El Govern ha aprovat avui la creació de l’Observatori de l’alimentació i l’agricultura ecològiques de Catalunya, que té funcions estrictament tècniques en els àmbits de la informació, l’estudi, la consulta i l’assessorament en matèria d’alimentació i d’agricultura ecològiques. L’Observatori està adscrit a la Direcció General de Planificació i Relacions Agràries del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
 
Les funcions de l’Observatori són:
  • Recollir dades tècniques i econòmiques de conjuntura i d’estructura de la producció agrària ecològica, de la seva transformació, comercialització i consum.
  • Dissenyar i mantenir indicadors que sintetitzin la situació i la dinàmica del sector en cada moment.
  • Analitzar els indicadors, la situació del mercat i altres dades d’interès.
  • Realitzar els estudis oportuns per a la comprensió de la realitat sectorial, del seu entorn i de les perspectives.
  • Elaborar informes sobre l’evolució del sector.
  • Aportar informació per a l’assessorament públic i privat envers el sector, especialment a la Taula Sectorial de la producció agroalimentària ecològica.
  • Col·laborar amb la Taula Sectorial de la producció agroalimentària ecològica i amb els diferents òrgans del departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia i alimentació, en el desenvolupament de les funcions que tenen atribuïdes en l’àmbit de la producció agrària ecològica.
 
En el desenvolupament de les seves funcions, l’Observatori vetllarà per la integració expressa de la perspectiva de gènere i de les dones, en especial pel què fa a l’elaboració d’estudis i informes que donin a conèixer la situació de dones i homes en aquest sector.
 
La creació d’aquest òrgan estava prevista en el Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològica 2008-2012 que té com a finalitat l’impuls de l’agricultura i l’alimentació ecològiques, que s’han convertit a nivell de la Unió Europeu en un sector molt dinàmic i que a Catalunya es troben en fase d’expansió.
 
El Pla d’Acció contempla la creació de l’Observatori amb l’objectiu de disposar d’una bona informació sobre el sector ecològic, les tendències evolutives dels costos de producció i les condicions de mercat. Segons el Pla, es tracta d’un òrgan tècnic, consultiu i assessor del departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia i alimentació.