reducció

El Govern aprova un Pla per reduir càrregues administratives a pimes, autònoms i ciutadans afectats per la crisi

query_builder   27 juliol 2010 13:58

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un Pla per reduir càrregues administratives a pimes, autònoms i ciutadans afectats per la crisi

 
•           El Pla defineix la política de simplificació administrativa i de reducció de càrregues administratives del Govern de la Generalitat per als propers dos anys
 
•           L’objectiu principal del Pla és reduir els costos que generen els procediments que són competència de la Generalitat
 
•           El Pla preveu la revisió i la modificació de més de 170 normes i 250 procediments, i redueix càrregues administratives en les convocatòries d’ajuts i subvencions
 
•           El Govern pretén implicar als agents socials i als municipis de Catalunya en la consecució dels objectius del Pla
 
El Govern ha aprovat avui el Pla d’acció per a la reducció de càrregues administratives per a petites i mitjanes empreses, professionals autònoms i ciutadans afectats especialment per la crisi econòmica, que s’ha de desenvolupar en els propers dos anys. El Pla defineix la política de simplificació administrativa i de reducció de càrregues administratives del Govern de la Generalitat i té com a objectiu reduir els costos que generen els procediments que són competència de la Generalitat
 
Els objectius del Pla d’acció són:
 
-           Reduir els costos de compliment de la regulació per augmentar la inversió en formació i recerca de les pimes, professionals autònoms i ciutadans. 
-           Complir amb els objectius de reducció de càrregues administratives fixats per la Unió Europea per a l’any 2012.
-           Racionalitzar i simplificar la normativa que genera càrregues administratives.
 
La reducció de càrregues administratives que suporten les empreses i els ciutadans en compliment de les normes, i la millora de la regulació normativa, constitueixen dues accions clau per estimular la productivitat i la competitivitat de les empreses i el desenvolupament econòmic, així com per disminuir les despeses de l’economia domèstica. 
 
L’aplicació del Pla d’acció ha de contribuir a assolir l’objectiu fixat per la Unió Europea de reducció, per al 2012, d’un 25% d’aquelles càrregues administratives que la normativa vigent imposa a les empreses i que es consideren innecessàries, desproporcionades i injustificades. De fet, els resultats que es derivin de les accions programades en el Pla han de computar en l’àmbit estatal als efectes del compliment de l’objectiu europeu de reducció. El Pla també fa extensiva aquesta reducció, i els beneficis en termes de costos econòmics que comporta, als professionals autònoms i a la ciutadania.
 
Contingut del Pla
 
El Pla programa les accions següents a desenvolupar els propers dos anys:
 
-           Revisió, modificació i, si escau, derogació de la normativa vigent per a la reducció de càrregues administratives.
-           Reducció de càrregues administratives en matèria d’ajuts i subvencions.
-           Aprovació d’un decret de simplificació documental dels procediments administratius de competència de l’Administració de la Generalitat.
 
Les dues primeres accions han de materialitzar-se a partir de l’adopció d’un Pla sectorial de reducció de càrregues administratives per a cadascun dels departaments de l’Administració de la Generalitat, durant el primer any d’aplicació d’aquest Pla. Els plans sectorials han d’incloure un calendari de modificació de les normes, que haurà de finalitzar el juliol de 2012.
 
A aquests efectes, el Pla conté una relació de normativa i procediments administratius respecte dels quals s’han d’avaluar i reduir les càrregues administratives, mitjançant les modificacions i, si escau, derogacions normatives corresponents. Per aquesta avaluació, el Pla remet a la metodologia adoptada per la Guia de Bones Pràctiques per a l’elaboració i la revisió de normativa amb incidència en l’activitat econòmica.
 
El Pla preveu la revisió i modificació de més de 170 normes i 250 procediments. La selecció dels procediments s’ha fet tenint en compte l’abast i els efectes transversals de la situació econòmica actual, així com la connexió entre els diversos sectors afectats. S’ha centrat en aquells que tenen per objecte la sol•licitud de títols habilitants, d’inscripcions registrals, i d’ajuts i subvencions, les quals s’inclouen dins de la tipologia habitual d’obligacions d’informació més freqüents que preveuen les normes, el compliment de les quals genera càrregues administratives a les empreses i els ciutadans.
 
La darrera acció, l’aprovació d’un decret de simplificació documental dels procediments administratius de competència de l’Administració de la Generalitat, ha de desenvolupar el dret de les persones interessades a no presentar determinats documents que es trobin en poder de l’Administració de la Generalitat o que aquesta pot obtenir mitjançant els serveis d’interoperabilitat.
 
Finalment, a fi de garantir la consecució dels seus objectius, el propi Pla d’acció preveu els mecanismes de seguiment, mitjançant la previsió de l’elaboració d’informes periòdics sobre el grau de compliment i l’evolució de l’execució, i un informe final d’execució.
 
L’aprovació del Pla compleix amb els compromisos adoptats en la Resolució del Ple del Parlament de Catalunya, sobre la situació econòmica i les mesures per afrontar-la, en què es va instar el Govern a aprofundir en els processos de simplificació administrativa i eliminació de traves a l’activitat empresarial i, en aquest sentit, elaborar un Pla de reducció de càrregues administratives.
 
El Pla se suma al conjunt d’actuacions impulsades pel Govern davant la conjuntura econòmica actual i està adreçat a reduir els costos administratius que incideixen en l’activitat econòmica i en el dia a dia dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya en llurs relacions amb l’Administració de la Generalitat.
 
Alhora, el Pla d’acció és una mostra més de la voluntat del Govern d’apostar per actuacions encaminades a la simplificació administrativa i la reducció de càrregues administratives, com l’anomenat “Pla de 48 mesures” aprovat pel Govern el 17 de juliol de 2007, l’aprovació del Decret de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica, i l’adopció de la Guia de Bones Pràctiques per a l’elaboració i la revisió de normativa amb incidència en l’activitat econòmica.
El Pla s’inscriu també en el marc de l’Estratègia renovada de Lisboa i se situa en la línia dels programes i plans d’acció que s’estan adoptant en la Unió Europea, en l’Estat i en altres comunitats autònomes, amb objectius similars.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined