Imatge decorativa IIG

Índex d'igualtat de gènere. 2021

L'índex d'igualtat de gènere de Catalunya millora 2,4 punts l'any 2021 i se situa en 76,5 punts sobre 100

query_builder   6 març 2024 10:31

event_note Nota de premsa

Índex d'igualtat de gènere. 2021

L'índex d'igualtat de gènere de Catalunya millora 2,4 punts l'any 2021 i se situa en 76,5 punts sobre 100

L’Índex de Catalunya és 6,3 punts més elevat que la mitjana europea

L’índex d’igualtat de gènere (IIG) a Catalunya l’any 2021 és de 76,5 punts, cosa que representa un augment de 2,4 punts en relació amb l’any 2020, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). La dada catalana se situa 6,3 punts per sobre de la mitjana de la Unió Europea, que és de 70,2 punts, i 1 dècima per sobre d’Espanya (76,4).

Els resultats de l’Índex d’igualtat de gènere es presenten en un interval que va d’1 a 100, en el qual 1 significa desigualtat total i 100, igualtat total. L’IIG es basa en 31 indicadors, estructurats en 6 dimensions, on la dimensió de la salut, amb 89,6 punts, és la que presenta un nivell més alt d’igualtat de gènere l’any 2021. En canvi, la dimensió del coneixement (66,1) és la registra el valor més baix. Pel que fa a la resta de dimensions, de més a menys puntuació, se situen els diners (80,8), el poder (80,8), el temps (75,9) i el treball (75,8).

L’any 2021 destaca la millora en igualtat de les dimensions del poder (+4,7) i del temps (+3,7) respecte de l’any anterior. També hi ha una evolució positiva en les dimensions del coneixement (+2,1), els diners (+1,9) i el treball (+0,9). En canvi, la igualtat de gènere en la dimensió de la salut ha registrat un lleuger retrocés (−0,6).

Gràfic. Índex d'igualtat de gènere per dimensions. Catalunya. 2020-2021{"name":"2024/03/06/09/20/84ebc0db-3b31-4dd1-9cca-6bfc91452664.jpg","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":54152}

Pel que fa a la comparació amb la Unió Europea, Catalunya (76,5) i Espanya (76,4) se situen per damunt de la mitjana de la Unió Europea (70,2), amb puntuacions semblants a les assolides per països com Bèlgica (76,0) o França (75,7), però encara amb marge de millora en igualtat en comparació amb els països que encapçalen el rànquing de la igualtat de gènere, com Suècia (82,2), els Països Baixos (77,9) i Dinamarca (77,8).

Catalunya registra més bons resultats que la mitjana europea en 5 de les 6 dimensions de l’IIG, especialment en el poder (+21,7) i el temps (+7,3). En canvi, Catalunya té una puntuació més baixa que la mitjana de la Unió Europea en la dimensió dels diners (−1,8). En relació amb el conjunt d'Espanya, Catalunya presenta més bona puntuació en les dimensions de temps (+5,4), diners (+2,5) i treball (+0,4), però pitjor en coneixement (−4,0), salut (−1,7) i poder (−0,3).

Gràfic. Índex d'igualtat de gènere per dimensions. Catalunya, Espanya i Unió Europea. 2021{"name":"2024/03/06/09/21/77dbf621-5871-4f72-b910-58bcb02a2a63.jpg","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":67336}

Persisteix la segregació per gènere en l’ocupació per sectors i en els camps d’estudi

En la dimensió del treball,Catalunya registra 75,8 punts en igualtat de gènere l’any 2021, un augment de 0,9 punts en relació amb l’any anterior. La puntuació en la dimensió del treball reflecteix els elevats nivells de participació laboral de les dones catalanes, amb un 46,5% de dones que treballen a temps complet equivalent i una durada de la vida laboral de 35,9 anys de mitjana. Tanmateix, la segregació laboral per gènere és molt significativa, i la proporció de dones ocupades en els sectors de l’educació, la salut i el treball social (26,0%) triplica la proporció d’homes ocupats en aquests sectors (8,5%); en referència a l’evolució temporal d’aquest indicador, no s’observen reduccions en les diferències per gènere.

Catalunya assoleix 66,1 punts en igualtat de gènere en la dimensió del coneixement, cosa que suposa un augment de 2,1 punts respecte al 2020. L’elevada proporció de la població que ha assolit estudis superiors, el 34,6% de les dones i el 32,9% dels homes, contribueix favorablement a la igualtat de gènere en aquesta dimensió. En canvi, s’observa una marcada segregació per gènere segons els camps d’estudi: gairebé la meitat de dones que cursen estudis superiors estan matriculades en els camps d’educació, arts i humanitats, i salut i benestar (el 45,7%), mentre que la proporció d’homes matriculats en aquests camps d’estudi és només del 22,2%, i no es registra, en els darrers anys, una evolució cap a més igualtat de gènere en el tipus d’estudis superiors que cursen dones i homes.

La igualtat de gènere en la dimensió dels diners, amb 80,8 punts l’any 2021, ha augmentat en 1,9 punts respecte a l’any anterior. Aquesta millora té a veure principalment amb l’augment de la població femenina sense risc de pobresa (del 78% al 81%) i, en menor mesura, amb la millora de la distribució de la renda: la ràtio entre el total d'ingressos rebuts pel 20% de la població amb els ingressos més baixos i el 20% de la població amb els ingressos més alts, ha augmentat del 17 al 19 per a les dones i del 19 al 20 per als homes.

En la dimensió del temps, la puntuació (75,9) ha augmentat en 3,7 punts respecte de l’any anterior. Tanmateix, es mantenen les diferències de gènere en la participació en els treballs domèstics no remunerats. D’una banda, en les feines de la llar (com cuinar, netejar) hi participen de forma habitual i sense rebre remuneració el 83,0% de les dones enfront del 57,6% dels homes. D’altra banda, en les tasques de cura de persones (infants, nets, gent gran o persones amb alguna discapacitat), hi participen quotidianament i sense rebre remuneració el 35,6% de les dones enfront del 28,5% dels homes.

La dimensió del poder, amb 80,8 punts, és la que més augmenta (4,7 punts) en la igualtat efectiva de gènere, respecte de l’any 2020. La subdimensió política és la que presenta major puntuació, amb més del 40% de dones entre els membres del Govern, del Parlament de Catalunya i de les corporacions municipals. La subdimensió econòmica del poder ha experimentat un increment notable de la seva puntuació en els darrers anys, però continua sent minoritària la presència de dones en els consells d’administració de les principals empreses cotitzades en borsa (27,2%).

Finalment, la salut (89,6 punts) continua sent l’any 2021 la dimensió que més a prop se situa de la igualtat de gènere, tot i registrar una lleu disminució de 0,6 punts respecte a l’any anterior, a causa de l’impacte de la covid-19. La població que declara tenir un estat de salut bo o molt bo (70,0% les dones i 76,4% els homes) ha disminuït a l’entorn de 4 punts respecte a l’any anterior. Tanmateix, els nivells de l’esperança de vida de la població es mantenen molt elevats, amb 86,3 anys les dones i 80,7 anys els homes. Pel que fa als indicadors de comportament, la proporció de població que no beu ni fuma de forma nociva (80,6% les dones i 69,6% els homes) ha augmentat més per a les dones. Finalment, la població sense necessitats insatisfetes d’accés als serveis sanitaris és manté a l’entorn del 95%, tot i que es registra una lleugera disminució.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 521439

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined