• L’objectiu principal de la norma és la reforma integral de l’ocupació pública per adaptar-la al segle XXI

 

  • Per primera vegada, Catalunya disposarà d’una llei que defineix un model de funció pública propi i estableix un marc normatiu únic per a totes les administracions públiques catalanes

 

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei d’ocupació pública catalana, el primer tràmit per establir un marc legal comú per a totes les administracions públiques catalanes en matèria d’ocupació pública. Es tracta de la primera llei d’aquest abast, que definirà un model propi de funció pública a  Catalunya.

 

L’objectiu principal de la norma és la reforma integral de l’ocupació pública per adaptar-la a l’entorn social, econòmic i cultural i a l’actual context tecnològic i científic. S’impulsa així una millora de la qualitat institucional de l’ocupació pública amb la introducció d’elements bàsics d’innovació que facin de la funció pública una institució amb un alt grau de professionalització, imparcial i responsable, i amb una indubtable vocació de servei a la ciutadania.

 

La funció pública ha d’adaptar-se al nou context i oferir valor afegit i un marc d’eficàcia i eficiència en la gestió pública que reverteixi en el desenvolupament econòmic i social i en millors serveis i benestar per a les persones.  

 

Superar el model burocràtic i orientar l’actuació de les administracions públiques cap al compliment d’objectius són també propòsits de la llei. Així com reduir la temporalitat en l’ocupació pública, agilitzant els processos selectius, i, al mateix temps, redissenyar les polítiques i els sistemes de selecció per atreure el talent i rejovenir les plantilles.

 

En aquesta mateixa línia, s’assenyala la necessitat de prioritzar la captació de nous perfils professionals, principalment científics i tecnològics, i de dotar les administracions públiques catalanes d’eines adequades per a una planificació estratègica dels recursos humans.

 

Pel que fa a l’avaluació de la feina dels empleats públics, es preveu implementar un sistema efectiu que defineixi els objectius a assolir i mesuri el grau real d’acompliment, per incentivar, així, un desenvolupament professional en l’excel·lència. Es pretén també impulsar la promoció interna i la carrera professional basada en itineraris, amb diferents graus o esglaons als quals es pugui accedir no només per antiguitat, sinó per l’avaluació continuada de l’acompliment i l’acreditació de competències.

 

Establir mecanismes per permetre la mobilitat laboral entre les diferents administracions públiques catalanes i donar un fort impuls a la formació amb plans d’acompanyament professional que incloguin la renovació de coneixements i habilitats són altres dels objectius específics que es planteja la llei de l’ocupació pública.

 

La norma també preveu incloure mesures per simplificar l’actual sistema de cossos i escales de la funció pública per adequar-lo als àmbits competencials necessaris, i per redefinir els llocs de treball i dotar-los de més polivalència.

 

De forma prèvia a la redacció del projecte de llei, es durà a terme una consulta pública mitjançant el portal Participa gencat per poder recollir les opinions i demandes de la ciutadania catalana. També es faran consultes específiques a entitats i associacions d’atenció a les persones amb discapacitat i a les organitzacions sindicals amb més representativitat en la funció pública.