El Govern ha formalitzat avui a proposta del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena i Garcia, la tramitació d’emergència de sis contractacions efectuades pel Departament d’Interior per un import de 130.532,84 euros (IVA inclòs) amb la finalitat de respondre al subministrament de maquinària i avituallament necessaris per fer les tasques d’extinció dels grans incendis forestals de juliol del 2021.

 

Per raons de necessitat i atesa la imperiosa urgència de disposar dels recursos imprescindibles i necessaris per realitzar les tasques d’extinció dels grans incendis forestals que es van produir en diferents municipis de Catalunya durant el mes de juliol del 2021, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments va ordenar el subministrament dels recursos materials necessaris i ara el Govern formalitza els expedients administratius corresponents.

 

El Departament d’Interior ha efectuat les sis contractacions, de conformitat amb l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

 

L’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, estableix l’obligació de comunicar al Govern la tramitació d’emergència de les contractacions en el termini màxim de trenta dies.