1. L’empresa pública de renovables destinarà fins a 10 milions d’euros a adquirir parcs solars de fins a 5 MW

L’Energètica convocarà l’1 de juliol el primer procés de compra de projectes renovables mitjançant un procediment de crida pública, obert a totes les empreses interessades a vendre instal·lacions. La companyia de renovables de la Generalitat preveu dedicar fins a un màxim de 10 milions d’euros a aquesta compra, que li permetrà ampliar la cartera d’instal·lacions energètiques que gestiona amb parcs solars sobre terreny de fins a 5 megawatts de potència.

L’objectiu de l’operació és, d’una banda, augmentar la potència de generació d’energia d’origen renovable per abastir els serveis públics, avançant així en la fita que la Generalitat sigui neutra en emissions de gasos contaminants el 2040. De l’altra, es pretén dinamitzar el sector energètic incentivant el desenvolupament de nous projectes renovables.

Tal com estableixen els criteris d’inversió que va aprovar el Consell d’Administració de L’Energètica el darrer 26 de març, aquest procediment permetrà seleccionar projectes a partir dels criteris de cost mínim i d’acceptació social del municipi on n’estigui prevista l’execució. L’empresa pública donarà prioritat als projectes de nova construcció, tenint en compte el principi d’addició d’energia renovable.

Els projectes que es presentin hauran de complir els requisits següents:

  1. Tècnics: els projectes hauran de comptar amb el punt de connexió atorgat.
  2. Financers: L’Energètica no realitzarà inversions en parcs de tercers per valor de menys de 100.000 d’euros per projecte i n’haurà de poder adquirir almenys un 5% de les participacions socials.
  3. Consens territorial: serà imprescindible que l’Ajuntament del municipi on s’ubiqui un projecte renovable no s’hi hagi manifestat en contra perquè L’Energètica hi inverteixi.

A l’hora de seleccionar en quines iniciatives inverteix, L’Energètica combinarà el criteri de rendibilitat econòmica amb d’altres, com la distribució territorial i el compromís social i mediambiental. D’aquesta manera, es tindran en compte aspectes com si en el projecte hi participa una comunitat energètica; si contribueix a l’autoabastiment dels consums energètics municipals; si adopta mesures complementàries per reduir l’impacte en l’entorn; si incorpora la hibridació amb instal·lacions d'emmagatzematge i si fa servir materials fabricats a la Unió Europea. També es procurarà que la selecció de projectes respongui a una distribució territorial equilibrada per totes les vegueries del país, considerant les limitacions en la capacitat de la xarxa.

Per participar en la compra d’actius renovables, les empreses interessades hauran de presentar els projectes a través del Perfil del Contractant de L’Energètica, accessible al web lenergetica.cat/cridapublica, entre l’1 i el 31 de juliol. L’empresa pública valorarà els projectes en funció dels criteris recollits en el plec de condicions, i als que resultin seleccionats se’ls aplicarà una auditoria preventiva (due diligence) per confirmar-ne la viabilitat tècnica, econòmica i legal abans de procedir a la compra.

Canviar les regles del joc del sector energètic

L’Energètica (Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU) va iniciar l’activitat el març de 2023 per incidir sobre el sistema energètic català i millorar-lo, i contribuir així a accelerar la transició cap a un model energètic descarbonitzat, distribuït, amb cohesió territorial i participat per la ciutadania.

Els seus àmbits essencials d’actuació són la generació d’energia procedent de fonts renovables aprofitant el potencial de les instal·lacions, edificacions i infraestructures de la Generalitat de Catalunya i, des d’ara, també amb projectes renovables arreu del territori, així com el subministrament d’energia procedent de renovables al sector públic.

Pel que fa al sector públic, la seva missió immediata és descarbonitzar el consum d’energia de la Generalitat. Amb aquest objectiu, ha rebut l’encàrrec de gestionar tots els actius renovables existents a l’Administració, impulsar la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques als edificis públics, esdevenir la subministradora elèctrica de tot el sector públic i accelerar la transició energètica amb inversions en plantes de generació a partir de fonts d’energia solar, eòlica i hidràulica.

La principal fita, amb l’horitzó el 2040, és aconseguir abastir amb energia neta i de proximitat tots els serveis públics de la Generalitat, com ara els hospitals i els centres d’atenció primària, els instituts i les universitats, els parcs de bombers i les comissaries de Mossos, els habitatges públics i els centres residencials, les dessalinitzadores i els trens de FGC.

Això implica disposar de més de 1.000 megawatts (MW) de potència renovable. En el seu primer any de vida, L’Energètica acumula una potència de generació de 19 MW (i en té una cinquantena més en procés d’execució o en tramitació) i abasteix un miler de punts de subministrament de la Generalitat.