El Govern aprova el Projecte de Llei d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior per la protecció del medi nocturn

query_builder   7 novembre 2000 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de Llei d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior per la protecció del medi nocturn

L’objecte d’aquesta Llei és la regulació de les instal·lacions, els aparells i els instruments d’enllumenat exterior i interior, dels mecanismes de resposta a la problemàtica de la contaminació lumínica que poden arribar a produir.Aquesta nova Llei ve motivada bàsicament per tres aspectes:1. Un disseny o un ús inadequat de les instal·lacions té conseqüències perjudicials per a la biodiversitat i el medi ambient en la mesura que s’estiguin alterant, de forma desordenada, les condicions naturals de foscor que són pròpies de les hores nocturnes.2. Criteri d’eficiència energètica per a un desenvolupament sostenible: una il·luminació nocturna que respongui a criteris coherents i racionals té una incidència directa i immediata en el consum de les fonts d’energia, fent possible un notable estalvi energètic.3. Una il·luminació excessiva o defectuosa constitueix una forma de contaminació lumínica que afecta la visió del cel, el qual forma part del paisatge natural, cosa que implica la necessitat de la seva protecció tant pel fet que es tracta d’un patrimoni comú de tots els ciutadans, com per la necessitat de fer possible el seu estudi científic.És per tot això que la present Llei té com a finalitats:a. Mantenir el màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en benefici de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general.b. Promoure l’ecoeficiència mitjançant l’estalvi d’energia en l’àmbit de les instal·lacions i els dispositius d’enllumenat exterior i interior, sense fer minvar la seguretat.c. Evitar la intrusió lumínica en l’entorn domèstic minimitzant les molèsties i/o perjudicis.d. Prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica sobre la visió del cel.Per a dur a terme aquestes finalitats, la Llei preveu la divisió del territori en diverses zones en funció de les seves característiques i especificitats en relació amb la lluminària que pot ser-hi admissible; també regula els aspectes relatius a les intensitats de brillantor permeses, al disseny i a la instal·lació dels aparells i els dispositius d’enllumenat i el seu règim estacional i d’horari d’usos.En quant a la zonificació, a més de la divisió del territori que contempla la Llei en funció de la seva vulnerabilitat a la contaminació lumínica, els ajuntaments poden establir-ne una pròpia en el seu terme municipal, sempre que no es disminueixi el nivell de protecció, a no ser que concorrin causes acreditades que així ho justifiquin, d’acord amb el que es desenvolupi reglamentàriament.Pel que fa al règim estacional i horari d’usos de l’enllumenat exterior, la Llei té present la importància que l’enllumenat nocturn té en la seguretat ciutadana, per a la circulació i també per a la vida comercial, turística i recreativa de les zones habitades.Així doncs, les instal·lacions de propietat pública o privada en zones comercials, industrials, residencials o rurals han de mantenir-se apagades en horari nocturn, amb les excepcions d’usos següents:- Finalitats de seguretat o d’il·luminació de carrers, de vials, de llocs de pas, de zones d’equipament i d’aparcament, mentre duri aquest ús.- Usos comercials, industrials, agrícoles, esportius o recreatius, mentre duri aquest ús.- Altres motius que justifiquin l’enllumenat en horari nocturn.- Per als esdeveniments nocturns singulars (festius, firals, esportius o culturals a l’aire lliure), els ajuntaments han de regular el seu règim singular d’enllumenat atenent els principis establerts en aquesta Llei.Els enllumenats exteriors existents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’hauran d’adaptar a les seves prescripcions i les de la normativa que la desplegui en els terminis que es fixin a partir de la seva entrada en vigor, ajustant-se al règim d’usos horaris que es determina.També es preveu l’impuls de campanyes ciutadanes de conscienciació ciutadana envers la problemàtica ambiental que planteja la contaminació lumínica.Finalment, cal destacar que la Llei preveu la creació d’un fons d’ajuts per a l’adequació a la norma de les instal·lacions ja existents i de les noves, que s’alimentarà de les sancions i les aportacions de les administracions, a més d’un règim sancionador, que estableix una quantia màxima de 5 MPTA (30.050,61 euros) en el cas de les infraccions molt greus.Tota aquesta regulació ha de permetre fer un pas endavant més en el compromís global de tota societat en la defensa i conservació del medi, inserida en el marc d’un desenvolupament sostenible que faci possible el creixement del benestar econòmic i social, compatibilitzant-lo amb la necessària protecció del territori.El text aprovat avui pel Govern es portarà demà davant la Mesa del Parlament de Catalunya, i es preveu que la Llei pugui estar aprovada entre els mesos de març i abril de 2001.