Riscos laborals

El Govern aprova un decret per revisar, actualitzar i digitalitzar la gestió i els tràmits del registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals

query_builder   12 desembre 2023 15:28

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un decret per revisar, actualitzar i digitalitzar la gestió i els tràmits del registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals

  1. L’objectiu és garantir l’efectivitat del registre i la qualitat de les dades, agilitar-ne la gestió i simplificar la tramitació vinculada, així com facilitar un accés àgil a la informació per part dels agents de la prevenció de riscos laborals

El Govern ha aprovat, a proposta del Departament d’Empresa i Treball, el Decret del registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals, que té per objecte regular aquest registre i establir el procediment de les comunicacions de designació dels delegats i delegades.

L’objectiu és revisar i actualitzar l’actual registre, digitalitzar-lo i convertir-lo en una veritable eina de comunicació bilateral que permeti a l’autoritat laboral una relació àgil i propera amb les persones delegades de prevenció de les empreses per facilitar-los l’exercici de les seves funcions. El nou sistema també simplificarà els tràmits que han de fer tant les empreses com les organitzacions sindicals i les delegades i delegats de prevenció per comunicar altes, baixes o modificació de dades.

Les delegades i delegats de prevenció són els representants de les persones treballadores amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball. La llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, regula la seva designació, competències i participació en la prevenció de riscos en el treball, en empreses a partir de 6 persones treballadores.

La Generalitat va crear l’any 2004 el registre de delegats i delegades de prevenció i el de comitès de seguretat i salut com a instruments organitzatius que van permetre obtenir informació detallada en cada àmbit territorial de Catalunya. L’any 2010, es va fer la darrera revisió i modificació d’aquell decret i es va suprimir el registre de constitució dels comitès de seguretat i salut laboral.

Aquest nou decret permetrà revisar el registre per garantir l’efectivitat i la qualitat de les dades, agilitar-ne la gestió i simplificar la tramitació vinculada, així com facilitar un accés àgil a la informació per part dels agents de la prevenció de riscos laborals. Així, es preveu que el registre tingui un funcionament i gestió exclusivament electrònics i que tots els tràmits relacionats s’efectuïn per aquest mitjà.

Amb el nou decret, el registre de delegades i delegats de prevenció esdevindrà un registre administratiu electrònic, de caràcter públic i únic per a tot el territori de Catalunya. S’adscriurà a la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, i entre les seves funcions destaquen:

  1. Inscriure les dades referents a la designació de les delegades i delegats de prevenció.
  2. Modificar les dades registrades quan es produeixin variacions i, quan escaigui, cancel·lar les inscripcions
  3. Expedir a les delegades i delegats de prevenció inscrits una acreditació electrònica de la seva condició Actualment no se’ls acredita de manera automàtica a partir del seu registre.
  4. Expedir els certificats relatius a la designació de delegades i delegats de prevenció registrats Aquests certificats els poden sol·licitar els organismes públics competents en matèria de prevenció de riscos laborals o les organitzacions empresarials, les organitzacions sindicals, les empreses i les persones treballadores directament implicades en les designacions.
  5. Donar publicitat als resultats globals de les designacions de delegades i delegats de prevenció efectuades i facilitar la consulta en línia d’estadístiques descriptives.
  6. Facilitar a l’administració un canal de comunicació que permeti l’enviament d’informació, mitjançant correu electrònic o altres canals habilitats a l’efecte, que pugui ser d’interès per a l’exercici de les funcions com a delegat de prevenció.
  7. Facilitar informació sobre les dades registrals a la Inspecció de Treball i aquells altres òrgans que siguin competents en la matèria.

El nou decret i el procés de transformació tecnològica del registre de delegades i delegats de prevenció han de contribuir a donar compliment a l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut laboral 2021-2026, concretament a l’objectiu estratègic 8, relatiu a impulsar i millorar els sistemes d’informació relacionats amb el treball.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined