1. L’Executiu acorda enviar el Projecte de decret al Parlament de Catalunya


El Govern ha aprovat aquest dimarts el Projecte de decret perquè els higienistes dentals titulats tinguin el seu propi col·legi professional. L’existència d’aquest col·legi permetrà que aquests professionals es regeixin per unes normes deontològiques i de control comunes. L’adscripció al col·legi serà voluntària, d’acord amb la normativa vigent de col·legis professionals.

Ara, el Parlament s’haurà de pronunciar sobre l’interès públic de l’existència d’aquest col·legi. Si el Parlament hi dona el vistiplau, el Govern podrà aprovar un decret que serà l’últim pas necessari per a la creació del Col·legi. Llavors, l’Associació d’Higienistes Dentals i Auxiliars de Catalunya haurà de constituir la Comissió Gestora del Col·legi, que en redactarà els estatuts en un termini de tres mesos.

Els higienistes bucals són els professionals sanitaris en l'àmbit de la salut bucodental amb atribucions en matèria de salut pública que desenvolupen les funcions de recollida de dades sobre l'estat de la cavitat oral per a la seva utilització clínica o epidemiològica, d’educació sanitària de forma individual o col·lectiva i d’instrucció sobre la higiene bucodental i les mesures de control dietètic necessàries per a la prevenció de processos patològics bucodentals, entre altres. També tenen competències pel que fa a la realització de funcions tècniques i assistencials d’ajuda i col·laboració amb altres professionals facultatius de la medicina, l’estomatologia i l’odontologia.

Competència en matèria de col·legis professionals

L’article 125.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de col·legis professionals. La Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, regula els requisits i el procediment per a la creació mitjançant un decret del Govern d’aquestes corporacions. Aquesta llei preveu en la disposició addicional cinquena, afegida per l’article 160 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que els professionals que exerceixen professions sanitàries reconegudes expressament per llei, titulades i regulades, poden instar la creació del col·legi professional representatiu de llur professió, en els termes establerts per aquesta llei, amb la possibilitat de restar exempts del requisit de títol universitari oficial que imposa l'article 37.

Tanmateix, correspon al Parlament apreciar l’interès públic i l’especial rellevància social o econòmica de la professió.