• La llei vol protegir les persones que tinguin reduïdes les seves capacitats intel·lectuals, les que pateixen alguna patologia derivada del joc i les persones menors d’edat
 • Regularà per primera vegada la publicitat del joc i donarà una major seguretat jurídica, ja que recollirà tota la normativa dispersa en un únic text
 • El text crea la Comissió del Joc de Catalunya com a òrgan consultiu, d’estudi, assessorament i coordinació de les activitats relacionades amb els jocs i apostes
 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei de Jocs i Apostes, que té com a objectius principals eliminar el buit legal existent sobre l’organització, comercialització i explotació de jocs i apostes per mitjans informàtics, telemàtics i de comunicació a distància (joc on line), a més de l’actualització de la normativa vigent en matèria de jocs i apostes. Així, el Projecte de llei regula les diferents formes de participació en activitats de jocs i apostes, ja siguin les de participació presencial en establiments oberts al públic, com també d’altres formes de participació que les noves tecnologies han fet possible.
 
L’aprovació del text es fa en virtut de la competència atorgada per l’Estatut d‘Autonomia de Catalunya, que disposa que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de jocs, apostes i casinos, si l’activitat s’acompleix exclusivament a Catalunya.
 
El text s’inspira en sis principis bàsics:
 
 • La protecció de les persones menors d’edat i d’aquelles que tinguin reduïdes les seves capacitats intel·lectuals i les relatives a la voluntat.
 • El foment de les polítiques de joc responsable en el sector del joc.
 • Eliminar el buit legal que actualment hi ha en els jocs i apostes per mitjans informàtics i telemàtics.
 • La regulació per primera vegada de la publicitat en matèria de joc.
 • Donar major seguretat jurídica tant a operadors de joc com a persones jugadores, sobretot respecte l’organització, comercialització i explotació d’apostes per mitjans informàtics, telemàtics i de comunicació a distància.
 • Ponderar les repercussions socials, econòmiques i tributàries derivades de les activitats de joc i apostes.
 • Prevenir i eradicar les activitats fraudulentes i el blanqueig de capitals.
 
La nova llei també pretén recollir en un sol text la regulació dels diferents aspectes que incideixen directament en els jocs i apostes sobre els que té competències la Generalitat, en substitució de la normativa existent (fins ara dispersa en disposicions i decrets). Els seus objectius són:
 
 • Donar una major seguretat jurídica al recollir tota la normativa dispersa en un únic text i regular aspectes nous com la publicitat dels jocs i apostes, la responsabilitat social corporativa i el joc responsable i el joc on-line
 • Regular de manera integrada els principis bàsics dels jocs i apostes i deixar per a un posterior desenvolupament reglamentari aspectes més específics per tal que aquesta regulació tingui major flexibilitat a l’hora d’atendre demandes dels diferents agents del sector.
 
Regulació del joc on line
 
En el text normatiu s’especifiquen els criteris mínims que hauran de complir els operadors de joc que organitzin, explotin i comercialitzin jocs i apostes on line. Alguns d’aquests aspectes són l’exigència d’un sistema d’identificació del jugador en el web mitjançant la signatura electrònica reconeguda per assegurar, com a mínim, la identitat de la persona jugadora i la seva edat. També s’exigeix la creació d’un compte de joc que reculli la traçabilitat de cada persona jugadora al web (quants cops ha jugat...), l’informi del saldo del seu compte i possibiliti l’establiment de límits. Els operadors també estan obligats a informar que la pràctica abusiva de jocs i apostes pot provocar addició. El text també recull l’obligació de mostrar l’autorització i les normes de funcionament; informar de la prohibició per a menors; abonar els tributs corresponents en matèria de jocs i apostes, etc.
 
Els requisits tècnics que hauran de complir els establiments de joc telemàtic, els tipus de jocs i apostes que es podran explotar per mitjans informàtics, telemàtics i de comunicació a distància, o la periodicitat de les auditories externes, es regularan posteriorment per via reglamentària.
 
Respecte al joc telemàtic operat en un àmbit supracomunitari, és l’Estat el competent per a regular-lo, en aplicació de la competència atribuïda per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
 
Exigència d’autoritzacions
 
L’explotació de jocs o apostes a Catalunya requereix l’obtenció prèvia del corresponent títol habilitant o, si escau, la comunicació prèvia. S’entén que un joc o aposta s’explota a Catalunya quan la persona operadora dirigeix l’activitat en el territori de Catalunya, tenint la seva residència, una delegació o la unitat central de gestió de jocs i apostes en el territori de Catalunya.
 
