El Govern ha formalitzat avui a proposta del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena i Garcia, la tramitació d’emergència d’una contractació efectuada pel Departament d’Interior per un import de 10.852,60 euros (IVA inclòs), amb motiu de les inundacions que es van produir en diferents municipis de la comarca del Montsià entre els dies 1 i 4 de setembre de 2021.

 

Per raons de necessitat i atesa la imperiosa urgència de disposar dels recursos imprescindibles i necessaris per realitzar les tasques per pal·liar els efectes de les pluges i inundacions que es van produir a les poblacions d’Alcanar, Sant Carles de la Ràpita i Ulldecona de la comarca del Montsià entre els dies 1 i 4 de setembre de 2021, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments va ordenar el subministrament d’avituallament per als bombers sense que s’hagués formalitzat l’expedient administratiu corresponent.

 

El Departament d’Interior ha efectuat la contractació, de conformitat amb l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

 

L’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, estableix l’obligació de comunicar al Govern la tramitació d’emergència de les contractacions en el termini màxim de trenta dies.