PRE

La Generalitat posa en marxa un sistema intern per alertar sobre infraccions normatives i conductes contràries a la integritat pública

query_builder   25 juliol 2023 13:29

event_note Nota de premsa

La Generalitat posa en marxa un sistema intern per alertar sobre infraccions normatives i conductes contràries a la integritat pública

  1. Garanteix l’anonimat i la confidencialitat de les comunicacions, així com la protecció de la persona alertadora

El Govern ha aprovat el Sistema Intern d’Alertes en matèria d'infraccions normatives i de conductes contràries a la integritat pública de l’Administració de la Generalitat (SIA). L’element central del Sistema és el canal intern d’alertes, dissenyat de forma segura i amb garantia d’anonimat i de confidencialitat, per a les persones que informin sobre actuacions irregulars en el context laboral o professional de l'Administració de la Generalitat. També preveu la protecció de les persones alertadores i el procediment de gestió de les alertes i esdevé un nou component del sistema d’integritat pública de la Generalitat.

La funció bàsica del SIA és rebre alertes, avaluar-ne la versemblança i, en el cas que en tinguin, redirigir-les als òrgans competents per investigar els fets o incoar un procediment administratiu sancionador o un procediment penal.

Canal intern d’alertes

El canal intern d’alertes és la via ordinària per alertar de fets i actuacions irregulars en el context laboral o professional de l’Administració de la Generalitat. Permet presentar alertes de forma anònima i estarà accessible a l’apartat d’Integritat pública del web d’Administració Pública.

Les alertes es poden presentar de forma digital i també per qualsevol altra via per escrit o bé verbalment. Les comunicacions verbals es poden fer a través d’una reunió presencial, telefònicament o per mitjà d’un sistema de missatgeria de veu. Totes les alertes han de ser registrades al Sistema.

La persona responsable del Sistema farà llavors l’anàlisi de la versemblança de la informació rebuda. Un cop realitzades les actuacions de comprovació o investigació de l’alerta, en comunicarà el resultat a la persona alertadora i ho traslladarà, de manera confidencial, a l’òrgan competent per dur a terme les actuacions que corresponguin en cada cas.

El responsable del Sistema és la persona titular de la unitat competent en matèria de bon govern, amb rang orgànic igual o assimilat a una subdirecció general. Entre les seves funcions, ha de vetllar perquè es compleixin les garanties d’indemnitat i confidencialitat en les comunicacions; gestionar i fer el seguiment de les alertes d’acord amb el procediment establert; elaborar l’informe del seguiment de l’alerta i trametre’l a l’òrgan directiu competent; garantir les mesures de protecció de les persones alertadores, i elaborar la memòria anual de retiment de comptes del Sistema.

Amb l’aprovació d’aquest Acord, el Govern dona compliment al mandat d’establir un sistema intern d’informació d’acord amb el marc normatiu vigent en matèria de protecció de persones informants sobre infraccions normatives i lluita contra la corrupció. Paral·lelament, el Govern està treballant en l’avantprojecte d’una llei pròpia per desenvolupar aspectes concrets d’aquest marc normatiu en el seu àmbit competencial.

El Sistema Intern d’Alertes de la Generalitat va més enllà del que preveu la llei estatal i admet també la presentació d’alertes sobre conductes contràries a la integritat pública, com les infraccions de codis ètics o de conducta. D’altra banda, les anteriors bústies ètiques s’unifiquen en el canal únic, i es creen les bústies de consultes ètiques per àmbits associats als diferents comitès ètics, com ara el Comitè Assessor d’Ètica Pública o el Comitè de Bioètica de Catalunya.

El nou canal intern d’alertes i les bústies de consultes ètiques conviuran amb altres vies específiques de comunicació amb l’Administració de la Generalitat, com les relatives a l'assetjament sexual i psicològic laboral, les de consultes, queixes i suggeriments, els registres administratius, així com altres canals que segueixen els seus procediments específics.

El Sistema Intern d’Alertes abasta els departaments de la Generalitat i les entitats autònomes que en depenen. Podran compartir-lo també les entitats del sector públic amb una plantilla inferior a 50 persones.

undefined
undefined
undefined
undefined