Interior

Interior i sindicats de Mossos signen un Acord sobre conciliació i millores retributives

query_builder   31 juliol 2023 13:06

event_note Nota de premsa

Interior i sindicats de Mossos signen un Acord sobre conciliació i millores retributives

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena i Garcia, ha signat avui amb organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d'Esquadra un acord de millora de les condicions laborals al cos policial. L’Acord ha estat subscrit pels sindicats USPAC, SPC, CATME, SEGCAT, SICME, AFITCME i SEI i compta amb el suport d’11 dels 16 membres de la part social del Consell de la Policia. L’Acord incorpora mesures per millorar la conciliació i nous complements econòmics, entre d’altres.

Les mesures acordades situen a la PG-ME al capdavant dels cossos policials en l’àmbit de la conciliació i s’inspiren en el que recull el Pla d’Igualtat signat entre el Departament d’Interior i les organitzacions sindicals, el 21 de gener de 2022, on es va identificar la necessitat de revisar el règim de reduccions de jornada; estudiar noves mesures per afavorir la conciliació laboral i familiar i fomentar que els homes facin ús de les mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

L’Acord estableix, entre d’altres mesures, que les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra puguin sol·licitar una comissió de serveis o adscripció provisional voluntàries per fill o filla menor de 2 anys.

Més mesures per facilitar la conciliació

L’acord estableix un nou permís per qüestions relacionades amb la conciliació familiar, no recuperable i amb justificació. A més, els permisos per assumptes personals i per hores acumulades es podran gaudir de forma fraccionada, és a dir, sense abastar la totalitat de la jornada de treball, sempre i quan sigui possible d’acord amb les necessitats del servei.

Algunes altres de les mesures més destacades aprovades amb la signatura de l’acord d’avui són l’ampliació de la reducció de jornada per a cura de fills, que es podrà sol·licitar fins que el fill o filla tingui 14 anys, enlloc dels 12 actuals; 8 setmanes de permís, a disposar per a tenir cura de fill o filla durant els seus primers 8 anys de vida; la possibilitat d’establir una planificació horària concreta per a necessitats de conciliació; l’ampliació dels permisos per a famílies monoparentals; la garantia de gaudir un mínim de 21 dies naturals consecutius de vacances en els mesos d’estiu i la creació de la reducció de jornada per interès particular.

De forma directa, i a banda de les millores aprovades amb la signatura d’avui, s’incorporen al cos de Mossos d’Esquadra les darreres novetats introduïdes per Reial Decret Llei 5/2023, de 28 de juny, relatives a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors.

També s’hi afegeix una clàusula general d’incorporació de qualsevol altra mesura de conciliació que es reculli a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Nou complement econòmic en torns de nit, caps de setmana o festius i increment retributiu pels investigadors

L’acord que s’ha aprovat avui contempla, per primer cop des del 2008, millores salarials i un complement per a circumstàncies concretes del servei, com ara el treball en torns nocturns, en cap de setmana o en dates festives assenyalades, i un increment retributiu per a la família professional d’investigació, com a reconeixement a la importància de la seva tasca pel que fa a la persecució de delictes d’especial rellevància i molt especialitzats com les violències sexuals, els delictes informàtics, homicidis i tota l’activitat delinqüencial vinculada a organitzacions criminals, entre d’altres.

En aquest sentit, l’acord estableix un nou complement específic per les hores de treball desenvolupades en torns nocturns, caps de setmana o festius assenyalats que ascendeix fins als 23’53€/h. A més, s’incorpora com a component d’aquest complement específic la compensació econòmica per disponibilitat no presencial per a les guàrdies.

El text contempla també que l’assistència presencial per declaracions judicials sobre planificació de festa es compensa amb una indemnització de 150 € per assistència. També es compensen amb 90€ les declaracions judicials mitjançant videoconferència sobre planificació de festa.

També es compensa econòmicament la disponibilitat en les guàrdies no presencials, les guàrdies de comandament de festius i cap de setmana, les guàrdies no presencials de membres de l’escala de suport i aquelles guàrdies en què persones de l’escala bàsica o intermèdia assumeixin una especialitat responsabilitat i exerceixin funcions de categoria superior.

D’altra banda, s’adequa el preu de l’hora extraordinària segons la categoria professional i es reconeix la importància organitzativa del lloc de treball de sergent/a cap de torn de Seguretat Ciutadana en atenció a l’especial dificultat tècnica i responsabilitat de funcions que tenen encomanades, motiu pel qual també se li aplica un increment retributiu.

D’aquesta forma es vol donar un impuls a la qualitat del servei policial posant en valor la responsabilitat dels agents i es reconeix la disponibilitat horària de tot el personal, que permet oferir un servei de policia de proximitat durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined