Discapacitats

El Govern impulsa un pla director de serveis de suport a les persones amb discapacitat

query_builder   7 maig 2024 14:36

event_note Nota de premsa

El Govern impulsa un pla director de serveis de suport a les persones amb discapacitat

  1. L’objectiu és avançar en un sistema que garanteixi a les persones amb discapacitat prendre les seves pròpies decisions
  2. Canvis en la normativa estatal i catalana obliguen a definir els nous models de provisió i finançament d’aquests serveis socials

El Govern ha aprovat impulsar el Pla director de serveis de suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica. Aquest pla ha de permetre definir els nous models de provisió i finançament d’aquests serveis de suport i fixar el contingut propi dels serveis amb les degudes garanties de qualitat, ètica i formació dels professionals que els presten, amb la finalitat d’adequar-los al marc normatiu vigent.

Aquest és el primer Pla Director impulsat pel Departament de Drets Socials, amb l’objectiu d’avançar, de manera conjunta amb el sector, en un tema d’importància creixent com és els dels serveis de suport a les capacitats. Cal tenir present que en un context d’envelliment de la població, aquesta tipologia de servei tindrà un impacte cada cop major en la distribució dels suports finançats pel departament.

Aquest pla ve motivat pels canvis de legislació fets en l’àmbit estatal i català per tal d’avançar en un sistema que es basa en el respecte a la voluntat de la persona amb discapacitat i en el fet que pugui prendre les seves pròpies decisions.

Ara com ara, l’assistència a la capacitat jurídica és una figura jurídica per la qual un jutge o un notari designa una persona física o entitat jurídica sense ànim de lucre per assistir i prestar suport a una persona amb discapacitat en les seves actuacions a fi que les pugui exercir en condicions d’igualtat respecte de les persones sense discapacitat. L’element primordial no és la incapacitació de les persones o la modificació de la seva capacitat, sinó que l’objectiu és facilitar el suport que necessiten aquestes persones, segons els diferents graus d’intensitat, adaptant-les a les seves circumstàncies personals i garantint, en tots els casos, el dret de les persones amb discapacitat a prendre les seves pròpies decisions.

Els canvis normatius obliguen a repensar el model que s’ha de seguir pel que fa al seu finançament i a la seva provisió.

Creació de dos òrgans: Consell Assessor i Comitè Tècnic

Per impulsar aquest pla director es crearan dos òrgans dins del Departament de Drets Socials: el Consell Assessor i el Comitè Tècnic, que treballaran amb l’objectiu de posar en marxa la modificació del marc normatiu i el funcionament del nou model de provisió de serveis socials durant l’any 2025.

El Consell Assessor tindrà l’objectiu de garantir la transversalitat i pluralitat del pla director i per això tindrà l’encàrrec d’elaborar un document que serveixi de punt inicial del pla; assessorar en tot el procés, des de la seva elaboració a la implementació, passant per la seva aprovació; i fer recomanacions al Comitè Tècnic.

Aquest consell estarà format per una persona referent del sector del suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la capacitat jurídica que n’exercirà la presidència, així com diversos representants dels departaments de Presidència; Drets Socials; Economia i Hisenda; Salut; Justícia, Drets i Memòria. També formaran part del consell tres membres representants de les principals entitats i federacions del sector, col·legis professionals i associacions.

Per la seva banda, el Comitè Tècnic serà l’equip impulsor de pla. Com a tal, serà l’encarregat de fer una diagnosi del sector: entitats, usuaris, serveis, identificació d’altres serveis que fan les entitats i grandària òptima de les entitats, entre d’altres. També haurà de fer propostes per determinar el nou model de provisió dels serveis de suport; proposar les bases del model de finançament d’aquests serveis; fer propostes per desenvolupar un sistema de garantia de qualitat i definir bones pràctiques de les entitats prestadores de serveis; així com definir un model d’inspecció.

El comitè també avaluarà les altres possibles funcions que poden assumir les entitats que presten serveis, així com impulsar un espai de reflexió ètica en aquest àmbit, proposar formació acreditada pel sector i definir i implementar els sistemes d’informació i comunicació que s’hauran d’utilitzar. Serà l’impulsor de la creació del sistema català de suport i de la modificació de la cartera de serveis per incorporar els serveis adreçats a gent gran per a persones amb deteriorament cognitiu i també incloure les persones amb discapacitats físiques, avaluar i implementar el copagament i revisar els termes de les acreditacions d’entitats, entre d’altres.

El Comitè Tècnic elaborarà una proposta de Pla director de serveis de suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica, com a resultat dels treballs realitzats i que haurà de ser aprovat pel Consell Assessor.

Formaran part d’aquest comitè tècnic professional dels departaments de Drets Socials; Salut; Justícia, Drets i Memòria; una persona de l’equip tècnic de la Comissió d’assessorament i supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïdes la tutela de menors o mesures de suports a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica i dues o tres persones amb perfil tècnic que treballin en el sector de les entitats de suport.undefined
undefined
undefined
undefined
undefined