicepresidència segona. Alhora, també es modifiquen el nombre i la composició de vocalies, incloent com a vocal la persona cap del servei competent en patrimoni cultural arquitectònic i la persona cap del servei competent en patrimoni arqueològic i paleontològic, ambdues amb funcions de coordinació tècnica, per tal d’unificar criteris i definir protocols d’anàlisi en relació amb els expedients dels seus àmbits respectius sotmesos a la consideració de les comissions.

 

Una altra modificació consisteix a donar entrada en les comissions com a vocal a una persona tècnica en representació del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de l’àmbit territorial corresponent. També s’amplia la durada dels nomenaments dels membres de les comissions, que passa de dos a cinc anys, renovables, per garantir una major continuïtat dels seus membres i simplificar la tramitació de nomenaments.

 

Igualment, es modifica l’article 2 del Decret per tal d’actualitzar les referències a la legislació urbanística, que havien quedat desfasades arran de diverses modificacions legals que afecten la Llei d’Urbanisme vigent.

 

També es modifica l’article 7 del Decret, per establir que els membres de les comissions territorials del patrimoni cultural no tenen dret a indemnitzacions per assistència a les reunions.

 

El Decret també estableix que les comissions esmentades tenen competència sobre la demarcació de cadascun dels serveis territorials del departament competent en matèria de cultura, en els quals tenen la seu. Malgrat que l’article 23 del Decret 164/2019, de 16 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura regula, entre els serveis territorials del Departament de Cultura, els Serveis Territorials a l'Alt Pirineu i Aran, aquests no són operatius, per la qual cosa tampoc s’ha constituït la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de l’Alt Pirineu, i, consegüentment, la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Lleida ha exercit les seves funcions fins al moment també sobre aquest àmbit territorial. Per aquest motiu el Decret present preveu la constitució i les singularitats de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de l’Alt Pirineu, que el seu l’àmbit territorial d’actuació correspon al de les comarques de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. S’exclou d’aquest àmbit el territori de l’Aran, ateses les competències transferides al Conselh Generau d’Aran d’acord amb la disposició addicional segona de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. Mentre no es despleguin els Serveis Territorials del Departament de Cultura a l’Alt Pirineu i Aran, la Comissió ha de rebre el suport dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Lleida i la seva seu s’ubica a la Seu d’Urgell. La riquesa, la importància i el volum del patrimoni de l’Alt Pirineu en tots els seus vessants, artístic, històric, arqueològic, arquitectònic, paisatgístic i etnològic justifiquen abastament la constitució d’aquesta comissió.