1. Alguns punts que es volen actualitzar són la definició de les competències professionals del col·lectiu i l’eficiència en la provisió dels càrrecs de comandament


El Govern ha aprovat obrir una consulta prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret de modificació del Decret 12/2021 de la Inspecció d'Educació, amb el propòsit de reforçar-ne la seguretat jurídica.

Entre els objectius d’aquesta actualització destaquen:

  1. La millora de la concreció de les funcions de la Inspecció d'Educació en relació amb el règim lingüístic del sistema educatiu no universitari.
  2. La definició de les competències professionals per a l’exercici de la funció inspectora.
  3. L’eficiència en la provisió dels càrrecs de comandament de la Inspecció d’Educació.