En el cas de l’explotació de jocs o apostes per via telemàtica, es considera que es dirigeixen en el territori de Catalunya quan, a més del que estableix l’apartat anterior, estan destinats a les persones de Catalunya . Aquest és el cas quan els jocs o apostes, s’ofereixin mitjançant enllaços o distintius en les pàgines web d’empreses o institucions presents o actives a Catalunya o mitjançant missatges de correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent enviats als i les potencials clientes situats a Catalunya, (sense perjudici del que disposa la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, així com dels preceptes d’aquesta Llei en matèria de publicitat).
 
Requisits en la publicitat
 
El text exigeix la corresponent comunicació prèvia a l’òrgan directiu competent per a la difusió de publicitat de jocs i apostes i un seguit de condicions mínimes: no es pot incitar a jugar o apostar de forma compulsiva; ha de tenir un contingut veraç; no pot dirigir-se a públic menor d’edat; no es pot exhibir publicitat del joc en horaris de protecció de menors; no es permeten imatges o al·lusions al consum de begudes alcohòliques, tabac, drogues, etc. També queda prohibit promoure qualsevol joc o aposta amb obsequis, regals, consumicions..etc.
 
Creació de la Comissió del Joc de Catalunya
 
El Projecte de llei preveu la creació de la Comissió del Joc de Catalunya, adscrita al departament competent en la matèria, com a òrgan consultiu, d’estudi, assessorament i coordinació de les activitats relacionades amb els jocs i apostes en l’àmbit territorial de Catalunya.
 
La Comissió serà presidida per la persona titular del departament competent, i hi estaran representats els departaments del Govern amb competències relacionades amb els jocs i apostes, així com les organitzacions sindicals i empresarials més representatives i les associacions, tant de defensa de les persones consumidores i usuàries com de les persones afectades per ludopatia. Així mateix s’han de fixar reglamentàriament els criteris de participació en la Comissió i el nomenament dels seus membres.
 
Correspon a la Comissió del Joc de Catalunya, amb independència de les que, en el seu cas, reglamentàriament es determinin, les facultats i funcions següents:
 
a) Assessorar i ser informada sobre les polítiques que es duguin a terme en matèria de joc responsable, entre altres.
 
b) Emetre qualsevol altre informe en matèria de joc i apostes que li sigui requerit en l'àmbit de la seva activitat.
 
Joc Responsable
 
El Títol V “Foment d’una política responsable del joc” constitueix una altra de les novetats importants d’aquesta Llei. En aquest Títol s’estableix l’obligació de la Generalitat de fomentar una política integral del joc responsable, en la que es realitzin un conjunt d’actuacions dirigides a disminuir els possibles efectes negatius del joc en la població catalana. Aquestes d’actuacions abasten els àmbits relatius a la prevenció, intervenció i informació a les persones jugadores, fomentant actuacions dirigides principalment a la protecció de la salut, l’educació i l’impuls de polítiques sobre el joc responsable en el sector de la indústria del joc present a Catalunya. Els operadors de joc han d’elaborar el seu pla de mesures per a la mitigació dels possibles efectes perjudicials del joc.
 
60 empreses del joc privat adherides al Codi de bones pràctiques
 
Un total de 60 empreses del sector privat del joc que operen a Catalunya s’han adherit al Codi de bones pràctiques per al foment del joc responsable impulsat pel Departament d’Interior i la indústria del joc entre els anys 2007 i 2010.
 
En concret, s'hi han adherit: els casinos en funcionament a Catalunya, 32 bingos (el 64% dels que hi ha en funcionament), 17 empreses operadores de màquines recreatives amb premi (que gestionen el 40% del total de màquines existents), 8 empreses fabricants de màquines recreatives amb premi i d’atzar, (que disposen de més de la meitat dels models homologats), i 4 empreses de salons de joc, les quals gestionen 11 salons.
 
El codi recull el compromís de la indústria del joc que opera a Catalunya per assumir, de forma voluntària, un seguit de bones pràctiques en la seva activitat de negoci que afavoreixin la pràctica dels jocs d’atzar de forma responsable.
 
Aquestes bones pràctiques s’agrupen en les categories següents: informació a les persones jugadores, prohibició d’accés a establiments de joc, atenció a les persones jugadores, formació del personal sobre joc responsable, establiments de joc i elements físics dels jocs d’atzar, transaccions econòmiques, i responsabilitat social corporativa.