1. Aposta per facilitar la rehabilitació del centre urbà, protegir els valors naturals i patrimonials del municipi, millorar les infraestructures i localitzar els nous desenvolupaments urbanístics a prop de la trama urbana
  2. Modificat el planejament d’un àmbit industrial d’Alcoletge per facilitar l’ampliació d’una empresa


vista d'Agramunt{"name":"2023/09/20/11/32/0e74d1a4-535a-46bf-b5c3-6b221b34931b.JPG","author":"Territori","type":"0","location":"0","weight":69251}


La Comissió territorial d’urbanisme de Lleida, presidida pel director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, Agustí Serra, ha aprovat definitivament avui el nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) d’Agramunt (Urgell), que substituirà un planejament de caràcter molt bàsic de l’any 2002. El POUM aposta per facilitar la rehabilitació del centre urbà, protegir els valors naturals i patrimonials del municipi, millorar les infraestructures i localitzar els nous desenvolupaments urbanístics en continuïtat amb el nucli urbà.

Agramunt es troba al nord de la comarca de l’Urgell, amb un nucli principal de població i cinc nuclis agregats (Almenara Alta, la Donzell, les Puelles, Mafet, Montclar). El nucli principal s’estructura a partir de l’assentament medieval al voltant del castell, l’església romànica de Santa Maria d’Agramunt i els camins històrics. El municipi té uns 5.480 habitants.

Els serveis i la indústria concentren la gran part de l’activitat econòmica, amb la producció de torrons i xocolata com a sectors capdavanters, seguits de l’agricultura i la ramaderia.

Els objectius generals del POUM aprovat avui són:

·Conservar l’estructura territorial, adaptant-la a les noves necessitats.

·Protegir els valors naturals, paisatgístics i patrimonials del municipi.

·Millorar les infraestructures de comunicació i les xarxes de serveis.

·Mantenir el model històric dels assentaments urbans, amb propostes per millorar l’estructuració i dotació de serveis i espais lliures.

·Facilitar la renovació i rehabilitació del nucli.

·Estructurar els nous creixements en continuïtat amb el nucli urbà existent.

·Preveure la xarxa viària principal dels nous sectors de creixement.

·Adoptar una configuració dels espais lliures que permeti relacionar l’espai urbà i l’espai rural.

·Completar l’estructura urbana amb la localització de grans equipaments.

·Protegir i conservar el patrimoni urbanístic i arquitectònic.

·Dotar d’habitatges de protecció pública els nous creixements residencials.

La proposta preveu sumar 1.636 habitatges nous als 2.678 existents, fins assolir els 4.314 habitatges en els 25 anys que es marca el POUM com a horitzó temporal.

En relació als espais públics, proposa consolidar la franja verda central del parc del riu Sió, de 5,42 ha, per potenciar la relació entre l’espai urbà i l’entorn rural. També dibuixa un nou espai per a equipaments esportius a l’est del nucli, on es traslladaran els existents, en risc d’inundabilitat.

Finalment, quant a l’activitat econòmica, es consolida l’àrea industrial i es preveuen els futurs creixements entre aquests sectors, les carreteres C-14 i L-303, el límit amb el terme municipal de Puigverd d’Agramunt, i la futura variant de la carretera L-303, amb quatre sectors més que sumen 55,63 ha de sòl.

Ampliació d’activitat industrial a Alcoletge

D’altra banda, la Comissió també ha aprovat la modificació de l’ordenació d’un àmbit d’activitat econòmica a Alcoletge per aconseguir una parcel·la més gran que faciliti la implantació futura de l’empresa propietària.

La parcel·la actual se situa al polígon d’actuació urbanística Camí Vell de Lleida-B-Miralbó, al sud-oest del nucli urbà, amb accés des de l’avinguda de la Vall d’Aran. La modificació afecta una finca de titularitat privada sense cap construcció. Amb el canvi, se suprimeix la previsió d’un vial que no és necessari, possibilitant l’obtenció d’una parcel·la de gran tamany, i ressituant aquest sòl com a nous espais verds.

La Comissió ha aprovat definitivament aquesta modificació però n’ha suspès l’entrada en vigor fins a la presentació d’un text refós que incorpori una sèrie de prescripcions tècniques.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 235740