1. El percentatge és similar també entre les sol·licituds per a places reservades per a alumnat en situació de vulnerabilitat (89,8 %)


  1. La reducció de ràtios evita el tancament de 110 grups que es perdrien per la davallada demogràfica


Fotografia escola{"name":"2024/06/28/11/44/4a9e537c-a720-4057-aaac-3d9d400f9877.jpeg","author":"Departament d'Educació ","type":"0","location":"0","weight":439270}


El Departament d’Educació ha assignat en primera petició el 90,75 % de les sol·licituds de preinscripció a I3 de les famílies catalanes. Es tracta d’un percentatge lleugerament superior al del curs passat, quan va ser del 90,65 %. A primer d’ESO, la proporció d’assignacions en primera petició s’ha situat al 89,21 %, exactament el mateix que el curs passat.


Aquestes estadístiques s’han calculat un cop ha acabat el procés ordinari de preinscripció i s’han publicat les assignacions dels ensenyaments obligatoris. En total s’han fet 55.646 assignacions a I3 (37.627 a l’educació pública i 18.019 als centres concertats), i 54.886 a primer d’ESO (48.763 a la pública i 6.123 a la concertada).


Les assignacions s’han fet sobre la base de les sol·licituds validades de les famílies: n’hi ha hagut 55.905 a I3 i 55.428 a primer d’ESO. De forma més detallada, a I3 s’han registrat sol·licituds 38.176 en què la primera opció era un centre públic (1.077 menys que el curs passat) i 17.729, un centre concertat (1.041 més). L’evolució a les preinscripcions de primer d’ESO ha estat la següent: 48.627 sol·licituds per a instituts públics en primera opció (937 menys que el curs passat) i 6.801 per a la concertada (294 més). Consegüentment, les assignacions han seguit una tendència similar respecte del curs passat: a I3, 638 menys a la pública i 625 més a la concertada; i a primer d’ESO, 694 menys a la pública i 228 més a la concertada.


Pel que fa específicament a les places reservades per a alumnat amb necessitats educatives de suport específic per motiu de vulnerabilitat econòmica (NEE B), s’ha fet una oferta de 13.388 places a I3. Són 58 menys que el curs passat, per la qual cosa es pot afirmar que s’ha mantingut l’oferta en un context de baixada demogràfica, però de millor detecció d’aquest alumnat. A primer d’ESO s’han ofert 16.418 places, 1.070 més que el curs passat. S’han registrat 11.163 sol·licituds de famílies per ocupar aquest tipus de places a I3 (455 més) i 15.791 a primer d’ESO (1.396 més), i se n’han assignat en primera petició 10.020 a I3 (522 més) i 13.552 a primer d’ESO (1.297 més). Per tant, la planificació ha acabat tenint correspondència amb la realitat social, i el sistema educatiu català ha absorbit satisfactòriament aquest alumnat. Cal recordar que la reserva de places NEE B es fa a partir de la detecció d’alumnes en situació de vulnerabilitat, i és una política que prové del decret d’admissió, d’acord amb el que determina el Pacte contra la segregació escolar.


Planificació de grups


L’oferta final de grups a les escoles i instituts catalans també ha confirmat la planificació traçada el mes de març, quan es va anunciar l’oferta inicial i les previsions d’oferta final. Aquesta es va fer comptant amb una previsió de davallada demogràfica de 1.800 infants menys a I3 i 1.100 a primer d’ESO respecte del curs passat. No obstant això, la reducció de ràtios impulsada pel Departament d’Educació ha evitat el tancament de 110 grups arreu de Catalunya, tenint en compte el descens de l’alumnat. En tres anys s’ha evitat tancar 360 grups del Servei d’Educació de Catalunya gràcies a la política de reducció de ràtios.


Així, a I3 s’han ofert 3.006 grups, 18 menys que els previstos a l’oferta inicial. D’aquests, 2.108 grups s’han ofert a les escoles públiques, 18 més que a l’oferta inicial, i 898 a les concertades, 36 menys. L’oferta inicial expressada al març va ser de 3.024 grups, i la previsió d’oferta final, de 3.007 grups.


A primer d’ESO, s’han ofert 2.898 grups, un més que a l’oferta inicial: 1.951 als instituts públics (un més) i 947 als concertats (la mateixa oferta). L’oferta inicial anunciada al març va ser de 2.897 grups i la previsió d’oferta final de 2.914 grups.


28 de juny de 2024