• El Govern impulsarà un protocol d’actuació per dignificar les fosses comunes de la guerra dins de cementiris i la propera tardor dignificarà la del cementiri de Lleida 
  • El text, pioner a l’Estat, estableix que la Generalitat és la responsable de la recerca documental i registral de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura, de la localització de restes i, si s’escau, de la seva recuperació i identificació
 
El Govern ha aprovat avui el reglament de la Llei sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes. El text regula les condicions i procediments per localitzar i recuperar restes de persones desaparegudes. També regula les eines per a fer-ho possible: el cens de desapareguts i els mapes de localització de fosses.
 
També preveu que el Govern, d’acord amb les entitats municipalistes, impulsi un protocol d’actuació per a dignificar les fosses comunes als cementiris municipals. Entre les pròximes actuacions es preveu la dignificació a la tardor de la fossa del cementiri de Lleida.
 
La Llei de fosses, pionera a tot l’Estat, té per objectiu satisfer el dret de la societat de conèixer els fets esdevinguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, les circumstàncies en què van desaparèixer persones i es van cometre vulneracions dels drets humans. Alhora, reconeix el dret dels familiars de persones desaparegudes a obtenir informació sobre el seu destí i, si escau, a recuperar-ne i a identificar-ne les restes. També preveu la senyalització i dignificació dels llocs dels enterraments i la seva recuperació com a espais de memòria.
 
També regula les eines per localitzar i recuperar restes de persones desaparegudes. D’una banda,  el cens de desapareguts, que inclou dades de 3.658 persones desaparegudes a petició d’un familiar i serà consultable via telemàtica. D’altra banda, els mapes de localització de fosses, per a l’elaboració dels quals es podran establir acords de col·laboració amb governs de l’Estat, comunitats i entitats locals. El mapa actual registra 179 fosses a Catalunya però es treballa per comprovar l’existència d’una seixantena més.
 
El reglament estableix les competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya:
  • La recerca documental i registral de les persones desaparegudes en campanya, en captivitat o de manera forçada, durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, el parador de les quals s'ignori.
  • La localització de les restes de les persones desaparegudes mitjançant la realització de les prospeccions que sigui pertinents.
  • La recuperació, si s’escau, de les restes de les persones desaparegudes mitjançant les excavacions necessàries.
  • La identificació, si s’escau, de les restes mitjançant anàlisis antropològiques, històriques i biològiques que es determinin en cada cas.
  • La restitució de les restes de les persones desaparegudes als familiars que ho sol·licitin així com la inhumació de les restes que no siguin reclamades ni identificades.
  • La senyalització, la dignificació i, si s’escau, la recuperació com a espais de memòria dels indrets on es puguin localitzar restes de persones desaparegudes.
 
Segons el reglament, correspon a l’Administració Local:
 
  • Vetllar per tal que les inhumacions de les restes de les persones desaparegudes es practiquin de manera honorable, d’acord amb les seves conviccions religioses, filosòfiques o culturals, o les que determinin els seus familiars.
  • Garantir que les tombes o els indrets on es puguin localitzar restes de persones desaparegudes siguin respectats, conservats i senyalitzats.
 
El reglament reconeix el dret dels familiars (cònjuges o persones vinculades per una relació de convivència anàloga, descendents directes i parents per consanguinitat o per adopció de les persones desaparegudes) a accedir a les dades que constin en la documentació conservada sobre la data i el lloc de la captura o de la mort, si s’escau, la causa de la mort i a conèixer exactament el lloc de l’enterrament. També reconeix que els familiars fins al tercer grau de parentiu tenen dret, si s’escau, a la restitució de les restes dels seus parents i a la restitució dels documents, diners i objectes de valor intrínsec o afectiu que s’hagin trobat i recuperat associats a les restes.
 
Les entitats privades sense ànim de lucre dedicades a la recuperació de la memòria democràtica i la recerca històrica a Catalunya poden instar les actuacions de recerca i localització de persones desaparegudes, i recuperació i identificació de les restes quan actuïn en nom dels familiars.
 
Sol·licitud d’actuacions de recerca i localització de persones desaparegudes
 
Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Direcció General de Memòria Democràtica o a l’adreça fossescomunes@gencat.cat. La Generalitat pot demanar a la persona sol·licitant la documentació escrita, fotogràfica o testimonial que consideri imprescindible per a procedir a la recerca i localització de la persona desapareguda. També pot sol·licitar la col·laboració de les administracions públiques que consideri. Després, haurà de comunicar a la persona o entitat sol·licitant el resultat de la recerca i localització i de les gestions efectuades. També es facilitarà còpia de la documentació obtinguda arran de les investigacions efectuades.
 
Finalment, les actuacions per a recuperar i identificar les persones desaparegudes s’hauran d’emprendre per iniciativa del Departament competent, tenint en compte el resultat de les actuacions de localització dutes a terme i la viabilitat tècnica i econòmica de les actuacions. A banda de familiars i entitats, poden instar aquestes actuacions l’Administració de la Generalitat i les Administracions locals. La Generalitat ha de comunicar als sol·licitants si s’inicien les actuacions de recuperació i identificació; indicar-ne els motius i informar del règim de recursos que s’hi poden interposar.
 
Les actuacions hauran de comptar amb estudis històrics preliminars i preveure l’aplicació de metodologia arqueològica i antropològica. Les restes de les persones identificades es posaran a disposició dels familiars que els reclamin. Si no han estat reclamades, hauran de ser inhumades en el cementiri del terme municipal en què es van trobar o bé a l’espai memorial que s’hagi habilitat a tal efecte. S’haurà de restituir als familiars que ho sol·licitin els documents, els diners i els objectes de valor intrínsec o afectiu que s’hagin trobat i recuperat associats a les restes.
 
Dignificació de les fosses comunes
 
La Generalitat, d'acord amb les entitats municipalistes i previ informe del Comitè Tècnic de Fosses, ha d'elaborar i aprovar un protocol d'actuació per a dignificar les fosses comunes als cementiris municipals i destinar-hi els recursos necessaris amb la col·laboració dels ajuntaments respectius, si escau. Des de l’aprovació de la llei, la Generalitat ha impulsat la dignificació d’una dotzena de fosses. La propera actuació prevista és la dignificació de la fossa del cementiri de Lleida, que es farà a la tardor.