Educacio

El Govern aprova els estatuts de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació

query_builder   23 novembre 2010 13:39

event_note Nota de premsa

El Govern aprova els estatuts de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació

 
  • Amb l’aprovació d’aquesta norma es completen tres decrets que conformen l’eix central de la Llei d’educació de Catalunya: autonomia de centre, apoderament de les direccions i enfortiment de l’avaluació
  • L’Agència substitueix el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu i pretén contribuir a l’excel·lència i equitat del sistema educatiu i l’èxit educatiu i acadèmic de l’alumnat de Catalunya
  • El President/a, els membres del Consell Rector i els membres del Comitè científic seran nomenats per cinc anys, per tal de no coincidir amb els períodes legislatius
  • L’Agència incorpora la prospectiva i la recerca a les atribucions que fins ara tenia el Consell Superior d’Avaluació. És a dir, analitzarà els escenaris de futur i durà a terme projectes d’investigació en l’àmbit de l’educació”
 
El Govern ha aprovat avui el decret dels estatuts de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, que substitueix al Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya. Amb l’aprovació d’aquesta norma, es completen els tres decrets que conformen l’eix central de la Llei d’educació de Catalunya: autonomia de centre, apoderament de les direccions i enfortiment de l’avaluació.
 
Més funcions respecte del Consell Superior d’Avaluació

L’Agència té com a objectiu contribuir a l’excel·lència i equitat del sistema educatiu i l’èxit educatiu i acadèmic de l’alumnat de Catalunya. Per avançar en aquesta línia, incorpora la prospectiva i la recerca a les atribucions que fins ara tenia el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. És a dir, analitzarà els escenaris de futur del país de manera que es compti amb més dades per prendre les decisions a llarg termini. També durà a terme projectes d’investigació en l’àmbit de l’educació
 
L’Agència no només informarà sobre els resultats dels processos avaluadors que dugui a terme, també presentarà propostes per millorar la qualitat del sistema educatiu, i facilitarà al Govern, al Parlament i a la comunitat científica les dades i resultats de els avaluacions. Igualment, tindrà com a funció destacada l’elaboració d’informes i propostes sobres els currículums educatius que els alumnes estudien en cada etapa.
Per treballar en aquesta línia de millora sostinguda dels resultats educatius, l’Agència compta amb una autonomia financera i orgànica respecte el Departament d’Educació que no tenia el Consell Superior d’Avaluació.
 
Autonomia financera

En aquest sentit, la Llei d’educació de Catalunya garanteix que el pressupost que s’hi destini serà suficient per finançar l’estructura bàsica de l’Agència i que, a més, el Departament d’Educació haurà de dotar-la dels recursos necessaris per dur a terme els processos d’avaluació i els projectes de prospectiva i de recerca que li encarregui.
 
Periòdicament, l’Agència ha de negociar i subscriure amb el Departament un contracte programa on quedin establert els projectes que haurà de realitzar i el finançament que s’hi destina per a aquell període concret. Les dues parts hauran de subscriure aquests contractes programa successivament, però els estatuts donen marge perquè siguin les parts les que decideixin el període per al qual es subscriu l’acord.
 
A banda, l’Agència podrà obtenir recursos per altres mitjans com poden ser els rendiments dels béns i dels drets propis o que tinguin adscrits, els ingressos derivats de l’exercici de la seva activitat o les subvencions, ajuts o aportacions voluntàries que rebin.
 
L’autonomia financera de l’Agència ve acompanyada pel control de la gestió econòmicofinancera que farà la Intervenció General de la Generalitat cada any mitjançant auditoria.
 
Autonomia orgànica

L’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació es diferencia del Consell Superior de l’Avaluació de Catalunya també per la seva autonomia orgànica i funcional. El Govern de la Generalitat en nomena el president per un període de cinc anys renovable una sola vegada, per tal de no coincidir amb els períodes legislatius.
 
Juntament amb el President o Presidenta, l’Agència compta amb un Director o Directora i amb un Consell Rector format per representants del Departament d’Educació, dels municipis i del Consell Català de la Formació Professional, a banda de quatre professionals de reconegut prestigi en el món de l’educació, l’avaluació i la prospectiva. Els membres d’aquest consell es nomenen per cinc anys també.
 
Finalment, l’organigrama es completa amb un comitè científic que assessora a la direcció de l’Agència sobre els projectes que desenvolupa. Estarà integrat per un grup d’entre cinc i deu membres, escollits entre persones de reconegut prestigi tant del país com de l’àmbit internacional. Com en els anteriors casos, seran nomenats per cinc anys.

El Govern aprova el decret que regula les garanties sanitàries de les ortopèdies i els establiments de pròtesis auditives
 
El Govern ha aprovat avui les condicions tecnicosanitàries mínimes i els requisits de funcionament que han de complir les ortopèdies i els establiments de pròtesis auditives per obtenir l’autorització sanitària de funcionament.
 
Entre altres mesures, el decret estableix que el director de l’establiment ha de tenir una titulació específica i que durant l’horari d’obertura al públic ha de comptar sempre amb un tècnic ortopedista. A més, tant les ortopèdies com els establiments d’àudioprotesis han de ser accessibles per a les persones amb discapacitat. En el cas de les ortopèdies, els locals han de tenir un accés directe a la via pública.
 
El decret també estableix les condicions tecnicosanitàries de les instal·lacions, així com l’equipament necessari i documentació que han de disposar. En ambdós casos, els establiments han de disposar de fulls de reclamació.
 
La normativa afecta uns 700 establiments d’audiopròtesis i 750 ortopèdies, que disposaran de tres mesos per adaptar-se al nou decret. Aquest període s’amplia a un any en el cas dels requisits sobre l’accessibilitat dels espais.

1  

Fitxers adjunts

Presentació Agència Avaluació

Presentació Agència Avaluació
PDF | 204

undefined
undefined
undefined
undefined