• El nou ens serà l’encarregat d’elaborar i coordinar l’estratègia d’implementació de la metodologia i tecnologia BIM a la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic

 

  • El Govern reforça la Comissió existent amb la implicació dels departaments i dels sectors professionals, així com mitjançant la creació d’un Comitè Tècnic que vetlli per una adequada implementació del BIM

 

  • Amb la nova Comissió es pretén accelerar el nivell d’implementació del BIM al sector de la construcció i l’obra pública, afavorint la digitalització i la innovació dels sectors econòmics vinculats  

 

El Govern ha acordat la creació de la Comissió Interdepartamental per a la implementació de la metodologia de treball i tecnologia del Building Information Modelling (BIM) i del Comitè tècnic BIM.  

 

Aquest acord suposa la renovació de la Comissió Interdepartamental, creada el 2016, per centrar-la en la implementació efectiva del BIM, un cop assolits els objectius pels quals es va crear aquest òrgan: principalment, analitzar i posar les bases per a l’aplicació a la Generalitat d’aquesta metodologia. Així, el Govern ha decidit enfortir la comissió, tant institucionalment com tècnica, amb la implicació de tots els departaments de la Generalitat –fins al moment, en formen part set– i la creació d’un Comitè Tècnic per coordinar els grups de treball específics.

 

Un cop superada la fase prospectiva en la implementació del BIM, aquesta nova Comissió es fixa un seguit d’objectius que han de centrar-se en l’impuls d’una estratègia d’implementació en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, així com en l’increment de l’ambició en la implementació, mitjançant una major exigència en la determinació d’obres i supòsits de contractació subjectes a l’obligatorietat del BIM. 

 

Per portar a terme aquestes funcions i, sobretot, per garantir la implementació de l’estratègia en tots els àmbits, s’ha redefinit el perfil de la Comissió Interdepartamental, incorporant representants de tots els departaments de la Generalitat de Catalunya i ampliant la seva representativitat mitjançant la implicació de sectors professionals i del sector públic més compromès amb la implementació del BIM.

 

La complexitat de les noves funcions a assumir per la Comissió BIM fan necessari acompanyar la tasca de la Comissió d’elements d’assessorament tècnic. És per aquesta raó que es crea el Comitè Tècnic BIM com a òrgan d’assistència tècnica a la Comissió Interdepartamental, amb la funció de portar a terme l’assessorament i coordinació tècnica del procés d’implementació, així com dotar-se de la potestat de supervisar els treballs dels eventuals grups de treball que es configurin per a diferents àmbits temàtics. 

 

El Govern pretén generalitzar aquesta metodologia en contractes d’obra civil i d’edificació promoguts per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. El BIM és un sistema de treball virtual en 3D on col·laboren de forma contínua els diferents agents, públics i privats, que participen en el cicle de vida de les obres i edificacions i es pot emmarcar en l’Estratègia Europa 2020, per aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador que garanteixi alhora un ús més eficient dels recursos públics.

 

Digitalitzar la construcció

 

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, com a principal promotor d’obra pública i gestor d’infraestructures de mobilitat, ha liderat la implementació de la nova metodologia de treball BIM com a palanca de canvi que permeti la transformació digital en l’àmbit de la construcció a Catalunya. A més, manté un ferm compromís d’assolir uns alts nivells de sostenibilitat ambiental, econòmica i social en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

 

La Comissió Interdepartamental creada el 2016 ha guiat tot el procés de desplegament del BIM en l’àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya, fent de referència i de tractor d’aquest procés de transformació digital i innovació a tot el sector de la construcció a Catalunya.

 

A conseqüència d’aquest impuls, la Generalitat de Catalunya està liderant la implantació del BIM a l’Estat espanyol. L’any 2020 va licitar un total de 64 obres amb prescripcions BIM per un import de 243 milions d’euros, que va suposar el 31% de la licitació amb BIM de tot el sector públic estatal. En termes de valor econòmic de licitació, la Generalitat de Catalunya es troba molt per sobre d’altres territoris de l’Estat: el Govern basc va licitar 74 milions; la Generalitat valenciana, 41 milions; la Comunitat de Madrid, 14 milions, i la Junta d’Andalusia, 8 milions d’obres amb BIM.

 

Aquest any 2021 es consolida el creixement de la licitació BIM de la Generalitat de Catalunya. A data 1 de desembre ja s’han superat les dades de licitació de tot l’any 2020 amb 123 obres licitades per un import de 517 milions d’euros. Aquesta circumstància significa un increment provisional del 213% pel que fa al valor econòmic d’adjudicació.

 

Sumant una experiència de més de nou anys treballant amb BIM i casos d’èxit com la construcció dels més de 50.000 m2 del nou districte administratiu de la Generalitat de Catalunya a Barcelona o els cinc nous hospitals COVID en només vint setmanes de termini, fan de la Generalitat una administració puntera en la utilització d’aquesta nova metodologia i tecnologia, en tant que pilar de la transformació digital del sector de la construcció a casa nostra.

 

Un llegat a expandir

 

Amb l’acord sobre la nova Comissió Interdepartamental es deixa sense efecte l’òrgan creat el 2016. Durant les nou sessions plenàries que va celebrar aquest òrgan extint s’han assolit les següents fites rellevants:

 

  • L’aprovació de l’Acord del Govern pel qual es determinen els contractes en què s’ha d’aplicar la metodologia de treball col·laborativa i virtual en tres dimensions anomenada Building Information Modelling (BIM) i la forma i les condicions per fer-ho que fixa l’aplicació de la metodologia BIM a l’obra pública i a les obres d’edificació promogudes per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

 

  • La publicació del Llibre blanc sobre la definició estratègica d’implementació del BIM a la Generalitat de Catalunya.

 

  • La redacció de la Guia BIM de la Generalitat de Catalunya que fixa unes directrius generals sobre el marc de treball en què s’utilitzarà la metodologia BIM per desenvolupar les diferents actuacions de la Generalitat en tot el seu cicle de vida, siguin edificis o infraestructures.

 

  • La redacció del Manual de BIM de la Generalitat de Catalunya, un compendi d’especificacions bàsiques que qualsevol dels seus organismes pugui adoptar en el desenvolupament de les actuacions, amb la finalitat d’aconseguir models de qualitat.

 

La nova Comissió Interdepartamental prosseguirà la tasca iniciada el 2016, plantejada essencialment en clau prospectiva. Així doncs, s’aprofundirà en la implementació efectiva del BIM incrementant el nivell d’ambició, exigència i coordinació entre departaments i sector públic de la Generalitat de Catalunya. 

 

En aquest context, el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori està impulsant diversos contractes en el període 2020-2023 per, d’una banda, implementar el BIM en el si del Departament, mitjançant formació especialitzada i la creació d’oficines tècniques i, de l’altra, contribuir al reforç de la Comissió assumint funcions d’observatori i de comunicació i difusió.