El Govern aprova crear un Fons Complementari de Riscos per donar cobertura a les reclamacions judicials o administratives a treballadors públics i alts càrrecs

El Govern aprova crear un Fons Complementari de Riscos per donar cobertura a les reclamacions judicials o administratives a treballadors públics i alts càrrecs

query_builder   6 juliol 2021 14:28

event_note Nota de premsa

El Govern aprova crear un Fons Complementari de Riscos per donar cobertura a les reclamacions judicials o administratives a treballadors públics i alts càrrecs

  • Té com a objectiu fer front a les obligacions legals que no quedin cobertes per pòlisses d’assegurances que la Generalitat ja té subscrites actualment
  • El Fons estarà gestionat provisionalment, fins que no es constitueixi l’entitat gestora, per l’Institut Català de Finances
  • El decret es basa en el principi d’indemnitat que obliga les administracions a defensar els treballadors públics mentre no hi hagi sentència ferma

El Govern ha aprovat un decret llei pel qual es crea un Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya (FCRCAT) per fer front a les obligacions legals que es reclamin a treballadors públics en un procés judicial o administratiu, per accions que hagin dut a terme en exercici del seu càrrec o de les seves funcions, i que no quedin cobertes per les pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil, patrimonial i comptable que ja té subscrites la Generalitat de Catalunya amb aquesta finalitat. Aquest Fons, que es crearà a proposta dels departaments d’Economia i Hisenda i de la Presidència, tindrà una aportació inicial de 10 milions d’euros i s’anirà actualitzant anualment en funció de les liquidacions que s’hagin efectuat.

El decret es basa en el principi d’indemnitat i respon a la necessitat de l’Administració de disposar de mesures per protegir els drets de tots els servidors públics que es trobin en un procés judicial o administratiu mentre no hi hagi sentència ferma. Amb aquest objectiu, la cobertura del fons abasta totes les persones que tinguin o hagin tingut la condició de personal al servei de l’Administració de la Generalitat i dels ens i organismes del seu sector públic, els alts càrrecs i els membres del Govern de la Generalitat.

Els treballadors públics podran sol·licitar la cobertura d’aquest fons sempre que no existeixi una resolució judicial ferma que declari il·lícites les actuacions realitzades; que el risc no es trobi cobert per cap pòlissa d’assegurança subscrita per la Generalitat de Catalunya o per alguna entitat del seu sector públic, i que la Generalitat de Catalunya no hagi iniciat cap acció contra la persona afectada, cap procediment disciplinari o sancionador, ni cap procediment judicial de reclamació de responsabilitat civil.

Per ser beneficiari d’aquest fons caldrà presentar prèviament una sol·licitud davant l’entitat gestora del Fons i acompanyar-la d’una declaració responsable on el sol·licitant manifesti que compleix les condicions anteriors. L’Administració posteriorment verificarà el compliment dels punts i que la declaració responsable és certa. Mentre no es constitueixi l’entitat gestora d’aquest fons o s’encarregui la seva gestió a una entitat ja constituïda, de forma excepcional, la seva gestió l’assumirà provisionalment l’Institut Català de Finances.

En cas que els afectats pel perjudici patrimonial ho siguin en concepte de responsabilitat solidària, el decret estableix que l’emissió de la garantia no pot superar el total de la quantitat reclamada i, si no hi ha acord entre les persones afectades, es distribuirà de forma proporcional entre elles.

La garantia del fons es mantindrà mentre no hi hagi sentència ferma i no s’hagin esgotat totes les vies d’impugnació judicials i jurisdiccionals, estatals i internacionals. Si s’esgoten aquestes vies i es confirma l’existència de responsabilitat comptable o responsabilitat civil, la persona beneficiària haurà de retornar els diners, així com els interessos i les despeses que s’hagin generat per raó de les garanties efectuades amb càrrec al Fons.

Defensa dels treballadors públics per part de l’Administració

En el seu deure de protegir tots els servidors públics i per fer front a les responsabilitats i obligacions legals d’aquesta protecció, la Generalitat de Catalunya té subscrites pòlisses de responsabilitat civil per a la cobertura dels riscos en què puguin incórrer. Tanmateix, aquesta situació s’ha vist alterada, i en l’actualitat es produeix una exclusió de determinats riscos de les pòlisses subscrites que afecten de forma negativa els drets dels funcionaris i funcionàries, alts càrrecs, directius i membres del Govern.

En aquest context, i per garantir i protegir el dret a la indemnitat i els drets fonamentals de tots els servidors públics afectat per aquests supòsits, la Generalitat considera necessari i urgent adoptar mesures complementàries i mecanismes per donar cobertura a la situació produïda, almenys fins que no hi hagi un pronunciament judicial que declari amb caràcter ferm la seva responsabilitat disciplinària, comptable o penal. La urgència en l’aprovació d’aquest decret llei es justifica per la brevetat en els terminis de les actuacions prèvies 80/2019 del Tribunal de Cuentas, que afecten diversos  servidors públics que no queden coberts per les pòlisses actuals.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined