Ciutat de la Justícia

El Departament de Justícia pacta increments de 200 euros mensuals de mitjana per als treballadors de l'Administració de justícia

query_builder   19 abril 2024 12:49

event_note Nota de premsa

El Departament de Justícia pacta increments de 200 euros mensuals de mitjana per als treballadors de l'Administració de justícia

 1. Aquesta i altres millores per als treballadors s’inclouen en el preacord signat amb els sindicats

El Departament de Justícia, Drets i Memòria i les organitzacions sindicals han signat avui un preacord per millorar les condicions de treball del personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya fruit de les diferents reunions mantingudes durant tot l’any 2023. Els principals punts que s’han consensuat giren entorn del règim retributiu, les condicions laborals, les borses de treball i l’estructura de l’oficina judicial.

La negociació es va iniciar en data 5 de març d’enguany (2024, prèviament a la convocatòria a les eleccions al Parlament de Catalunya. Aquest preacord, que substituirà l’acord actual que no es revisava des de 2006, haurà de ser ratificat pel nou Govern, moment a partir del qual es farà efectiu.

Increments d’entre 180 i 312 mensuals euros segons el cos

Pel que fa al règim retributiu, el preacord suposa un increment del complement específic de:

 1. 180 euros per al personal del cos de gestió processal i administrativa (GP).
 2. 190 euros per al personal del cos de tramitació processal i administrativa (TP).
 3. 200 euros per al personal del cos d’auxili judicial (AJ).
 4. 312 euros per al personal del cos de metges forenses.

Aquestes millores retributives tindrien efectes econòmics a la data de signatura del preacord.

Addicionalment, també s’han millorat els imports dels complements específics superiors per a la majoria de llocs singularitzats, en funció del model d’oficina judicial, com per exemple per als responsables dels registres civils.

Finalment, es reconeix un complement de productivitat en els mateixos termes i quanties que els previstos per al personal de la Generalitat de Catalunya. En el cas del complement de productivitat, es retribuiria durant el primer trimestre del 2026.

Més facilitats per a la conciliació

Pel que fa a les condicions de treball, el preacord preveu nous permisos relacionats amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, per al personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya:

 1. Incorporació de les tècniques de reproducció assistida als permisos prenatals.
 2. Reconeixement de la persona progenitora adoptant, guardadora o acollidora única, de famílies monoparentals, el gaudiment acumulat dels permisos de lactància que correspondrien a cadascuna de les persones progenitores, guardadores o acollidores de famílies no monoparentals.
 3. Reconeixement del permís per dol gestacional.
 4. Reconeixement del permís parental per a la cura de fill, filla o menor acollit per temps superior a un any, fins que el menor faci els vuit any.

Pel que fa a les reduccions de jornada, el preacord incorpora:

 1. La possibilitat de compactació de la reducció de jornada per motius de conciliació.
 2. L’ampliació de 12 a 14 anys de la reducció de jornada per guarda legal d’un menor de 14 anys, una persona gran que requereix dedicació especial o una persona amb discapacitat.

Finalment, les parts han acordat iniciar la regulació provisional del teletreball un cop aprovat el marc comú entre el Ministeri de Presidència, Justícia i de Relacions amb les Corts i les Comunitats Autònomes amb competències transferides, així com una reducció a 5,30 hores de la jornada presencial fixa diària.

Reducció de la temporalitat i millores en les borses de treball

Les parts també han acordat revisar i redactar una nova ordre per la qual es reguli la selecció, el nomenament i el cessament del personal interí dels cossos de funcionaris al servei de l'Administració de justícia a Catalunya. En aquest sentit, es revisarà el sistema d’accés a la borsa de personal interí, el sistema de valoració de mèrits i llistes que formen part de la borsa, i una nova llista de graduats en dret i altres graus de contingut jurídic per al cos de gestió processal i administrativa (GP).

Garantia de personal i de retribucions a les noves oficines judicials

Pel que fa a la implementació del nou model d’oficina judicial, el Departament es compromet a garantir les dotacions de personal per partit judicial, i que aquestes reformes en l’estructura dels llocs de treball no suposin pèrdues de les retribucions fixes del personal afectat. També s’ha acordat un nou procés d’acoblament dels professionals al nou model d’oficina judicial, més àgil i transparent.

undefined
undefined
undefined
undefined