1. El projecte té dos àmbits d’actuació: d’una banda, la substitució progressiva de la flota actual per vehicles elèctrics o de zero emissions; de l’altra, l’ampliació i millora de la xarxa territorial de punts de recàrrega públics
  2. Les dues línies d’actuació s’executaran en paral·lel i en quatre fases, programades entre els anys 2024 i 2027

El Govern ha aprovat el projecte global per iniciar la transformació del parc mòbil de la Generalitat cap a un model sostenible de zero emissions. L’objectiu és substituir progressivament la flota mòbil de tots els departaments de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic per vehicles elèctrics o amb etiqueta ambiental de zero emissions, començant pels vehicles de representació fins a arribar al transport públic col·lectiu de persones.

El segon objectiu és ampliar i millorar la xarxa territorial de punts de recàrrega de vehicles elèctrics a tots els edificis administratius de la Generalitat de Catalunya i, en darrera instància, a la xarxa viària i urbana de Catalunya, de manera que es garanteixi el servei a les línies de transport públic interurbà de la Generalitat.

El projecte aprovat avui preveu dos àmbits d’actuació que s’implementaran progressivament en quatre fases i durant un període de 4 anys.


Fase 1: 2024

Fase 2: 2025

Fase 3: 2026

Fase 4: 2027

Transformació del parc mòbil cap a un model de zero emissions

Iniciar la substitució

de tots els

vehicles de representació per vehicles elèctrics

Iniciar la substitució del parc mòbil dels vehicles per cobrir l’activitat ordinària dels Departaments

Completar la substitució del parc mòbil

Substituir progressivament els vehicles de transport públic col·lectiu de la Generalitat

Ampliació de la xarxa de punts de recàrrega elèctrics

Punts de càrrega a tots els edificis administratius de la Generalitat

Punts de càrrega d’ús públic a tots els edificis públics de la Generalitat

Suport al reforç de la xarxa de punts de càrrega en tots els municipis de Catalunya

Punts de càrrega suficients per garantir el servei de càrrega a totes les línies de transport públic interurbà de la Generalitat


L’objectiu d’aquest pla és reforçar algunes de les iniciatives ja dutes a termes per l’Executiu durant els darrers anys per donar compliment a la iniciativa Objectiu 55 del Pacte Verd Europeu (European Deal Green), previstes a Catalunya amb la Llei 16/2017 del Canvi Climàtic, per reduir les emissions dels gasos d’efecte hivernacle almenys un 55% l’any 2030, respecte als nivells de 1990.

Any 2024: la flota de vehicles de representació 100% zero emissions

D’acord amb el calendari aprovat, l’any 2024 es preveu iniciar la renovació de tots els vehicles de representació dels departaments de la Generalitat i una part del seu sector públic per vehicles elèctrics o, en casos justificats per raons tècniques i operatives, per d’altres amb etiqueta ambiental de zero emissions. Aquí s’inclou tot el parc mòbil que actualment gestiona la Comissió Central de Subministraments, òrgan de contractació de béns i serveis comuns adscrit al Departament d’Economia i Hisenda, que s’encarrega de licitar periòdicament la contractació centralitzada de vehicles de les diferents conselleries i d’altres organismes, com ara l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Agència Catalana de Residus, l’Incasòl o el Servei Català de Trànsit, entre d’altres.

En paral·lel, i també durant el proper exercici, l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (Infracat), sota la direcció i coordinació del Departament de Territori i l’Institut Català de l’Energia (Icaen), instal·laran punts de recàrrega a tots els edificis administratius de la Generalitat (departaments i delegacions territorials).

La transformació cap a un model de mobilitat sostenible que ve de lluny

La Generalitat va iniciar el camí de la transformació cap a un model de mobilitat terrestre sostenible ja fa uns quants anys. Prova d’això són les diferents iniciatives que actualment s’estan duent a terme des de diferents àmbits de l’administració. Per exemple, la introducció de criteris d’electrificació i millora ambiental en la compra pública de vehicles i la implantació de punts de recàrrega en els edificis que n’ocupa. També el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de l’Icaen, té en marxa alguns programes en aquest sentit: el Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya (PIRVEC), el Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat (GENERCAT) o la gestió de les convocatòries de subvenció MOVES per mallar el territori amb punts de recàrrega i afavorir la instal·lació d’aquest tipus d’infraestructura en aparcaments de particulars i d’empreses, entre d’altres.