mon rural

El Govern aprova dues memòries d'avantprojecte de llei amb gran impacte al món local

query_builder   3 maig 2022 13:39

event_note Nota de premsa

El Govern aprova dues memòries d'avantprojecte de llei amb gran impacte al món local

 • La memòria preliminar de l’Avantprojecte  de llei de governs locals de Catalunya té com a objectiu adaptar la regulació del món local a la realitat municipal actual
 • El Govern també atorgarà, amb una nova llei, un estatut especial als municipis rurals

El Govern ha fet avui, amb l’aprovació de la Memòria preliminar sobre l’Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya i de la Memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals, un pas endavant en l’adaptació de la regulació del món local a la realitat municipal actual i en el reconeixement de l’especificitat dels municipis rurals.

Pel que fa a la primera llei, la de Govern locals, l’Executiu considera que en el context econòmic i social actual és necessari simplificar les estructures administratives i, per tant, detectar aquelles estructures que resulten ineficients en l’àmbit local, que generen duplicitat i càrregues excessives i, sobretot, comprometen els recursos públics. Així mateix, cal actualitzar la legislació local catalana que es troba actualment regulada en diverses lleis que, tot i que s’han anat actualitzant, no donen una resposta suficient per aplicar els principis esmentats, atesa la seva diversificació. Aquesta dispersió normativa provoca una important manca de visió conjunta i integrada de les funcions assumides per cada nivell local, que el Govern vol superar amb aquesta iniciativa legislativa.

En aquest sentit, la nova llei té com a objectius:

 • Garantir l’eficàcia i l’eficiència del sistema local.
 • Garantir l’adequat exercici de les competències locals i la qualitat de la prestació dels serveis.
 • Garantir un dimensionament efectiu i adequat de les estructures locals, simplificant i racionalitzant tant la seva creació com les existents.
 • Eliminar les duplicitats i coincidències innecessàries en l’exercici de les competències locals.
 • Reforçar la cooperació i coordinació entre els diferents nivells d’administració.
 • Reforçar el principi democràtic de les institucions, amb una major implicació entre l’exercici del govern local i la ciutadania.

 

 

Estatut específic per als municipis rurals

El Govern també ha aprovat avui la Memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’Estatut dels Municipis Rurals. Es tracta d’un nou marc normatiu que reguli un estatut específic per als municipis rurals, per adequar-lo a les seves peculiaritats i donar resposta a les demandes i necessitats dels seus habitants.

Tot i que les lleis sobre règim local estableixen que les comunitats autònomes poden establir règims especials per a municipis petits o de caràcter rural, l’actual Llei municipal i de règim local de Catalunya no preveu, a hores d’ara, cap règim específic per als municipis rurals. Aquest fet contrasta amb l’actual mapa municipal de Catalunya, amb un gran nombre de municipis poc poblats i, sovint, amb molt territori per gestionar, disseminats arreu del territori, que desenvolupen un paper fonamental en l'equilibri territorial del país.

D’acord amb les darreres dades oficials de població, del total de 947 municipis de Catalunya, més del 62,6% tenen una població que no supera els 2.000 habitants i, dins aquest percentatge, un 35% no supera el llindar de població de 500 habitants.

Les característiques específiques d'aquests municipis comporten unes problemàtiques comunes: una manca de finançament adequat, que fa que no disposin de suficients recursos personals i materials per donar compliment de forma eficient a les competències que tenen atribuïdes; la dispersió territorial i la baixa densitat de població que dificulten, en molts casos, la prestació dels serveis bàsics i, finalment, el fenomen del despoblament i envelliment de la població, que afecta amb major incidència els municipis rurals.

Totes aquestes problemàtiques són les que han de ser tingudes en compte per l'Administració i són les que es volen superar amb aquesta nova llei sobre l’Estatut dels municipis rurals.  La població del medi rural ha de tenir garantit l’accés en condicions d’igualtat a béns i serveis si es vol fer front al desafiament demogràfic i reduir la bretxa existent entre els nuclis urbans i rurals en l’accés als mecanismes de desenvolupament i qualitat de vida.

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa que es proposa són els següents:

 • Garantir la igualtat d’oportunitats de tots els municipis rurals.
 • El problema demogràfic dels municipis rurals, especialment pel que fa al progressiu envelliment de la població i al despoblament territorial.
 • La dificultat en l’accés i la prestació dels serveis bàsics a la ciutadania en l’àmbit rural.
 • La dispersió territorial d’alguns municipis rurals amb nuclis de població separats o amb habitatges disseminats.
 • El dèficit de personal, especialment pel que fa al personal que exerceix les funcions reservades.

Les dues iniciatives aprovades avui s’emmarquen en el Pla de Govern de la XIV legislatura i, en concret, en els objectius relacionats amb el desenvolupament legislatiu del règim local i l’establiment d’un estatut específic per als municipis rurals. En aquest sentit,  el Govern s’ha compromès a impulsar durant aquesta legislatura l’Avantprojecte de Llei de territori, l’Avantprojecte de Llei de governs i finances locals de Catalunya, que juntament amb l’Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals, tindran un gran impacte al món local.

El Govern obrirà una consulta pública prèvia a la redacció als dos avantprojectes de llei per recollir les opinions i demandes de la ciutadania catalana, mitjançant el portal Participa, així com per donar difusió de la consulta als grups específicament interessats, com ho són, entre altres, les entitats locals i les organitzacions associatives dels ens locals. Les representatives dels municipis rurals seran consultades de manera més específica.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined