L’objectiu és evitar demores i tràmits innecessaris en la valoració de la incapacitat laboral, de la dependència i en l’elaboració del Programa Individual d’Atenció (PIA) que millor s’adapti a les necessitats de la persona

L’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) i la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat (DGAPD)són les unitats que intervenen en aquest protocol


Els Departaments de Salut i Drets Socials de la Generalitat de Catalunya han signat un protocol per donar una resposta ràpida i individualitzada a les persones malaltes d’ELA. L’Esclerosi Lateral Amiotròfica és una malaltia neurològica degenerativa de les motoneurones, considerada una de les més greus -si no la més greu- de les malalties motores. Es tracta d’una patologia que impacta tant en el pacient com en el seu entorn familiar i que provoca limitacions funcionals severes des del seu inici, la qual cosa requereix d’una avaluació de la capacitat funcional del treballador des de fases molt incipients del diagnòstic.

És per això que des de la Generalitat s’ha impulsat per primera vegada aquest protocol que té com a finalitat evitar demores i tràmits innecessaris en la valoració de la incapacitat per a l’exercici de l’activitat laboral de les persones malaltes d’ELA, així com en la valoració de la discapacitat i la dependència. Un altre dels objectius és reduir els terminis per a l’elaboració del Programa Individual d’Atenció (PIA) que millor s’adapti a les necessitats de la persona afectada.

El protocol pretén ser un document de suport i d’ajuda a tots els professionals que intervenen en qualsevol moment del procés de diagnòstic de la malaltia. L’objectiu és proporcionar-los l'ajuda necessària des del sistema públic de salut i, sobretot, alliberar dels tràmits al pacient i a la seva família en moments difícils.

Les unitats que intervenen en aquest protocol són l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) i la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat (DGAPD).

L’ICAM compta amb una metgessa de referència designada per a tots els pacients amb ELA. Tos els hospitals i Centres d’Atenció Primària (CAP) poden comunicar-se amb ella en el moment del diagnòstic per valorar quin tipus d’incapacitat és més favorable per a cada pacient, si la incapacitat temporal o la incapacitat permanent des de l’inici del diagnòstic. Es tracta de pacients que de forma precoç assoleixen graus d’incapacitat variables, que solen trobar-se, ja a l’inici de la malaltia, entre el grau d’absoluta i de gran incapacitat. La gran incapacitat contempla l’ajuda i suport d’una tercera persona per al dia a dia.

La DGAPD s’encarrega d’accelerar el procediment de reconeixement del grau de dependència i discapacitat així com d’elaborar el Programa individual d’atenció (PIA) per tal de millorar la qualitat de vida de les persones amb ELA.

Per a la tramitació del grau de la dependència i de la discapacitat és imprescindible la presentació de les sol·licituds respectives, que es poden tramitar a través de l’ICAM, la DGAPD o a través de la Fundació Catalana d’Esclerosi Lateral Amiotròfica Miquel Valls.

Les sol·licituds inicials d’incapacitat les poden tramitar, informant la persona interessada, les entitats o hospitals, que traslladen l’inici del tràmit a l’ICAM i aquest fa la proposta de valoració corresponent a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INNSS). També ho pot demanar directament la persona interessada a l’INNSS presencialment o telemàtica.

A través de la DGAPD es poden tramitar les sol·licituds de primera valoració del grau de la dependència mitjançant el tràmit específic. Pel que fa a la resta de sol·licituds, com ara la revisió del grau de discapacitat o dependència, cal fer-les arribar mitjançant la tramesa genèrica indicant en l’assumpte el motiu del tràmit.

Amb l’objectiu de prioritzar aquestes sol·licituds i fer-ne un seguiment acurat, el Departament de Drets Socials té designada una persona que centralitza aquestes peticions.